ผลการค้นหาของคุณมี 25 จากทั้งหมด 81075 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
การออกแบบและพัฒนารายวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจโดยยึดแหล่งการเรียนรู้เป็นฐานสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี : ดุษฎีนิพนธ์ = Design and development of busince english course based on resource-based approach for phetchaburi rajabhat university undergraduate students / สริตา บัวเขียว

โดย สริตา บัวเขียว.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 428.24 ส355ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2550หมายเหตุ: ดุษฎีนิพนธ์ (ปร.ด.)--มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2550 ชื่อเรื่องอื่น: Design and development of busince english course based on resource-based approach for phetchaburi rajabhat university undergraduate students.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 428.24 ส355ก] (1).

การพัฒนาแบบฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษตามหลักสูตรท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดหนองแก สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี : วิทยานิพนธ์ = The Development of English Exercises Eased on Local Curriculum for Matthayomsuksa 3 Students of Nongkae School under the Jurisdiction of the Phetchaburi Provincial Primary Education / มานพ พุ่มจิตร

โดย มานพ พุ่มจิตร.

เลขเรียกหนังสือ: 428 ม443ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2544หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (กศ.ม.)- -มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2544 ชื่อเรื่องอื่น: The Development of English Exercises Eased on Local Curriculum for Matthayomsuksa 3 Students of Nongkae School under the Jurisdiction of the Phetchaburi Provincial Primary Education.สารสนเทศออนไลน์: Abstract สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428 ม443ก] (1).

การพัฒนาแบบฝึกทักษะการใช้พจนานุกรมภาษาอังกฤษตามของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี : วิทยานิพนธ์ = The development of exercises on english dictionary skills for mathayomsuksa four students,banlatwitthaya school banlatdistrict Phetchaburi province / ศิริพร ขุนจร

โดย ศิริพร ขุนจร.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 428 ศ463ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (กศ.ม. สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ)- -มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546 ชื่อเรื่องอื่น: The development of exercises on english dictionary skills for mathayomsuksa four students,banlatwitthaya school banlatdistrict Phetchaburi province.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 428 ศ463ก] (1).

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเรื่องคำพูดตรงและคำพูดทวน : ภาคนิพนธ์ = Computer technilogy for teaching direet-indireet speech in english grammar / ตรีรัตน์ สุขะสุคนธ์

โดย ตรีรัตน์ สุขะสุคนธ์.

เลขเรียกหนังสือ: ภพ 371.334 ต189ท ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เมืองที่พิมพ์ : สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2553หมายเหตุ: ภาคนิพนธ์ (วท.ม.)--มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2553 ชื่อเรื่องอื่น: Computer technilogy for teaching direet-indireet speech in english grammar.สถานะ: Items available for loan: [Call number: ภพ 371.334 ต189ท] (2).

การเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยกิจกรรมโครงงานบนญานประสบการณ์ : วิทยานิพนธ์ = Vocabulary learning of prathom suksa 5 students with experience-based project activities / จิตตกานต์ พรหมประเสริฐ

โดย จิตตกานต์ พรหมประเสริฐ.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 428.24 จ412ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2557หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.)--มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2557 ชื่อเรื่องอื่น: Vocabulary learning of prathom suksa 5 students with experience-based project activities.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 428.24 จ412ก] (2).

ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษและความตระหนักถึงความสำคัญในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา : รายงานการวิจัย / กัณชลิดา จงอุตส่าห์

โดย กัณชลิดา จงอุตส่าห์.

เลขเรียกหนังสือ: วจ 428.24 ก384ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2555ชื่อเรื่องอื่น: รายงานการวิจัยความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษและความตระหนักถึงความสำคัญในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา | English speaking ability and awareness of the importance of spoken english for ASEAN community of Nakhon Ratchasima rajabhat university students.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วจ 428.24 ก384ค] (1).

