ผลการค้นหาของคุณมี 16 จากทั้งหมด 80854 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเรื่องคำพูดตรงและคำพูดทวน : ภาคนิพนธ์ = Computer technilogy for teaching direet-indireet speech in english grammar / ตรีรัตน์ สุขะสุคนธ์

โดย ตรีรัตน์ สุขะสุคนธ์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เมืองที่พิมพ์ : สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2553หมายเหตุ: ภาคนิพนธ์ (วท.ม.)--มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2553 ชื่อเรื่องอื่น: Computer technilogy for teaching direet-indireet speech in english grammar.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: ภพ 371.334 ต189ท] (2).

การเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยกิจกรรมโครงงานบนญานประสบการณ์ : วิทยานิพนธ์ = Vocabulary learning of prathom suksa 5 students with experience-based project activities / จิตตกานต์ พรหมประเสริฐ

โดย จิตตกานต์ พรหมประเสริฐ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2557หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.)--มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2557 ชื่อเรื่องอื่น: Vocabulary learning of prathom suksa 5 students with experience-based project activities.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: วพ 428.24 จ412ก] (2).

แนวทางการพัฒนาทักษะภาษาอังฤษของครูในโรงเรียนสังกัดคณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมล พระแม่มารีย์ : วิทยานิพนธ์ = Guideline for improving english skills of school teachers under the sister servant of the immaculate heart of Mary / วิโรจน์ เลิศทนงศักดิ์

โดย วิโรจน์ เลิศทนงศักดิ์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2555หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.)--มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2555 ชื่อเรื่องอื่น: Guideline for improving english skills of school teachers under the sister servant of the immaculate heart of Mary.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: วพ 371.1 ว712น] (2).

การปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูชาวต่างชาติกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 หลักสูตรสองภาษาโรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) จังหวัดชุมพร : วิทยานิพนธ์ = Interactions between foreign teachers and prathom sukas 1-3 students in bilingual programme at anuban sawi (bannapoe) school in chumphon province / อุไร หิตะโกวิท

โดย อุไร หิตะโกวิท.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2556หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.)--มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2556 ชื่อเรื่องอื่น: Interactions between foreign teachers and prathom sukas 1-3 students in bilingual programme at anuban sawi (bannapoe) school in chumphon province.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: วพ 428.24 อ857ก] (2).

ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการบริหารพนักงานเทศบาลเพื่อการฝึกอบรมการใช้ภาษาอังกฤษของเทศบาลในจังหวัดเพชรบุรี : ดุษฎีนิพนธ์ / เพ็ญธิดา หงษ์ยนต์

โดย เพ็ญธิดา หงษ์ยนต์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2559หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ปร.ด.)-- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2559 ชื่อเรื่องอื่น: Management information system for decision support to manage the municipal officers english training in Phetchaburi province.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: วพ 658.4038 พ886ร 2559] (2).

English for tourism in phetchaburi / สุทัศน์ นาคจั่น

โดย สุทัศน์ นาคจั่น.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้วที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2553สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 428.24 ส778อ] (10).

ผลของการใช้กิจกรรมเกมภาษาที่มีผลสัมฤทธิ์และความสนใจในการเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี : วิทยานิพนธ์ = Effect of using language games on english grammar learning achievement and interest in english grammar learning of matthayomsuksa 1 students at kongkaram school in Phetchaburi Province / สุนันท์ ตั้งเจียวลี้

โดย สุนันท์ ตั้งเจียวลี้.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2555หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2555 ชื่อเรื่องอื่น: Effect of using language games on english grammar learning achievement and interest in english grammar learning of matthayomsuksa 1 students at kongkaram school in Phetchaburi Province.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: วพ 371.3 ส815ผ] (2).

การพัฒนาชุดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารแบบเน้นงานปฏิบัติเรื่อง "Everyday life" สำหรับนักเรียนกลุ่มพิเศษระดับประถมศึกษาปีที่ 5 : วิทยานิพนธ์ = A development of communicative english instructional package with task-based learning entitled "Everyday life" extra groups of prathomsuksa 5 students / พิมพรรณ ลิสกุลรักษ์

โดย พิมพรรณ ลิสกุลรักษ์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2557หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.)--มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2557 ชื่อเรื่องอื่น: A development of communicative english instructional package with task-based learning entitled "Everyday life" extra groups of prathomsuksa 5 students.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: วพ 428 พ718ก 2557] (2).

ความสามารถด้านทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและความพึงพอใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยการใช้กิจกรรมละครเพลง : วิทยานิพนธ์ = Communicative english speaking ability and satisfaction of mathayom 5 students in learning english with musical play activities / ระพีพรรณ เล็กจำปี

โดย ระพีพรรณ เล็กจำปี.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2557หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.)--มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2557 ชื่อเรื่องอื่น: Communicative english speaking ability and satisfaction of mathayom 5 students in learning english with musical play activities.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: วพ 428.24 ร245ค 2557] (1). Checked out (1).

การเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เกมประกอบการสอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดทุ่งน้อย อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ : วิทยานิพนธ์ = Learning english vocabulary with games performed by prathonsuksa-6 students at wat toongnoi school in Kuiburi district, prachuap khiri khan province / ณัฐวราพร เปลี่ยนปราณ

โดย ณัฐวราพร เปลี่ยนปราณ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สาขาวิชาภาษาอังกฤษ, 2558หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.)--มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2558 ชื่อเรื่องอื่น: Learning english vocabulary with games performed by prathonsuksa-6 students at wat toongnoi school in Kuiburi district, prachuap khiri khan province.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: วพ 372.65 ณ352ก 2558] (2).

การพัฒนาคู่มือการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการอาหารและเครื่องดื่มบนแอปพลิเคชั่นเฟสบุ๊ค สำหรับนักศึกษาสาขางานโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี : วิทยานิพนธ์ = A development of english handbook of food and beverage on facebook application for students in hotel program at phetcahburi vocational college / จิตรลดา รามพันธุ์

โดย จิตรลดา รามพันธุ์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2560หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.)--มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2560 ชื่อเรื่องอื่น: A development of english handbook of food and beverage on facebook application for students in hotel program at phetcahburi vocational college.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: วพ 428.24 จ451ก 2560] (2).

การพัฒนาความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษของข้าราชการกองบิน 5 ด้วยการเรียนตามแบบเรียนร่วมกับการติวตามแบบทดสอบ : วิทยานิพนธ์ = An improvement of english listening ability of wing 5 air force officers receiving instruction with the guidebooks combined with test-based tutoring / สุนทร สายะเสมาวงศ์

โดย สุนทร สายะเสมาวงศ์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2557หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.)--มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2557 ชื่อเรื่องอื่น: An improvement of english listening ability of wing 5 air force officers receiving instruction with the guidebooks combined with test-based tutoring.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: วพ 428.83 ส789ก] (2).

ช่องทางการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในยุคเทคโนโลยีก้าวหน้าของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในโรงเรียนขยายโอกาสสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 : วิทยานิพนธ์ = Channels of learning english in the advanced technology era of students in mathayomsuaksa 1-3 studying in extended schools under the office of chumphon primary educational service area 1 / สุรีรัตน์ สอนสินลา

โดย สุรีรัตน์ สอนสินลา.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2556หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.)--มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2556 ชื่อเรื่องอื่น: Channels of learning english in the advanced technology era of students in mathayomsuaksa 1-3 studying in extended schools under the office of chumphon primary educational service area 1.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: วพ 428 ส867ช] (2).

ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสวีวิทยาที่ได้รับการฝึกด้วยแบบฝึกทักษะเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน : วิทยานิพนธ์ = Englih language proficiency of matayomsuksa 4 students of sawiwittaya school receiving skills practice with everyday life communicative english / ชัญญา ขันฑะสีมาเฉลิม

โดย ชัญญา ขันฑะสีมาเฉลิม.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2556หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.)-- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2556 ชื่อเรื่องอื่น: Englih language proficiency of matayomsuksa 4 students of sawiwittaya school receiving skills practice with everyday life communicative english.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: วพ 428 ช362ค] (2).

ความสามารถในการพูดและฟังภาษาอังกฤษของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลหัวหินที่เรียนรู้ด้วยชุดการเรียนสื่อประสมเพื่อการสื่อสารในงานบริการของพยาบาล : วิทยานิพนธ์ = English speaking and listening ability of nurese working at hua hin hospital learning with multimedia package for nursing service / ปราณีต คุณเครือ

โดย ปราณีต คุณเครือ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2557หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.)--มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2557 ชื่อเรื่องอื่น: English speaking and listening ability of nurese working at hua hin hospital learning with multimedia package for nursing service.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: วพ 428.24 ป447ค 2557] (1). Checked out (1).

ผลของการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยเกมครอสเวิร์ดที่มีต่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา จังหวัดเพชรบุรี : วิทยานิพนธ์ = The effects of english vocabulary learning through crossword game of matthayomsuksa 2 students at nongyaplongwitthaya school / บุญเลขา ราชสุวรรณ์

โดย บุญเลขา ราชสุวรรณ์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2557หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2557 ชื่อเรื่องอื่น: The effects of english vocabulary learning through crossword game of matthayomsuksa 2 students at nongyaplongwitthaya school.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: วพ 373.241 บ561ผ 2557] (2).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th