ผลการค้นหาของคุณมี 402 จากทั้งหมด 81091 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
นามานุกรมวิทยานิพนธ์ / คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 016.37 จ682น ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2519สถานะ: Items available for loan: [Call number: 016.37 จ682น] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง ปริมาณการผลิตและการใช้ครูในประเทศไทย / สำนักนายกรัฐมนตรี

โดย สำนักนายกรัฐมนตรี.

เลขเรียกหนังสือ: 371.122 ส563ป. ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2518ชื่อเรื่องอื่น: ปริมาณการผลิตและการใช้ครูในประเทศไทย.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.122 ส563ป.] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับสังสารวัฎการเวียนว่ายตายเกิดในพระพุทธศาสนา / ฟื้น ดอกบัว

โดย ฟื้น ดอกบัว.

เลขเรียกหนังสือ: 294.312 ฟ471ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตรพระราชวังสนามจันทร์, 2538ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับสังสารวัฎการเวียนว่ายตายเกิดในพระพุทธศาสนา.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.312 ฟ471ก] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง การขาดแคลนแรงงานกรีดยางพาราและแรงงานประมงทะเล / กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

โดย กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม.

เลขเรียกหนังสือ: 331.127 ก246ก. ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม, 2540ชื่อเรื่องอื่น: การขาดแคลนแรงงานกรีดยางพาราและแรงงานประมงทะเล.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 331.127 ก246ก.] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง ปัญหาการตลาดสินค้าเกษตรกรรมของจังหวัดกาญจนบุรี = The Problems of Agricultural Marketing in Kanchanaburi / กุลศิริ ศิริวัฒน์

โดย กุลศิริ ศิริวัฒน์.

เลขเรียกหนังสือ: 306.349 ก729ป ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมการฝึกหัดครู, ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: ปัญหาการตลาดสินค้าเกษตรกรรมของจังหวัดกาญจนบุรี | The Problems of Agricultural Marketing in Kanchanaburi.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 306.349 ก729ป] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง บทบาทที่เหมาะสมของสหกรณ์อำเภอ / พวงเงิน ธนะภูมิ, วัลลภ ลำพาย และสมชาย คนึงบุตร

โดย พวงเงิน ธนะภูมิ | วัลลภ ลำพาย | สมชาย คนึงบุตร.

เลขเรียกหนังสือ: 334 พ463บ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กองวิชาการ กรมส่งเสริมสหกรณ์, 2540ชื่อเรื่องอื่น: บทบาทที่เหมาะสมของสหกรณ์อำเภอ.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 334 พ463บ] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาวิชาชีพครู / ดิเรก พรสีมา... (และคนอื่นๆ)

โดย ดิเรก พรสีมา.

เลขเรียกหนังสือ: 371.12 ด554ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2541ชื่อเรื่องอื่น: การพัฒนาวิชาชีพครู.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.12 ด554ร] (2).

รายงานผลการวิจัยเรื่องความต้องการของอาจารย์วิทยาลัยครูที่มีตอพฤติกรรมของศึกษานิเทศก์กรมการฝึกหัดครู / โอฬาร โรจน์หิรัญ

โดย โอฬาร โรจน์หิรัญ.

เลขเรียกหนังสือ: 378.2 อ991ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ม.ป.พ. 2528ชื่อเรื่องอื่น: ความต้องการของอาจารย์วิทยาลัยครูที่มีตอพฤติกรรมของศึกษานิเทศก์กรมการฝึกหัดครู.สถานะ: No items available Special Status (1).

รายงานการสัมมนาผลการวิจัย โครงการวิจัยและวางแผน เพื่อพัฒนาการศึกษาปี 25.. / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.2 ส636ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2525สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.2 ส636ร] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง ประสิทธิภาพของการบริหาร การนิเทศ กับระบบการฝึกหัดครู / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กระทรวงศึกษาธิการ.

เลขเรียกหนังสือ: 351.711 ก463ป. ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2530ชื่อเรื่องอื่น: ประสิทธิภาพของการบริหาร การนิเทศ กับระบบการฝึกหัดครู.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 351.711 ก463ป.] (4).

รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาโครงสร้างการผลิตและการตลาดของวัตถุดิบเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการผลิตผงซักฟอก แชมพูสระผม และยาสีฟัน / ศูนย์วิจัยธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 343.084 ม565ก. ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2535ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาโครงสร้างการผลิตและการตลาดของวัตถุดิบเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการผลิตผงซักฟอก แชมพูสระผม และยาสีฟัน.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 343.084 ม565ก.] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง โครงการติดตามนักเรียนที่จบ ป.6 รุ่นแรกของหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 ในระดับมัธยมศึกษา ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2530-2532 / กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กระทรวงศึกษาธิการ.

เลขเรียกหนังสือ: 372.19 ก463ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, 2534ชื่อเรื่องอื่น: โครงการติดตามนักเรียนที่จบ ป.6 รุ่นแรกของหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 ในระดับมัธยมศึกษา ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2530-2532.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.19 ก463ค] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาทักษะการสอนที่จำเป็นสำหรับการสอนในหลักสูตรประถมศึกษาตามความคิดเห็นของครูประถมศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐมและสมุทรสาคร / บรรดล สุขปิติ

โดย บรรดล สุขปิติ.

เลขเรียกหนังสือ: 372 บ169ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ, 2528ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาทักษะการสอนที่จำเป็นสำหรับการสอนในหลักสูตรประถมศึกษาตามความคิดเห็นของครูประถมศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐมและสมุทรสาคร.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372 บ169ก] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง โอกาสการเข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นความเสมอภาคของโอกาสทางการศึกษา / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 373.2 ส636อ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ., ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: ความเสมอภาคของโอกาสทางการศึกษา | โอกาสการเข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นความเสมอภาคของโอกาสทางการศึกษา.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 373.2 ส636อ] (2).

รายงานการวิจัย เรื่อง การจัดการศึกษาระดับประถม มัธยม และอาชีวศึกษาของไทยในทศวรรษหน้าที่สอดคล้องกับลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางสังคม / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กระทรวงศึกษาธิการ.

เลขเรียกหนังสือ: 370.7 ก463ก. ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2534ชื่อเรื่องอื่น: การจัดการศึกษาระดับประถม มัธยม และอาชีวศึกษาของไทยในทศวรรษหน้าที่สอดคล้องกับลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางสังคม.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 370.7 ก463ก.] (3).

รายงานการวิจัย เรื่อง ความสอดคล้องระหว่างโปรแกรมวิชาเอกที่ศึกษากับบุคลิกภาพด้านอาชีพวัดโดย SDS และความต้องการบริการแนะแนวอาชีพของนักศึกษาวิทยาลัยครูจันทรเกษม / จุรีรัตน์ วังใน

โดย จุรีรัตน์ วังใน.

เลขเรียกหนังสือ: 371.42 จ651ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะวิชาครุศาสตร์ วิทยาลัยครูจันทรเกษม, 2534ชื่อเรื่องอื่น: ความสอดคล้องระหว่างโปรแกรมวิชาเอกที่ศึกษากับบุคลิกภาพด้านอาชีพวัดโดย SDS และความต้องการบริการแนะแนวอาชีพของนักศึกษาวิทยาลัยครูจันทรเกษม.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.42 จ651ค] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th