ผลการค้นหาของคุณมี 402 จากทั้งหมด 80853 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
รายงานการวิจัย เรื่อง การประเมินสมรรถภาพครู ของบัณฑิต ทางการสอนวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย / สำนักงานปลัดทบวง ทบวงมหาวิทยาลัย

โดย สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย | สมหวัง พิธิยานุวัฒน์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย, 2524ชื่อเรื่องอื่น: การประเมินสมรรถภาพครู ของบัณฑิต ทางการสอนวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 370.71 ส636ก.] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง การคิดเป็นของนักศึกษาสหวิทยาลัยศรีอยุธยา / คนึงนิตย์ ชื่นค้า

โดย คนึงนิตย์ ชื่นค้า.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ฉะเชิงเทรา : คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา, 2534ชื่อเรื่องอื่น: การคิดเป็นของนักศึกษาสหวิทยาลัยศรีอยุธยา.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 153.4 ค144ก] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง อัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจากการลงทุนทางการศึกษา / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2539ชื่อเรื่องอื่น: อัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจากการลงทุนทางการศึกษา.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 337.1 ส636ร] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง วิสัยทัศน์ของเยาวชนไทยต่อการจัดการศึกษา / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กระทรวงศึกษาธิการ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2538ชื่อเรื่องอื่น: วิสัยทัศน์ของเยาวชนไทยต่อการจัดการศึกษา.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 371.14 ก463ร] (1).

รายงานการวิจัยเรื่องการสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนกลุ่มทักษะ (ภาษาไทย) ระดับประถมศึกษา / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กระทรวงศึกษาธิการ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2538ชื่อเรื่องอื่น: การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนกลุ่มทักษะ (ภาษาไทย) ระดับประถมศึกษา.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 371.102 ก463ก] (1).

รายงานการวิจัยและประเมินผลโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอน 5 กลุ่มประสบการณ์ / สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

โดย การประถมศึกษาแห่งชาติ, สำนักงานคณะกรรมการ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กองวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการ, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 370.152 ก489ร] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์วินิจฉัยผู้เรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กระทรวงศึกษาธิการ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ, 2536ชื่อเรื่องอื่น: การวิเคราะห์วินิจฉัยผู้เรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 371.3 ก463ก] (1).

รายงานผลการวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการออกกลางคันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น / สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

โดย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, สำนักงาน.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2540ชื่อเรื่องอื่น: ปัจจัยที่ส่งผลต่อการออกกลางคันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 373.236 ป483ป] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาเพื่อแสวงหาแนวทางการจัดการศึกษาสำหรับชาวไทยต่างวัฒนธรรม / สำนักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ

โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ, 2531ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาเพื่อแสวงหาแนวทางการจัดการศึกษาสำหรับชาวไทยต่างวัฒนธรรม.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 370.19 ส636ก.] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาความต้องการและความคาดหวัง ของกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ที่มีต่อวิทยาลัยครู / กลุ่มวิทยาลัยครูภาคตะวันตก

โดย กลุ่มวิทยาลัยครูภาคตะวันตก.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมการฝึกหัดครู, ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาความต้องการและความคาดหวัง ของกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ที่มีต่อวิทยาลัยครู.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 370 ก247ก.] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง การทดลองใช้นวัตกรรมทางการศึกษาในโรงเรียนครูไม่ครบชั้นเรียน / ไสว แสงอาจหาญ... (และคนอื่นๆ)

โดย ไสว แสงอาจหาญ | ไสว แสงอาจหาญ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ขอนแก่น : ขอนแก่นการพิมพ์, ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: การทดลองใช้นวัตกรรมทางการศึกษาในโรงเรียนครูไม่ครบชั้นเรียน.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 371.3 ส955ก.] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง การใช้สารนิเทศเพื่อการสอน การผลิตผลงานทางวิชาการ และการวิจัยของอาจารย์สถาบันราชภัฏเพชรบุรี / เอก ชิตพันธ์ และเชาวลิต คงแก้ว

โดย เอก ชิตพันธ์ | เชาวลิต คงแก้ว.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2540ชื่อเรื่องอื่น: การใช้สารนิเทศเพื่อการสอน การผลิตผลงานทางวิชาการ และการวิจัยของอาจารย์สถาบันราชภัฏเพชรบุรี.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 028 อ871ก] (4).

รายงานการวิจัย เรื่อง ความเป็นไปได้ในการจัดหลักสูตรวิชาชีพในวิทยาลัยครู / กรมการฝึกหัดครู

โดย กรมการฝึกหัดครู.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมการฝึกหัดครู, 2524ชื่อเรื่องอื่น: ความเป็นไปได้ในการจัดหลักสูตรวิชาชีพในวิทยาลัยครู.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 370.73 ก492ค.] (1).

รายงานการวิจัย (ฉบับสมบูรณ์) เรื่อง การใช้เวลาของครูและผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กระทรวงศึกษาธิการ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2535ชื่อเรื่องอื่น: การใช้เวลาของครูและผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 371.201 ก463ก] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง การใช้วารสารต่างประเทศในสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร / อัญชลี อำนาจธรรม

โดย อัญชลี อำนาจธรรม.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2538ชื่อเรื่องอื่น: การใช้วารสารต่างประเทศในสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 070.175 อ525ก] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง การประเมินผลกิจกรรมพัฒนาเด็กโดยครอบครัวและองค์กรสตรี : ระยะสิ้นสุดกิจกรรม = CHILD DEVELOPMENT THROUGH FAMILIES AND WOMEN ORGANIZATION : FINAL REPORT / ประภาส ศิลปรัศมี

โดย ประภาส ศิลปรัศมี.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงมหาดไทย, 2533ชื่อเรื่องอื่น: การประเมินผลกิจกรรมพัฒนาเด็กโดยครอบครัวและองค์กรสตรี | CHILD DEVELOPMENT THROUGH FAMILIES AND WOMEN ORGANIZATION : FINAL REPORT.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 371.27 ป346ก] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาความต้องการจำเป็นในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู / คณะกรรมการวิจัยสหวิทยาลัยศรีอยุธยา

โดย คณะกรรมการวิจัยสหวิทยาลัยศรีอยุธยา.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: พระนครศรีอยุธยา : สหวิทยาลัยศรีอยุธยา, 2535ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาความต้องการจำเป็นในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 370.71 ค122ก.] (1).

ระเบียนหนังสือภาษาต่างประเทศที่จัดแปลเป็นภาษาไทยผลการสำรวจ พ.ศ. 2530-2531 / สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

โดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2533สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 013 ส636ร] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง ความต้องการเทคนิคอาชีพในท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชรและตาก / วิทยาลัยครูกำแพงเพชร

โดย วิทยาลัยครูกำแพงเพชร.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กำแพงเพชร : วิทยาลัยครูกำแพงเพชร, 2527ชื่อเรื่องอื่น: ความต้องการเทคนิคอาชีพในท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชรและตาก.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 331.71 ว563ค.] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง ความต้องการกำลังคนสาขาวิชาชีพหลังระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสงขลา พัทลุง และสตูล / วิทยาลัยครูสงขลา

โดย วิทยาลัยครูสงขลา.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: สงขลา : วิทยาลัยครูสงขลา, ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: ความต้องการกำลังคนสาขาวิชาชีพหลังระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสงขลา พัทลุง และสตูล.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 331.71 ว563ค.] (2).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th