ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 340 จากทั้งหมด 81075 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ = English for computer users / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 428 อ884 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548ชื่อเรื่องอื่น: ชุดวิชาภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ | ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ | English for computer users.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428 อ884] (3).

การพัฒนาแบบฝึกทักษะการใช้พจนานุกรมภาษาอังกฤษตามของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี : วิทยานิพนธ์ = The development of exercises on english dictionary skills for mathayomsuksa four students,banlatwitthaya school banlatdistrict Phetchaburi province / ศิริพร ขุนจร

โดย ศิริพร ขุนจร.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 428 ศ463ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (กศ.ม. สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ)- -มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546 ชื่อเรื่องอื่น: The development of exercises on english dictionary skills for mathayomsuksa four students,banlatwitthaya school banlatdistrict Phetchaburi province.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 428 ศ463ก] (1).

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเรื่องคำพูดตรงและคำพูดทวน : ภาคนิพนธ์ = Computer technilogy for teaching direet-indireet speech in english grammar / ตรีรัตน์ สุขะสุคนธ์

โดย ตรีรัตน์ สุขะสุคนธ์.

เลขเรียกหนังสือ: ภพ 371.334 ต189ท ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เมืองที่พิมพ์ : สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2553หมายเหตุ: ภาคนิพนธ์ (วท.ม.)--มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2553 ชื่อเรื่องอื่น: Computer technilogy for teaching direet-indireet speech in english grammar.สถานะ: Items available for loan: [Call number: ภพ 371.334 ต189ท] (2).

พิชิต CU-TEP Grammar / โดย PostGrad Team

เลขเรียกหนังสือ: 425.076 พช647 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : หน้าต่างสู่โลกกว้าง, 2552สถานะ: Items available for loan: [Call number: 425.076 พช647] (3).

เคล็ดลับสอบ TOEFL iBT / ธนพล (ลำดวน) จาดใจดี และ Sam Sackett.

โดย ธนพล (ลำดวน) จาดใจดี | Sackett, Sam.

เลขเรียกหนังสือ: 428.0076 ธ152ค 2552 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธนพลวิทยาการ, 2552สถานะ: Items available for loan: [Call number: CD-ROM 428.0076 ธ152ค 2552] (3).
Items available for reference: [Call number: CD-ROM 428.0076 ธ152ค 2552] (1).
Checked out (1).

Correct English for Thais : ใช้ภาษาอังกฤษอย่างไรให้ถูกต้อง / Peter Burgess, รดาพร หงษ์ทอง

โดย เบอร์เจ็ส, ปีเตอร์ | รดาพร หงษ์ทอง.

เลขเรียกหนังสือ: 428.24 บ827ค ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553ชื่อเรื่องอื่น: ใช้ภาษาอังกฤษอย่างไรให้ถูกต้อง.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.24 บ827ค] (3).

เก่งพูดอังกฤษด้วยตัวเอง / เกษรา สมันนะ

โดย เกษรา สมันนะ.

เลขเรียกหนังสือ: 428.24 ก815ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ฉะเชิงเทรา : พีเอ็นเอ็น กรุ๊ป, 2551สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.24 ก815ก] (3).

การเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยกิจกรรมโครงงานบนญานประสบการณ์ : วิทยานิพนธ์ = Vocabulary learning of prathom suksa 5 students with experience-based project activities / จิตตกานต์ พรหมประเสริฐ

โดย จิตตกานต์ พรหมประเสริฐ.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 428.24 จ412ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2557หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.)--มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2557 ชื่อเรื่องอื่น: Vocabulary learning of prathom suksa 5 students with experience-based project activities.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 428.24 จ412ก] (2).

พูดอังกฤษรับอาเซียน เรียนเองได้ = Practice your English for Asean and everyda speaking / ประเพศ ไกรจันทร์

โดย ประเพศ ไกรจันทร์.

เลขเรียกหนังสือ: 428.24 ป332พ 2557 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พี.เอส.เพรส, 2557ชื่อเรื่องอื่น: Practice your English for Asean and everyda speaking.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.24 ป332พ 2557] (2).

