ผลการค้นหาของคุณมี 23 จากทั้งหมด 81075 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
ธรรมะชาวบ้าน เล่ม 3 (ฉบับพิเศษ) / กนตสิริ ภิกขุ

โดย กนตสิริ ภิกขุ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.32 ก126ธ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอราวันฃณการพิมพ์, 2540สารสนเทศออนไลน์: [ cover & content ] สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.32 ก126ธ] (1).

ปฏิรูป-สมควรแล้ว / พระครูสถิตพจนสุนทร, สำนักพิมพ์ปฏิรูป ; เจ้าของ

โดย พระครูสถิตพจนสุนทร.

เลขเรียกหนังสือ: 294.32 ส183ป ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : ปฏิรูป, 2549สารสนเทศออนไลน์: ดูตัวเล่ม สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.32 ส183ป] (5).

โสตถิธรรม (12) / กลุ่มศึกษาและปฎิบัติธรรม สโมสรกระทรวงอุตสาหกรรม

โดย กลุ่มศึกษาและปฎิบัติธรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 294.35 ส973 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สุรวัฒน์, 2539สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.35 ส973] (1).

ปกิณกรรม / มหากลีบ วรปญโญ, พระ

โดย มหากลีบ วรปญโญ, พระ ป.ธ.9.

เลขเรียกหนังสือ: 294.32 พ357ป ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : เสียงอักษรการพิมพ์, 2538สารสนเทศออนไลน์: [ Cover ] สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.32 พ357ป] (1).

ตำราแว่นส่องชาตาหมอดู / พระครูสุภาณี วิทยาคุณ

โดย พระครูสุภาณี วิทยาคุณ.

เลขเรียกหนังสือ: 133.6 พ323ต ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print festschrift ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : ม.ป.พ., 2517สถานะ: Items available for loan: [Call number: 133.6 พ323ต] (1).

แสงส่องใจให้เพียงพรหม / พระธรรมนิพนธ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

โดย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน), 2456-.

เลขเรียกหนังสือ: 294.34 ส282พ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เรือนแก้วการพิมพ์, 2535สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.34 ส282พ] (1).

แสงส่องใจ / [สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก]

โดย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน), 2456-.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3444 ส243ส ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงเพิมพ์ชวนพิมพ์, 2535-สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.3444 ส243ส] (1).

ดับไฟในใจกันเถิด เทศน์อบรมพระและฆราวาส / พระมหาบัว ญาณสัมปันโน

โดย พระมหาบัว ญาณสัมปันโน.

เลขเรียกหนังสือ: 294.32 พ358ด ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ: ชวนพิมพ์ , 2533สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.32 พ358ด] (1).

หลักพระพุทธศาสนา / พระอริยนันทมุนี

โดย พระอริยนันทมุนี.

เลขเรียกหนังสือ: 294.34 พ417 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: พระนคร : โรงพิมพ์อัษรสาสน์ , 2500สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.34 พ417] (1).

อนุสรณ์ธรรมะบรรณาการ อวสานชีวิต คุณพ่อส่าน คุณแม่แถบ พลับทอง /

เลขเรียกหนังสือ: 294.304 อ231 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ม.ป.ท, 2534สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.304 อ231] (1).

อนุสรณ์พิสิฐ ตันสัจจา /

เลขเรียกหนังสือ: 923 อ231 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: พระนคร : โรงพิมพ์ไทยเขษม, 2514สถานะ: Items available for loan: [Call number: 923 อ231] (1).

ชีวิตที่ควรคิดคำนึง / ทรงชัย เจตะบุตร

โดย ทรงชัย เจตะบุตร.

เลขเรียกหนังสือ: อศ 294.3 ท133ช ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : เพชรภูมิการพิมพ์, 2551สถานะ: Items available for loan: [Call number: อศ 294.3 ท133ช] (2).

ธรรมะ พระเมืองเพชร / สภานักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี

โดย สภานักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3444 ธ363 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : เพชรภูมิการพิมพ์, 2554สถานะ: Items available for reference: [Call number: 294.3444 ธ363] (2).

ระเบียบปฎิบัติของชาวพุทธ / พระธรรมวโรดม (บุญมา คุณสมปนโน)

โดย พระธรรมวโรดม (บุญมา คุณสมฺปนฺโน).

เลขเรียกหนังสือ: อศ 294.3 พ336ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มิตรเจริญการพิมพ์, 2537สถานะ: Items available for loan: [Call number: อศ 294.3 พ336ร] (1).

กลยุทธ์ชนะอุปสรรค / พระเผด็จ ทตตชีโว (หลวงพ่อทัตตชีโว)

โดย พระเผด็จ ทตตชีโว (หลวงพ่อทัตตชีโว).

เลขเรียกหนังสือ: 294.32 พ348ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รวิกานต์(1988), 2530สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.32 พ348ก] (1).

คำถาม-คำตอบ ปัญหาธรรม / โดย ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน

โดย พระธรรมวิสุทธิมงคล (บัว ญาณสัมปันโน), 2456-.

เลขเรียกหนังสือ: 294.34 พ336ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พริ้นติ้งเฮ้าส์, 2531สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.34 พ336ค] (1).

อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ นายกลั่น สุวรรณรัตน์ ท.ม.,ต.ช. ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม กรุงเทพมหานคร วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม พุทธศักราช 2542

โดย ปัญญานันทะ, ภิกขุ.

เลขเรียกหนังสือ: อศ 294.32 อก231 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ม.ป.ท. : ม.ป.พ. , 2542ชื่อเรื่องอื่น: อนุสรณ์งานศพ (นานกลั่น สุวรรณรัตน์) | แสงธรรมส่องทาง.สถานะ: Items available for loan: [Call number: อศ 294.32 อก231] (1).

ความจริงแห่งชีวิต และ ช่วยให้ตายเร็ว หรือช่วยให้ตายดี / พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)

โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต).

เลขเรียกหนังสือ: อศ 294.3444 พ349ค ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 33ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พิมพ์สวย, 2553สถานะ: Items available for loan: [Call number: อศ 294.3444 พ349ค] (1).

หลักพุทธธรรมโดยใจความ / พุทธทาสภิกขุ

โดย พุทธทาสภิกขุ, 2449-2536.

เลขเรียกหนังสือ: 294.301 พ831ห ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print festschrift ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : พุทธสมาคมจังหวัดเพชรบุรี, 2509สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.301 พ831ห] (4).

คู่มือมนุษย์ / พุทธทาสภิกขุ

โดย พุทธทาสภิกขุ, 2449-2536.

เลขเรียกหนังสือ: อศ 294.304 พ831คม ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print festschrift ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2547สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.304 พ831คม] (5).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th