แนวทางการพัฒนาทักษะภาษาอังฤษของครูในโรงเรียนสังกัดคณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมล พระแม่มารีย์ : วิทยานิพนธ์ = Guideline for improving english skills of school teachers under the sister servant of the immaculate heart of Mary / วิโรจน์ เลิศทนงศักดิ์

โดย วิโรจน์ เลิศทนงศักดิ์.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 371.1 ว712น ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2555หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.)--มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2555 ชื่อเรื่องอื่น: Guideline for improving english skills of school teachers under the sister servant of the immaculate heart of Mary.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 371.1 ว712น] (2).

การปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูชาวต่างชาติกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 หลักสูตรสองภาษาโรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) จังหวัดชุมพร : วิทยานิพนธ์ = Interactions between foreign teachers and prathom sukas 1-3 students in bilingual programme at anuban sawi (bannapoe) school in chumphon province / อุไร หิตะโกวิท

โดย อุไร หิตะโกวิท.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 428.24 อ857ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2556หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.)--มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2556 ชื่อเรื่องอื่น: Interactions between foreign teachers and prathom sukas 1-3 students in bilingual programme at anuban sawi (bannapoe) school in chumphon province.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 428.24 อ857ก] (2).

รายงานวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ที่มุ้งเน้นทักษะการสื่อสารตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน / กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กระทรวงศึกษาธิการ.

เลขเรียกหนังสือ: 372.65 ก463รก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ. 2546, 2546ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ที่มุ้งเน้นทักษะการสื่อสารตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.65 ก463รก] (1).

ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการบริหารพนักงานเทศบาลเพื่อการฝึกอบรมการใช้ภาษาอังกฤษของเทศบาลในจังหวัดเพชรบุรี : ดุษฎีนิพนธ์ / เพ็ญธิดา หงษ์ยนต์

โดย เพ็ญธิดา หงษ์ยนต์.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 658.4038 พ886ร 2559 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2559หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ปร.ด.)-- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2559 ชื่อเรื่องอื่น: Management information system for decision support to manage the municipal officers english training in Phetchaburi province.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 658.4038 พ886ร 2559] (2).

รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับประชาชนในชุมชนและท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ = Communicative english skills development for local people in samutprakan province / สันธนี แผนดี

โดย สันธนี แผนดี.

เลขเรียกหนังสือ: วจ 428 ส591ร 2559 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2559ชื่อเรื่องอื่น: การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับประชาชนในชุมชนและท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ | Communicative english skills development for local people in samutprakan province.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วจ 428 ส591ร 2559] (1).

งานวิจัยเรื่องความต้องการในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการติดฉลากสินค้าของผู้ผลิตสินค้า OTOP จังหวัดเพชรบุรี = Needs in using english in labeling of OTOP products, Phetchaburi province / สรรเสริญ เลาหสถิตย์

โดย สรรเสริญ เลาหสถิตย์.

เลขเรียกหนังสือ: วจ 428 ส339ง ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2548ชื่อเรื่องอื่น: ความต้องการในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการติดฉลากสินค้าของผู้ผลิตสินค้า OTOP จังหวัดเพชรบุรี | Needs in using english in labeling of OTOP products, Phetchaburi province.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วจ 428 ส339ง] (2).

รายงานการวิจัย เรื่อง ความเข้าใจในการฟังภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น = Listening Comprehension in English of Khon Kean University Students / เยาวรัตน์ การพานิช และอังคณา ทองพูน

โดย เยาวรัตน์ การพานิช | อังคณา ทองพูน.

เลขเรียกหนังสือ: 428 ย546ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2542ชื่อเรื่องอื่น: ความเข้าใจในการฟังภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น | Listening Comprehension in English of Khon Kean University Students.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428 ย546ค] (1).

English for tourism in phetchaburi / สุทัศน์ นาคจั่น

โดย สุทัศน์ นาคจั่น.

เลขเรียกหนังสือ: 428.24 ส778อ ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้วที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2553สถานะ: Items available for loan: [Call number: 428.24 ส778อ] (10).

