ผลการค้นหาของคุณมี 402 จากทั้งหมด 80853 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
รายงานการวิจัย เรื่อง การวิจัยภาวะเศรษฐกิจและสังคมของการใช้รถอีแต๋น / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2532ชื่อเรื่องอื่น: การวิจัยภาวะเศรษฐกิจและสังคมของการใช้รถอีแต๋น.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 330.9 ก246ก.] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง เศรษฐกิจน้ำตาลทรายในจังหวัดกาญจนบุรี / มณฑล คงแถวทอง

โดย มณฑล คงแถวทอง.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมการฝึกหัดครู, 2529ชื่อเรื่องอื่น: เศรษฐกิจน้ำตาลทรายในจังหวัดกาญจนบุรี.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 330.9 ม122ศ.] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง การวิจัยและประเมินผลการจัดการศึกษาสายวิชาการอื่นของสหวิทยาลัยศรีอยุธยา / จินตนา เวชมี

โดย จินตนา เวชมี.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: พระนครศรีอยุธยา : วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา, ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: การวิจัยและประเมินผลการจัดการศึกษาสายวิชาการอื่นของสหวิทยาลัยศรีอยุธยา.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 370.7 จ482ก.] (1).

วิจัยบรรณนิทัศน์ เล่มที่ 3 พ.ศ.2530-2533 / บัญชา อึ๋งสกุล...[และคนอื่นๆ]

โดย บัญชา อึ๋งสกุล | สุดาวรรณ เครือพานิช | สุรศักดิ์ ทรัพย์อำนวยโชค.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 025.2 บ362ว] (1).

รายงานการวิจัยและประเมินผลประสิทธิภาพของการประถมศึกษา / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2527สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 372.1 ส636ร] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง สถานภาพในการประกอบวิชาชีพครู / สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

โดย สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2528ชื่อเรื่องอื่น: สถานภาพในการประกอบวิชาชีพครู.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 371.104 ส636ส.] (2).

รายงานการวิจัย เรื่อง สังเคราะห์สภาพการจัดอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา / กองวิจัยทางการศึกษา

โดย กรมวิชาการ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กองวิจัยทางการศึกษา, 2537ชื่อเรื่องอื่น: สังเคราะห์สภาพการจัดอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 373.11 ก252ส] (1).

รายงานการวิจัยฉบับย่อ เรื่อง สภาพและการปฏิบัติตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 / กองวิจัยทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กรมวิชาการ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กองวิจัยทางการศึกษา, 2536ชื่อเรื่องอื่น: สภาพและการปฏิบัติตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 372.19 ก252ส] (1).

รายงานผลการสำรวจผู้ได้รับวุฒิครูที่ยังว่างงาน สำรวจเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2518 / กองแผนงาน กรมการฝึกหัดครู

โดย กรมการฝึกหัดครู.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมการฝึกหัดครู, 2519สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 370.71 ก492ร] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยโมเดลโลจิสติก / ผจงจิต อินทสุวรรณ

โดย ผจงจิต อินทสุวรรณ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2534ชื่อเรื่องอื่น: การวิเคราะห์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยโมเดลโลจิสติก.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 370.65 ผ142ก.] (1).

การศึกษาความต้องการกำลังคนของท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบของวิทยาลัยครูบุรีรัมย์ ปี พ.ศ. 2533-2539 / มาลิณี จุโฑปะมา...[และคนอื่น ๆ]

โดย มาลิณี จุโฑปะมา | มาลิณี จุโฑปะมา.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: บุรีรัมย์ : วิทยาลัยครูบุรีรัมย์, 2532สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 331.11 ม497ก.] (1).

สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อมโครงการบางกระเจ้า / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2520ชื่อเรื่องอื่น: โครงการบางกระเจ้า.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 344.046 จ682ส] (1).

รายงานการประเมินผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการสอนในระดับประถมศึกษา / สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี

โดย สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: อุบลราชธานี : สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 371.102 ส363ร.] (1).

รายงานสรุปผลโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนจากสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2530-2536 / สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

โดย สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 334 ส594ร.] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง การวิจัยและการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ / สมพร บัวทอง

โดย สมพร บัวทอง.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : วิทยาลัยครูนครปฐม, 2530ชื่อเรื่องอื่น: การวิจัยและการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 001.43 ส265ก] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง สถิติเพื่องานวิจัยทางการศึกษา / พิศิษฐ์ ตัณฑวณิช

โดย พิศิษฐ ตัณฑวณิช.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: สุรินทร์ : ภาควิชาทดสอบและวิจัยการศึกษา คณะวิชาครุศาสตร์ วิทยาลัยครูสุรินทร์, 2535ชื่อเรื่องอื่น: สถิติเพื่องานวิจัยทางการศึกษา.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 370.7 พ784ส] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง ลักษณะการแจกแจงระดับคะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี / ธารทิพย์ ประเสริฐสม

โดย ธารทิพย์ ประเสริฐสม.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ราชบุรี : วิทยาลัยครูจอมบึง, 2527ชื่อเรื่องอื่น: ลักษณะการแจกแจงระดับคะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 371.27 ธ522ล] (1).

รวมบทความทางวิชาการ การวิจัย-วัดผล / ภาควิชาทดสอบและวิจัยการศึกษา สถาบันราชภัฏสวนดุสิต

โดย สถาบันราชภัฏสวนดุสิต.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาควิชาทดสอบแลวิจัยการศึกษา คณะวิชาครุศาสตร์ สถาบันราชุฏสวนดุสิต, ม.ป.ปสามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 371.26 ส363ร] (2).

รายงานการวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อสัมฤทธิผลของโรงเรียนเอกชน / จุมพล พูลภัทรชีวิน

โดย จุมพล พูลภัทรชีวิน.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เจริญผล, 2532ชื่อเรื่องอื่น: ปัจจัยที่ส่งผลต่อสัมฤทธิผลของโรงเรียนเอกชน.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 371.02 จ638ป] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง สภาพและความต้องการทำงานวิจัยของอาจารย์สหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์ / ชื่นอารมณ์ ภาระพฤติ

โดย ชื่นอารมณ์ ภาระพฤติ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยครูสวนดุสิต, 2533ชื่อเรื่องอื่น: สภาพและความต้องการทำงานวิจัยของอาจารย์สหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 370.73 ช591ส.] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th