ผลการค้นหาของคุณมี 29 จากทั้งหมด 81038 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
ปัญหาสังคมเกี่ยวกับยาเสพติดในนวนิยายของสุวรรณี สุคนธา : วิทยานิพนธ์ = Social problems concerning drug abuse in novels by suwanee sukhontha / จินตนา ดิษฐแย้ม

โดย จินตนา ดิษฐแย้ม | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. หน่วยวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ.

เลขเรียกหนังสือ: 801.959 จ428ป ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (อ.ม.) -- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527 ชื่อเรื่องอื่น: Social problems concerning drug abuse in novels by suwanee sukhontha.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 801.959 จ428ป] (1).

การศึกษาวรรณกรรมฟองตาสติกของฝรั่งเศส : รายงานการวิจัย = French "Fantastique" Literature / จุฑารัตน์ เบญจฤทธิ์

โดย จุฑารัตน์ เบญจฤทธิ์ | ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส, มหาวิทยาลัยศิลปากร.

เลขเรียกหนังสือ: วจ 840 จ631ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547ชื่อเรื่องอื่น: French "Fantastique" Literature | รายงานการวิจัย การศึกษาวรรณกรรมฟองตาสติกของฝรั่งเศส.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วจ 840 จ631ก] (2).

การวิเคราะห์นวนิยายของ ปิยะพร ศักดิ์เกษม : ปริญญานิพนธ์ = An analysis pf Piyaporn Sakkasame' s novels / พิศมร แสงสัตยา.

โดย พิศมร แสงสัตยา.

เลขเรียกหนังสือ: 801.959 พ749ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2544หมายเหตุ: ปริญญานิพนธ์ (กศ.ม.)- -มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2544 ชื่อเรื่องอื่น: An analysis pf Piyaporn Sakkasame' s novels.สารสนเทศออนไลน์: Abstract สถานะ: Items available for loan: [Call number: 801.959 พ749ก] (1).

ปัญหาสิทธิเด็กในนวนิยายไทย : ปริญญานิพนธ์ / ณัชชา สุวรรณโชติ

โดย ณัชชา สุวรรณโชติ.

เลขเรียกหนังสือ: 895.91 ณ299ป ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541หมายเหตุ: ปริญญานิพนธ์ (กศ.ม.)- -จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541 สถานะ: Items available for loan: [Call number: 895.91 ณ299ป] (1).

การศึกษาแนวคิดสิทธิสตรีในนวนิยายโบตั๋น : ปริญญานิพนธ์ = A Study of Feminism in Botan' s Novels / วีรวัฒน์ อินทรพร

โดย วีรวัฒน์ อินทรพร.

เลขเรียกหนังสือ: 808.953 ว836ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2541หมายเหตุ: ปริญญานิพนธ์ (กศ.ม.) - - มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2541 ชื่อเรื่องอื่น: A Study of Feminism in Botan' s Novels.สารสนเทศออนไลน์: Abstract สถานะ: Items available for loan: [Call number: 808.953 ว836ก] (1).

การวิเคราะห์นวนิยายแนวชีวิตของพลตรี หลวงวิจิตรวาทการ : วิทยานิพนธ์ / นฤมล ฟิตประยูร

โดย นฤมล ฟิตประยูร.

เลขเรียกหนังสือ: 895.913 น276ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536สถานะ: Items available for loan: [Call number: 895.913 น276ก] (1).

นันทะ - ปชาบดี / สุชีพ ปุญญานุภาพ

โดย สุชีพ ปุญญานุภาพ.

เลขเรียกหนังสือ: 294.308 ส726น ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บำรุงสาส์น, 2514สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.308 ส726น] (1).

สิ้นชาติ = Twenty years and twenty days / เหงียน เกา กี ; แปลโดย พงษ์ พินิจ

โดย เหงียน เกา กี | พงษ์ พินิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 959.7043 ห573ส ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : การเวก, 2520สถานะ: Items available for loan: [Call number: 959.7043 ห573ส] (1).

หลวงตา / แพรเยื่อไม้

โดย แพรเยื่อไม้.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3827 พ961ห ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมบูชา, 2516สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.3827 พ961ห] (1).

ทัศนะทางสังคมในนวนิยายไทยสมัยรัชกาลที่ 7 : วิทยานิพนธ์ = Social concepts in the Thai novels in the region of King Prajahipok / เอมอร นิรัญราช

โดย เอมอร นิรัญราช | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. หน่วยวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ.

เลขเรียกหนังสือ: 895.913 อ911ท ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2521หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2521 ชื่อเรื่องอื่น: Social concepts in the Thai novels in the region of King Prajadhipok.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 895.913 อ911ท] (1).

แผลเก่า : จากนวนิยายสู่ภาพยนตร์ : วิทยานิพนธ์ = Plae-kao : from novel into film / รังสิมา กุลพัฒน์

โดย รังสิมา กุลพัฒน์ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ.