ผลของการใช้กิจกรรมเกมภาษาที่มีผลสัมฤทธิ์และความสนใจในการเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี : วิทยานิพนธ์ = Effect of using language games on english grammar learning achievement and interest in english grammar learning of matthayomsuksa 1 students at kongkaram school in Phetchaburi Province / สุนันท์ ตั้งเจียวลี้

โดย สุนันท์ ตั้งเจียวลี้.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 371.3 ส815ผ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2555หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2555 ชื่อเรื่องอื่น: Effect of using language games on english grammar learning achievement and interest in english grammar learning of matthayomsuksa 1 students at kongkaram school in Phetchaburi Province.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 371.3 ส815ผ] (2).

การพัฒนาชุดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารแบบเน้นงานปฏิบัติเรื่อง "Everyday life" สำหรับนักเรียนกลุ่มพิเศษระดับประถมศึกษาปีที่ 5 : วิทยานิพนธ์ = A development of communicative english instructional package with task-based learning entitled "Everyday life" extra groups of prathomsuksa 5 students / พิมพรรณ ลิสกุลรักษ์

โดย พิมพรรณ ลิสกุลรักษ์.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 428 พ718ก 2557 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2557หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.)--มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2557 ชื่อเรื่องอื่น: A development of communicative english instructional package with task-based learning entitled "Everyday life" extra groups of prathomsuksa 5 students.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 428 พ718ก 2557] (2).

ความสามารถด้านทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและความพึงพอใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยการใช้กิจกรรมละครเพลง : วิทยานิพนธ์ = Communicative english speaking ability and satisfaction of mathayom 5 students in learning english with musical play activities / ระพีพรรณ เล็กจำปี

โดย ระพีพรรณ เล็กจำปี.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 428.24 ร245ค 2557 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2557หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.)--มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2557 ชื่อเรื่องอื่น: Communicative english speaking ability and satisfaction of mathayom 5 students in learning english with musical play activities.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 428.24 ร245ค 2557] (2).

การเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เกมประกอบการสอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดทุ่งน้อย อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ : วิทยานิพนธ์ = Learning english vocabulary with games performed by prathonsuksa-6 students at wat toongnoi school in Kuiburi district, prachuap khiri khan province / ณัฐวราพร เปลี่ยนปราณ

โดย ณัฐวราพร เปลี่ยนปราณ.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 372.65 ณ352ก 2558 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สาขาวิชาภาษาอังกฤษ, 2558หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.)--มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2558 ชื่อเรื่องอื่น: Learning english vocabulary with games performed by prathonsuksa-6 students at wat toongnoi school in Kuiburi district, prachuap khiri khan province.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 372.65 ณ352ก 2558] (2).

การพัฒนาคู่มือการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการอาหารและเครื่องดื่มบนแอปพลิเคชั่นเฟสบุ๊ค สำหรับนักศึกษาสาขางานโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี : วิทยานิพนธ์ = A development of english handbook of food and beverage on facebook application for students in hotel program at phetcahburi vocational college / จิตรลดา รามพันธุ์

โดย จิตรลดา รามพันธุ์.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 428.24 จ451ก 2560 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2560หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.)--มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2560 ชื่อเรื่องอื่น: A development of english handbook of food and beverage on facebook application for students in hotel program at phetcahburi vocational college.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 428.24 จ451ก 2560] (2).

การพัฒนาความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษของข้าราชการกองบิน 5 ด้วยการเรียนตามแบบเรียนร่วมกับการติวตามแบบทดสอบ : วิทยานิพนธ์ = An improvement of english listening ability of wing 5 air force officers receiving instruction with the guidebooks combined with test-based tutoring / สุนทร สายะเสมาวงศ์

โดย สุนทร สายะเสมาวงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 428.83 ส789ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2557หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.)--มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2557 ชื่อเรื่องอื่น: An improvement of english listening ability of wing 5 air force officers receiving instruction with the guidebooks combined with test-based tutoring.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 428.83 ส789ก] (2).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th