ผลการค้นหาของคุณมี 402 จากทั้งหมด 80853 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
วิจัยบรรณนิทัศน์ เล่มที่ 2 พ.ศ.2527-2529 / ธำรง ชูทัพ...[และคนอื่นๆ]

โดย ธำรง ชูทัพ | ธำรง ชูทัพ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2529สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 016 ธ552ว] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง บทบาทของโครงการสร้างงานในชนบทที่มีผลกระทบต่อทางด้านเศรษฐกิจและสังคม / เสถียร เหลืองอร่าม

โดย เสถียร เหลืองอร่าม.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2527ชื่อเรื่องอื่น: บทบาทของโครงการสร้างงานในชนบทที่มีผลกระทบต่อทางด้านเศรษฐกิจและสังคม.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 309.1 ส894บ.] (1).

รายงานการวิจัยฉบับย่อมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2531 / มาลินี วิกรานต์ และมนูญ โต๊ะยามา

โดย มาลินี วิกรานต์ | มนูญ โต๊ะยามา.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2531สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 370.7 ม497ร] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการพัฒนาความสามารถในการพึ่งตนเองของวิทยาลัยครู / ชิรวัฒน์ นิจเนตร

โดย ชิรวัฒน์ นิจเนตร.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ภูเก็ต : วิทยาลัยครูภูเก็ต, 2536ชื่อเรื่องอื่น: ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการพัฒนาความสามารถในการพึ่งตนเองของวิทยาลัยครู.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 316.1 ช571ป] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง ความต้องการด้านแรงงานในจังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) / สายสมร สร้อยอินต๊ะ และยุวนิตย์ หงษ์ตระกูล

โดย สายสมร สร้อยอินต๊ะ | ยุวนิตย์ หงษ์ตระกูล.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : วิทยาลัยครูเชียงใหม่ สหวิทยาลัยล้านนา, 2532ชื่อเรื่องอื่น: ความต้องการด้านแรงงานในจังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน).สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 331.123 ส663ค.] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง อภิมหาอำนาจกับการลดอาวุธนิวเคลียร์ = Superpowers and Nualear Disarmament / ศิโรตม์ ภาคสุวรรณ

โดย ศิโรตม์ ภาคสุวรรณ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2529ชื่อเรื่องอื่น: อภิมหาอำนาจกับการลดอาวุธนิวเคลียร์ | Superpowers and Nualear Disarmament.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 371.73 ศ517อ] (1).

รายงานการประเมินผลการอบรมการประชาสัมพันธ์ในโรงเรียน / สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี

โดย สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: อุบลราชธานี : สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 371.2 ส363ร] (1).

ผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่สังคม 2533-2537 / สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โดย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 001.42 ส363ผ] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง โสเภณีเด็ก สภาพปัญหา ปัจจัยสาเหตุและแนวทางแก้ไข / สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, บรรณาธิการ

โดย สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ, ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: โสเภณีเด็ก สภาพปัญหา ปัจจัยสาเหตุและแนวทางแก้ไข.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 306.74 ส761] (2).

รายงานผลการประชุมปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานวิจัยเพื่อพัฒนาวัฒนธรรมท้องถิ่น / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาวิจัยแห่งชาติ, 2537ชื่อเรื่องอื่น: แนวทางการดำเนินงานวิจัยเพื่อพัฒนาวัฒนธรรมท้องถิ่น.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 306.011 ส636น] (1).

รายงานการสัมมนาสรุปผลโครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูช่างอุตสาหกรรม / คณะวิศวกรรมเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา

โดย วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะวิศวกรรมเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา, 2531ชื่อเรื่องอื่น: การวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูช่างอุตสาหกรรม.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 370.71 ว563ร] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง ผลการดำเนินงานของชุมนุมสหกรณ์การเกษตรระดับจังหวัด ปี 2530 (ศึกษาเฉพาะกรณี ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร พิษณุโลก จำกัด) / สมเกียรติ ฉายโช้น

โดย สมเกียรติ ฉายโช้น.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กองวิชาการ, 2531ชื่อเรื่องอื่น: ผลการดำเนินงานของชุมนุมสหกรณ์การเกษตรระดับจังหวัด ปี 2530 (ศึกษาเฉพาะกรณี ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร พิษณุโลก จำกัด).สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 334 ส231ผ.] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง การสร้างแบบสำรวจความเป็นครูและเจคติเชิงวิทยาศาสตร์ / สมหวัง พิธิยานวัฒน์ และจันทร์เพ็ญ เชื้อพานิช

โดย สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ | จันทร์เพ็ญ เชื้อพานิช.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ทบวงมหาวิทยาลัย, 2524ชื่อเรื่องอื่น: การสร้างแบบสำรวจความเป็นครูและเจคติเชิงวิทยาศาสตร์.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 371.1 ส289ก.] (1).

วิจัยพื้นฐานเรื่องกฎหมายแห่งราชอาณาจักรสยาม = Law of siamese king / พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และอำนวย พรมอนันต์

โดย พิธินัย ไชยแสงสุขกุล | อำนวย พรมอนันต์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สามเจริญพาณิชย์, 2537ชื่อเรื่องอื่น: กฎหมายแห่งราชอาณาจักรสยาม | Law of siamese king.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 340.01593 พ676ว] (1).

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพนักเรียนชั้น ป.6 ระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2532 / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กระทรวงศึกษาธิการ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 371.26 ก463ร] (1).

การศึกษาปัญหาพิษตะกั่ว / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2520สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 363.7384 จ682ก] (1).

รายงานผลการศึกษา เรื่อง ผลการดำเนินงานของสหกรณ์เดินรถพัทยา จำกัด ปี 2524-2528 / สมเกียรติ ฉายโช้น

โดย สมเกียรติ ฉายโช้น.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมสหกรณ์, 2529ชื่อเรื่องอื่น: ผลการดำเนินงานของสหกรณ์เดินรถพัทยา จำกัด ปี 2524-2528.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 334 ส231ผ.] (1).

สาระสังเขปงานวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ / ชุติมา สัจจานันท์

โดย ชุติมา สัจจานันท์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 020 ช617ส.] (2).

ข้อมูลทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร = Selected economic indicators relating to agricul ture / กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โดย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2531ชื่อเรื่องอื่น: Selected economic indicators relating to agricul ture.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 338.13 ก246ข] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาค่านิยมในการเลือกประกอบอาชีพของนักศึกษาในสหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์ / วารี เกิดดำ

โดย วารี เกิดดำ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะวิชาครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา, 2536ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาค่านิยมในการเลือกประกอบอาชีพของนักศึกษาในสหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 331.7 ว484ก] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th