เก่งอังกฤษกับ Mind map idiom / ทีม Life Balance, เขียน ; เอกชัย เกรียงโกมล, บรรณาธิการ

โดย เอกชัย เกรียงโกมล [บรรณาธิการ] | ทีม Life Balance.

เลขเรียกหนังสือ: 427 ก749 2555 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อินส์พัล, 2555สถานะ: Items available for loan: [Call number: 427 ก749 2555] (1).
Checked out (1).

ภาษาพาเที่ยว = Tourism expressions / เศรษฐวิทย์

โดย เศรษฐวิทย์.

เลขเรียกหนังสือ: 428.24 ศ866ภท 2555 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เม็ดทราย, 2555ชื่อเรื่องอื่น: Tourism expressions.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.24 ศ866ภท 2555] (3).

Error เจ๋ง! สุดยอดเทคนิค แค่ "จับคู่" ก็ "รู้คำตอบ" / อุษา วัชรินทร์เสวี, เขียน ; พัชรมน ลิ้มประเสริฐ, ภาพปกและภาพประกอบ

โดย อุษา วัชรินทร์เสวี | พัชรมน ลิ้มประเสริฐ [ผู้วาดภาพประกอบ].

เลขเรียกหนังสือ: 425 อ864อ 2559 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พิมพ์ดี, 2559สถานะ: Items available for loan: [Call number: 425 อ864อ 2559] (1).

ใช้ภาษาอังกฤษอย่างไรให้ถูกต้อง บุพบท คำ วลี = How to use English correctly / เปรมจิต บีท

โดย เปรมจิต บีท.

เลขเรียกหนังสือ: 428.2 ป712ช 2552 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไพลินบุ๊คเน็ต, 2552ชื่อเรื่องอื่น: How to use English correctly.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.2 ป712ช 2552] (1).

วิถีทัศน์แห่งมนุษยศาสตร์ : รวมบทความทางวิชาการในวาระครบรอบ 20 ปี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย / รุจา ผลสวัสดิ์, Michael Ziesing, บรรณาธิการ

โดย รุจา ผลสวัสดิ์ | ซิซิง, ไมเคิล.

เลขเรียกหนังสือ: 300 ว577 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2544ชื่อเรื่องอื่น: รวมบทความทางวิชาการในวาระครบรอบ 20 ปี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 300 ว577] (1).

อ่านภาษาอังกฤษอย่างไรให้ได้ผล = How to overcome reading obstacles / เรียบเรียงโดย เศรษฐวิทย์

โดย เศรษฐวิทย์.

เลขเรียกหนังสือ: 428.2 ศ866อ ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 8ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เม็ดทราย, 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.2 ศ866อ] (2).
Special Status (1).

ฝึกพูดภาษาอังกฤษแบบสนุกๆ [ซีดี-รอม] =English conversation for travel / โดย อาจารย์ผู้สอนชาวอเมริกัน

เลขเรียกหนังสือ: CD 0384 ประเภทของทรัพยากร: computer file Computer file; รูปแบบ: electronic ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : T. S. E. Technology Co., 2544ชื่อเรื่องอื่น: English conversation for travel.สถานะ: Items available for loan: [Call number: CD 0384] (1).

Easy learning : English conversation [CD-ROM]

เลขเรียกหนังสือ: CD 0361 ประเภทของทรัพยากร: computer file Computer file; รูปแบบ: electronic ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : DID International Co., 2543ชื่อเรื่องอื่น: English conversation for business | English conversation for office | English conversation for studente.สถานะ: Items available for loan: [Call number: CD 0361] (2).
Items available for reference: [Call number: CD 0361] (1).

ภาษาอังกฤษคิดแบบไทยๆ / เนตรปรียา (มุสิกไชย) ชุมไชโย

โดย เนตรปรียา (มุสิกไชย) ชุมไชโย.

เลขเรียกหนังสือ: 428 น785ก ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นะเพชรเผ็ดสำนักพิมพ์. 2548สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428 น785ก] (3).

พิชิต CU-TEP reading / โดย PostGrad Team

เลขเรียกหนังสือ: 425.076 พ647 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : หน้าต่างโลกกว้าง, 2552สถานะ: Items available for loan: [Call number: 425.076 พ647] (3).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th