ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 383 จากทั้งหมด 80683 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
สลักธรรม

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เลียงเชียง, [ 2544?]สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.3 ส368] (1).

ทำอย่างไรจึงจะเป็นสุข ตอน 2 / วนิดา อุไรลักษณ์

โดย วนิดา อุไรลักษณ์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : การศาสนา, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.3013 ว169ท] (1). Special Status (1).

มงคลชีวิต : ฉบับธรรมทายาท

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ชมรมพุทธศาสตร์, 2527สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.35 ม115] (1).

พุทธศาสตร์ / ผ่องพรรณ ปัณฑรานนท์

โดย ผ่องพรรณ ปัณฑรานนท์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยครูเชียงใหม่ , 2530สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.3 ผ225พ] (1).

อุดมธรรม / กุหลาบ สายประดิษฐ์ ; ศรีบูรพา, นามแฝง

โดย กุหลาบ สายประดิษฐ์ | ศรีบูรพา.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ชมรมพุทธรักษา , 2522สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.3 ก741อ] (1).

วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม / พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตโต)

โดย พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตโต).

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ปัญญา, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.301 พ331ว] (1).

พุทธทัศนะร่วมสมัย / พระศรีผปริยัติโมลี (สมชัย กุสลจิตโต)

โดย พระศรีผปริยัติโมลี (สมชัย กุสลจิตโต).

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.31 พ465พ] (1).

คำนำสวดมนต์แบบมคธ / สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสนมหาเถระ)

โดย สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสนมหาเถระ).

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2532สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.3144 ส247ค] (1).

ตำราแว่นส่องชาตาหมอดู / พระครูสุภาณี วิทยาคุณ

โดย พระครูสุภาณี วิทยาคุณ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print festschrift ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : ม.ป.พ., 2517สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 133.6 พ323ต] (1).

จริยธรรมสำหรับคนรุ่นใหม่ / พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตโต)

โดย พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตโต).

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิพุทธธรรม, 2543สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

ลูกผู้ชาย - ไทย / ส่องศรี เทพหัสดิน,ม.ร.ว. ส่องศรี เทพหัสดิน

โดย ส่องศรี เทพหัสดิน, ม.ร.ว.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาพระสุเมรุ, 2517สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 920 ส525ล] (1).

ถนนสายอริยะ / เจ้าเงาะ

โดย เจ้าเงาะ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศยาม, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.35 จ727ถ] (3).

ธรรมะชาวบ้าน เล่ม 3 (ฉบับพิเศษ) / กนตสิริ ภิกขุ

โดย กนตสิริ ภิกขุ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอราวันฃณการพิมพ์, 2540สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.32 ก126ธ] (1).

ธรรมนูญชีวิต พุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงาม / พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตโต)

โดย พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตโต).

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 15ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิพุทธธรรม, 2543ชื่อเรื่องอื่น: พุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงาม.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.35 พ463ธ] (1).

แสงส่องใจให้เพียงพรหม / พระธรรมนิพนธ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

โดย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน), 2456-.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เรือนแก้วการพิมพ์, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.34 ส282พ] (1).

แสงส่องใจ / [สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก]

โดย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน), 2456-.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงเพิมพ์ชวนพิมพ์, 2535-สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.3444 ส243ส] (1).

ดับไฟในใจกันเถิด เทศน์อบรมพระและฆราวาส / พระมหาบัว ญาณสัมปันโน

โดย พระมหาบัว ญาณสัมปันโน.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ: ชวนพิมพ์ , 2533สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.32 พ358ด] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th