ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 87 จากทั้งหมด 81075 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
ปฏิรูป-สมควรแล้ว / พระครูสถิตพจนสุนทร, สำนักพิมพ์ปฏิรูป ; เจ้าของ

โดย พระครูสถิตพจนสุนทร.

เลขเรียกหนังสือ: 294.32 ส183ป ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : ปฏิรูป, 2549สารสนเทศออนไลน์: ดูตัวเล่ม สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.32 ส183ป] (5).

หลักสูตรธรรมศึกษาชั้นเอก / พระแสวง สังฆโสภณ

โดย พระแสวง สังฆโสภณ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3 พ829ห ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : ศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์, 2526สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.3 พ829ห] (2).

โสตถิธรรม (12) / กลุ่มศึกษาและปฎิบัติธรรม สโมสรกระทรวงอุตสาหกรรม

โดย กลุ่มศึกษาและปฎิบัติธรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 294.35 ส973 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สุรวัฒน์, 2539สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.35 ส973] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง จรณะ 15 ทางเอกแห่งการบรรลุธรรมอย่างพระะพุทธเจ้า มีผลจริง พิสูจน์ได้ แม้ในปัจจุบัน / สมศรี ปทุมสูตร, ปยงค์ วิริยะวิทย์ และอาภรณ์ พุกกะมาน

โดย สมศรี ปทุมสูตร | ปยงค์ วิริยะวิทย์ | อาภรณ์ พุกกะมาน.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3822 ส281ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เจริญผล, 2525สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.3822 ส281ร] (1).

กลยุทธ์ชนะอุปสรรค / พระเผด็จ ทตตชีโว (หลวงพ่อทัตตชีโว)

โดย พระเผด็จ ทตตชีโว (หลวงพ่อทัตตชีโว).

เลขเรียกหนังสือ: 294.32 พ348ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รวิกานต์(1988), 2530สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.32 พ348ก] (1).

คำถาม-คำตอบ ปัญหาธรรม / โดย ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน

โดย พระธรรมวิสุทธิมงคล (บัว ญาณสัมปันโน), 2456-.

เลขเรียกหนังสือ: 294.34 พ336ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พริ้นติ้งเฮ้าส์, 2531สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.34 พ336ค] (1).

อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ นายกลั่น สุวรรณรัตน์ ท.ม.,ต.ช. ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม กรุงเทพมหานคร วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม พุทธศักราช 2542

โดย ปัญญานันทะ, ภิกขุ.

เลขเรียกหนังสือ: อศ 294.32 อก231 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ม.ป.ท. : ม.ป.พ. , 2542ชื่อเรื่องอื่น: อนุสรณ์งานศพ (นานกลั่น สุวรรณรัตน์) | แสงธรรมส่องทาง.สถานะ: Items available for loan: [Call number: อศ 294.32 อก231] (1).

ระเบียบปฎิบัติของชาวพุทธ / พระธรรมวโรดม (บุญมา คุณสมปนโน)

โดย พระธรรมวโรดม (บุญมา คุณสมฺปนฺโน).

เลขเรียกหนังสือ: อศ 294.3 พ336ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มิตรเจริญการพิมพ์, 2537สถานะ: Items available for loan: [Call number: อศ 294.3 พ336ร] (1).

ความจริงแห่งชีวิต และ ช่วยให้ตายเร็ว หรือช่วยให้ตายดี / พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)

โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต).

เลขเรียกหนังสือ: อศ 294.3444 พ349ค ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 33ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พิมพ์สวย, 2553สถานะ: Items available for loan: [Call number: อศ 294.3444 พ349ค] (1).

บรมธรรม ภาคต้น / พุทธทาสภิกขุ

โดย พุทธทาสภิกขุ, 2449-2536.

เลขเรียกหนังสือ: 294.343 พ829บ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พระนคร, 2510สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.343 พ829บ] (2).

รตนวิจารณ์ / พระสุทธิธรรมรังสี คัมภีรเมธาจารย์

โดย พระสุทธิธรรมรังสี คัมภีรเมธาจารย์ (พระอาจารย์ลี ธมมธโร).

เลขเรียกหนังสือ: 294.344 พ414ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิมหามกุฎราชวิทยาลัย, 2533สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.344 พ414ร] (1).

สุญญตาปริทรรศน์ / พุทธทาสภิกขุ

โดย พุทธทาสภิกขุ, 2449-2536.

เลขเรียกหนังสือ: 294.343 พ829ส ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมทานมูลนิธิ, 2518สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.343 พ829ส] (2).

ปกิณกรรม / มหากลีบ วรปญโญ, พระ

โดย มหากลีบ วรปญโญ, พระ ป.ธ.9.

เลขเรียกหนังสือ: 294.32 พ357ป ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : เสียงอักษรการพิมพ์, 2538สารสนเทศออนไลน์: [ Cover ] สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.32 พ357ป] (1).

อสีติสังวัจฉรายุศมานุสรณ์จากพุทธทาสภิกขุ / พุทธทาสภิกขุ

โดย พุทธทาสภิกขุ, 2449-2536.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3 พ829อ ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 6ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมทานมูลนิธิ, 2529สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.3 พ829อ] (2).

การบำรุงมารดา บิดา / คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ

โดย กรรมการเอกลักษณ์ของชาติ, คณะ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.37 ค122ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว, 2530สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.37 ค122ก] (2).

เข็นใจขึ้นสู่ธรรม

เลขเรียกหนังสือ: อศ 294.32 ข621 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ปาปิรุส พับลิเคชั่น, 2538สถานะ: Items available for loan: [Call number: อศ 294.32 ข621] (1).

บรมธรรม ภาคปลาย / พุทธทาสภิกขุ

โดย พุทธทาสภิกขุ, 2449-2536.

เลขเรียกหนังสือ: 294.343 พ829บ ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมทานมูลนิธิ, 2518สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.343 พ829บ] (1).

ตำราแว่นส่องชาตาหมอดู / พระครูสุภาณี วิทยาคุณ

โดย พระครูสุภาณี วิทยาคุณ.

เลขเรียกหนังสือ: 133.6 พ323ต ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print festschrift ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : ม.ป.พ., 2517สถานะ: Items available for loan: [Call number: 133.6 พ323ต] (1).

วนกถา / คณะศิษย์สำนักปู่สวรรค์

โดย คณะศิษย์สำนักปู่สวรรค์.

เลขเรียกหนังสือ: 021 ค121ว ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print festschrift ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ม.ป.ท. : สำนักปู่สวรรค์, 2535สถานะ: Items available for loan: [Call number: 021 ค121ว] (1).

ไปคนเดียว / แสวง สังฆโสภณ

โดย แสวง สังฆโสภณ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.32 ส968ป ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : วัดมหาธาตุวรวิหาร, 2524สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.32 ส968ป] (3).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th