ผลการค้นหาของคุณมี 402 จากทั้งหมด 80849 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
รายงานวิชาการโครงการวิจัย หมวดอุดหนุนการวิจัยงบประมาณ 2537 / สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

โดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ธนบุรี : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 370.78 ส363ร] (1).

สารเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและงานวิจัย ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มิถุนายน 2535-ฉบับที่ 10 มีนาคม 2536 / สถาบันราชภัฏธนบุรี

โดย สถาบันราชภัฏธนบุรี.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏธนบุรี, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 370.78 ส363ส] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง การประเมินสภาพความพร้อมของท้องถิ่นในการขยายการศึกษาพื้นฐาน 12 ปี / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กระทรวงศึกษาธิการ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2539ชื่อเรื่องอื่น: การประเมินสภาพความพร้อมของท้องถิ่นในการขยายการศึกษาพื้นฐาน 12 ปี.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 370 ก463ก.] (1).

รายงานผลการศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา / กรมวิชาการ

โดย กรมวิชาการ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 370.1 ก445ร] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษารูปแบบการพัฒนาโครงการสุพรรณบุรี : พื้นฐานของการปกครองท้องถิ่น / สถาบันดำรงราชานุภาพ

โดย สถาบันดำรงราชานุภาพ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, 2539ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษารูปแบบการพัฒนาโครงการสุพรรณบุรี : พื้นฐานของการปกครองท้องถิ่น.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 370.78 ส363ก] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาสถานภาพ ปัญหาและการใช้บริการของห้องสมุดประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี / นงเยาว์ โตใจ

โดย นงเยาว์ โตใจ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมการฝึกหัดครู, 2533ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาสถานภาพ ปัญหาและการใช้บริการของห้องสมุดประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 027.4 น146ก] (1).

รายงานวิชาการโครงการวิจัยหมวดอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2538 / สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

โดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 370.78 ส363ร] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาแนวทางพัฒนาคุณภาพนักเรียนในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กระทรวงศึกษาธิการ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว , 2539ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาแนวทางพัฒนาคุณภาพนักเรียนในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 370.06 ก463ก.] (1).

รายงานการวิจัยฉบับย่อ ด้านการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครู ปี 2540 / สำนักนโยบายและระบบบริหารงานบุคคล

โดย สำนักนโยบายและระบบบริหารงานบุคคล.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายและระบบบริหารงานบุคคล, 2540ชื่อเรื่องอื่น: ด้านการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครู ปี 2540.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 351.1 ส691ด.] (1).

รายงานการวิจัยฉบับย่อ ด้านการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครู ปี 2539 / สำนักนโยบายและระบบบริหารงานบุคคล

โดย สำนักนโยบายและระบบบริหารงานบุคคล.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายและระบบบริหารงานบุคคล, 2539ชื่อเรื่องอื่น: ด้านการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครู ปี 2539.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 351.1 ส691ด.] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง โครงการเตรียมครูสำหรับโครงการนวัตกรรมทางการศึกษาในระดับประถมศึกษา / วิทยาลัยครูสวนสุนันทา

โดย วิทยาลัยครูสวนสุนันทา.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยครูสวนสุนันทา, 2526ชื่อเรื่องอื่น: โครงการเตรียมครูสำหรับโครงการนวัตกรรมทางการศึกษาในระดับประถมศึกษา.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 371.1 ว563ค] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง การคาดคะเนประชากรวัยเรียนระดับประถมศึกษา / รัตนา รุจิรกุล

โดย รัตนา รุจิรกุล.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ., ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: การคาดคะเนประชากรวัยเรียนระดับประถมศึกษา.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 372 ร375ก] (2).

รายงานการวิจัย เรื่อง การสร้างแบบวัดสมรรถภาพด้านวิชาครูของครูวิทยาศาสตร์ / ฉวีวรรณ นาระคล...[และคนอื่น ๆ]

โดย ฉวีวรรณ นาระคล | ฉวีวรรณ นาระคล.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ทบวงมหาวิทยาลัย, 2524ชื่อเรื่องอื่น: การสร้างแบบวัดสมรรถภาพด้านวิชาครูของครูวิทยาศาสตร์.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 371.26 ฉ179ก] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง สภาพเกี่ยวกับประชากรวัยเรียนระดับประถมศึกษา / รัตนา รุจิรกุล

โดย รัตนา รุจิรกุล.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สยามรัฐ, ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: สภาพเกี่ยวกับประชากรวัยเรียนระดับประถมศึกษา.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 372 ร375ร] (2).

รายงานการวิจัย เรื่อง การย้ายถิ่นเพื่อการศึกษาของนัก เรียน / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์และทำปกเจริญผล, 2528ชื่อเรื่องอื่น: การย้ายถิ่นเพื่อการศึกษาของนักเรียน.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 373 ส636ร] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง สภาพการลงทุนด้านการศึกษาพิเศษ / สำนักงานการศึกษาแห่งชาติ

โดย สำนักงานการศึกษาแห่งชาติ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สยามรัฐ, ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: สภาพการลงทุนด้านการศึกษาพิเศษ.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 371.9 ส636ส] (1).

รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาสัณฐานวิทยาภายนอกและนิเวศวิทยาของต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงในบึลหล่ม อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ = Studies on Morphology and Ecology of Pitcher Plant in Bueng Lom Ampur Ladyao Nakornsawan / ประดิษฐ์ เหล่าเนตร

โดย ประดิษฐ์ เหล่าเนตร | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู , 2537ชื่อเรื่องอื่น: ผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู ชุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 3 รอบ | Studies on Morphology and Ecology of Pitcher Plant in Bueng Lom Ampur Ladyao Nakornsawan.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 581.7 ป266] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง สภาพการจัดบริการเพื่อพัฒนาเด็กอายุ 0-6 ปี / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รุ่งเรืองการพิมพ์, 2534ชื่อเรื่องอื่น: สภาพการจัดบริการเพื่อพัฒนาเด็กอายุ 0-6 ปี.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 155.423 ส636ส] (1).

การศึกษาวิเคราะห์การจัดการของชุมนุมสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี / สำนักงานปรับปรุงงานสหกรณ์การเกษตร

โดย สำนักงานปรับปรุงงานสหกรณ์การเกษตร.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: สิงห์บุรี : สำนักงานปรับปรุงงานสหกรณ์การเกษตร, 2522สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 334 ส636ก.] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th