ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 898 จากทั้งหมด 80853 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
นานาสารธรรม / พระราชพฤฒาจารย์ (เชียง อินทโชโต)

โดย พระราชพฤฒาจารย์ (เชียง อินทโชโต).

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สหธรรมิก, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.32 พ376น] (1).

ศิลปะแห่งความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ / พระธรรมโกศาจารณ์ (ปัญญานันทภิกขุ)

โดย พระธรรมโกศาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ).

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print festschrift ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เทพประทานการพิมพ์, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.301 พ334ศ] (2).

ละอองธรรม / ลูกศิษย์ฝ่ายฆราวาส

โดย ลูกศิษย์ฝ่ายฆราวาส.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ปาปิรุส พับลิเคชั่น, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.35 ล712ล] (3).

มุตโตทัย : คำสอนพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต / สถาบันราชภัฏสกลนคร

โดย ราชภัฏสกลนคร, สถาบัน.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: สกลนคร : สถาบันราชภัฏสกลนคร, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.32 ร425ม] (2).

มิลินทปัญหา / มูลนิธิปรานี สำเริงราชย์

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิปรานี สำเริงราชย์, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.3123 ม586] (3).

อะไรคือมงคลชีวิต / นที เงินประยูร

โดย นที เงินประยูร.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอส.อาร์พริ้นต้ง แมสโปรดักส์, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.301 น152อ] (2).

วินัย เรื่องที่ใหญ่กว่าที่คิด / พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตโต))

โดย พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตโต).

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.35 พ335ว] (4).

หลวงปู่แหวน สุจิณณโณ / ชมรมพุทธศาสน์แห่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

โดย พุทธศาสน์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, ชมรม.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, ม.ป.ปสามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.363 พ840ห] (1).

ทำอย่างไรจะหายโกรธ / พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตโต)

โดย พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตโต).

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 26ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.135 พ335ท] (4). Special Status (1).

ทำอย่างไรใจจะเป็นสุข ตอน 1 / วนิดา อุไรลักษณ์

โดย วนิดา อุไรลักษณ์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมการศาสนา, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.35 ว169ท] (3).

รายงานการวิจัย เรื่อง จรณะ 15 ทางเอกแห่งการบรรลุธรรมอย่างพระะพุทธเจ้า มีผลจริง พิสูจน์ได้ แม้ในปัจจุบัน / สมศรี ปทุมสูตร, ปยงค์ วิริยะวิทย์ และอาภรณ์ พุกกะมาน

โดย สมศรี ปทุมสูตร | ปยงค์ วิริยะวิทย์ | อาภรณ์ พุกกะมาน.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เจริญผล, 2525สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.3822 ส281ร] (1).

ธรรมวิภาค ปริเฉทที่ 2 / สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส

โดย วชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 25ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2497สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.3 ว151ธ] (1).

หลักสูตรธรรมศึกษาชั้นเอก / พระแสวง สังฆโสภณ

โดย พระแสวง สังฆโสภณ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : ศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์, 2526สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.3 พ829ห] (2).

พุทธศาสนาและปัญญาชนตะวันตก / พระราชสุทธิญาณมงคล (จรัญ ฐิตธมโม)

โดย พระราชสุทธิญาณมงคล (จรัญ ฐิตธมโม).

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิริยะพัฒนาโรงพิมพ์, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.301 พ384พ] (3).

กรองกลอนสอนธรรม รวมบทกวีฉบับลายมือของท่านพุทธทาส / ณัฐสันต์ เพชรรักษ์

โดย ณัฐสันต์ เพชรรักษ์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: สุราษฎร์ธานี : สำนักศิลปวัมนธรรม สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.303 ณ371ก] (1).

คติธรรมแห่งชีวิต / พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตโต)

โดย พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตโต).

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.301 พ463ค] (2).

พุทโธโลยี : ธัมโมวาท 599 คติธรรมนำชีวิตสู่ความสุข / พระราชสุทธิญาณมงคล (จรัญ ฐิตธมโม)

โดย พระราชสุทธิญาณมงคล (จรัญ ฐิตธมโม).

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พระพุทธศาสนาประกาศ, 2544สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 294.32 พ384พธ] (1).

ความว่าง กับ ความวุ่น ปล่อยวาง จิตว่าง ไม่วุ่น / ก.เขาสวนหลวง

โดย ก. เขาสวนหลวง.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แสวงสุทธิการพิมพ์, 2521สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 294.35 ก111ค] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th