เลขเรียกหนังสือ: 895.913 ร318ผ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539 ชื่อเรื่องอื่น: Plae-kao : from novel into film.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 895.913 ร318ผ] (1).

บทบาทพ่อในนวนิยายของกฤษณา อโศกสิน : ปริญญานิพนธ์ / จุรีรัตน์ กิจเกษตรกุล

โดย จุรีรัตน์ กิจเกษตรกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 808.3 จ651บ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2543สถานะ: Items available for loan: [Call number: 808.3 จ651บ] (1).

การวิเคราะห์นวนิยายของ โชติ ศรีสุวรรณ : ปริญญานิพนธ์ / ศิริบูรณ์ เถกิงสุข

โดย ศิริบูรณ์ เถกิงสุข.

เลขเรียกหนังสือ: 895.913009 ศ461ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, 2543สถานะ: Items available for loan: [Call number: 895.913009 ศ461ก] (1).

นิโคลัสและอเล็กซานดรา / โรเบอร์ต เค แมสซี่ ; วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร, แปล

โดย แมสซี่, โรเบอร์ต เค | วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร.

เลขเรียกหนังสือ: นว ม885น ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ประชาชน, 2518สถานะ: No items available Special Status (1).

การศึกษาเชิงวิเคราะห์วรรณกรรมเขมร เรื่อง "คลื่นซัดทราย" (รลกโบกขสาจ่) : สารนิพนธ์ = An Analytical Study of The Khmer Contemporary Literature : 'The Waves" (ROLOKBOKKHASAT) / พรรณศิริ เดชมณเฑียร

โดย พรรณศิริ เดชมณเฑียร.

เลขเรียกหนังสือ: 895.932 พ268ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2542หมายเหตุ: สารนิพนธ์ (ศศ.ม.)- -มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2542 ชื่อเรื่องอื่น: An Analytical Study of The Khmer Contemporary Literature : 'The Waves" (ROLOKBOKKHASAT).สารสนเทศออนไลน์: Abstract สถานะ: Items available for loan: [Call number: 895.932 พ268ก] (1).

ภาพสะท้อนสังคมในเรื่องสั้นและนวนิยายของชาติ กอบจิตติ : ปริญญานิพนธ์ = The Social Reflection in Chat Kobjitti' s Short Stories and Novels / ประไพ ศรีสุข

โดย ประไพ ศรีสุข.

เลขเรียกหนังสือ: 809.953 ป334ภ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโฒ ประสานมิตร, 2541หมายเหตุ: ปริญญานิพนธ์ (กศ.ม.) - - มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2541 ชื่อเรื่องอื่น: The Social Reflection in Chat Kobjitti' s Short Stories and Novels.สารสนเทศออนไลน์: Abstract สถานะ: Items available for loan: [Call number: 809.953 ป334ภ] (1).

สถานภาพสตรีไทยในนวนิยายของ กฤษณา อโศกสิน (พ.ศ.2497-2530) : วิทยานิพนธ์ = The status of Thai women in Krisana Asoksin's novels' 1954-1987 / วีรวรรณ ศรีสำราญ

โดย วีรวรรณ ศรีสำราญ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. หน่วยวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ.

เลขเรียกหนังสือ: 808.2 ว835ส ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534 ชื่อเรื่องอื่น: The status of Thai women in Krisana Asoksin's novels' 1954-1987.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 808.2 ว835ส] (1).

การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ของ ชัยคุปต์ : วิทยานิพนธ์ = An analytical study of Chaiyacupta's science fiction / พรศิริ นาควัชระ

โดย พรศิริ นาควัชระ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาภาษาไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 808.3876 พ281ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542 ชื่อเรื่องอื่น: An analytical study of Chaiyacupta's science fiction.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 808.3876 พ281ก] (1).

การศึกษาแนวคิดสตรีนิยมในนวนิยายของทมยันตีระหว่างพุทธศักราช 2506-2534 : วิทยานิพนธ์ = A study of feminism in Thamayantee's novels, 1963-1991 / ภัทรพร หงษ์ทอง

โดย ภัทรพร หงษ์ทอง | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. หน่วยวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ.

เลขเรียกหนังสือ: 808.3 ภ367ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538 ชื่อเรื่องอื่น: A study of feminism in Thamayantee's novels, 1963-1991.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 808.3 ภ367ก] (1).

การศึกษาบทบาทผู้หญิงในอรรถกถาชาดกกับชาดกที่แต่งในประเทศไทย : วิทยานิพนธ์ = A study of the roles of women in the Jataka Commentary and the Jatakas composed in Thailand / พรวิภา วัฒรัชนากูล

โดย พรวิภา วัฒรัชนากูล | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. หน่วยวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ.

เลขเรียกหนังสือ: 808.1 พ278ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534 ชื่อเรื่องอื่น: A study of the roles of women in the Jataka Commentary and the Jatakas composed in Thailand.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 808.1 พ278ก] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th