ผลการค้นหาของคุณมี 402 จากทั้งหมด 80849 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
รายงานการวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน / จุมพล พูลภัทรชีวิน

โดย จุมพล พูลภัทรชีวิน.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2536ชื่อเรื่องอื่น: ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 371.02 จ638ป] (1).

สรุปรายงานการวิจัย เรื่อง ประสิทธิภาพของการอาชีวศึกษา / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2538ชื่อเรื่องอื่น: ประสิทธิภาพของการอาชีวศึกษา.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 370.113 ส636ป.] (2).

รายงานการประเมินประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร ระดับประถมศึกษา / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ที.พี.พริ้น, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 371.26 ส636ร] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง การนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพงานห้องสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษา / สันติ ทองประเสริฐ

โดย สันติ ทองประเสริฐ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 1, 2534ชื่อเรื่องอื่น: การนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพงานห้องสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษา.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 027.8223 ส582ร] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง แนวคิดการจัดการศึกษาของไทยในทศวรรษหน้า / กรมวิชาการ

โดย วิชการ, กรม.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, 2535ชื่อเรื่องอื่น: แนวคิดการจัดการศึกษาของไทยในทศวรรษหน้า.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 370.1 ว546น] (1).

รายงานการประเมินโครงการคุรุทายาท / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2533สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 371.14 ส636ร.] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง การประเมินแผนปฏิบัติการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2533 / ชลิต เจริญศรี

โดย ชลิต เจริญศรี.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2537ชื่อเรื่องอื่น: การประเมินแผนปฏิบัติการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2533.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 371.26 ช252ก] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง บทบาทของกรมพลศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2533-2543) / กรมพลศึกษา

โดย พลศึกษา, กรม.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมพลศึกษา, 2532ชื่อเรื่องอื่น: บทบาทของกรมพลศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2533-2543).สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 372.86 พ447บ] (2).

รายงานการวิจัย เรื่อง ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาของเอกชน / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2532ชื่อเรื่องอื่น: ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาของเอกชน.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 371.01 ส636ป.] (1).

สรุปสถานการณ์ของปอ ฝ้าย และมันสำปะหลังในปี 2531และคาดคะเนแนวโน้วปี 2532 / สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

โดย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2532สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 330.9 ส636ส] (1).

รายงานการวิจัยประเมินผลโครงการอบรมครูผู้สอนในสังกัด สปช. ปีงบประมาณ 2535 / คณะกรรมการวิจัยสหวิทยาลัยอีสานใต้

โดย คณะกรรมการวิจัยสหวิทยาลัยอีสานใต้.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครราชสีมา : สำนักงานคณะกรรมการสหวิทยาลัยอีสานใต้, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 370.712 ค122ร] (2).

มลภาวะของเสียงกับการเรียนการสอน / ธีระชัย ปูรณโชติ และวรัญญา จีรวพูลวรรณ

โดย ธีระชัย ปูรณโชติ | วรัญญา จีรวพูลวรรณ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2521สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 363.74 ธ663ม] (2).

บันทึกการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้แทนข้าราชการครูใน อ.ก.ค. กรม, อ.ก.ค. จังหวัด / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กระทรวงศึกษาธิการ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู กระทรวงศึกษาธิการ, 2526สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 371.11 ก463บ] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง การประเมินผลการทดลองใช้หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 ปีการศึกษา 2525 / กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กรมวิชาการ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กองวิจัยทางการศึกษา, 2529ชื่อเรื่องอื่น: การประเมินผลการทดลองใช้หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 ปีการศึกษา 2525.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 372.19 ก445ก] (1).

รายงานการประเมินผลการฝึกอบรมการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน / สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี

โดย สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: อุบลราชธานี : สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 321.8 ส363ร] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์ปัญหาในการศึกษาสาขาวิชาการอื่นของนักศึกษาวิทยาลัยครูเลย / ศรัณย์ ดำริสุข

โดย ศรัณย์ ดำริสุข.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เลย : วิทยาลัยครูเลย, 2532ชื่อเรื่องอื่น: การวิเคราะห์ปัญหาในการศึกษาสาขาวิชาการอื่นของนักศึกษาวิทยาลัยครูเลย.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 370.78 ศ161ก] (1).

การติดตามผลบัณฑิตภาค อคป. (อบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำการ) ของวิทยาลัยครู ปีการศึกษา 2526 / กรมการฝึกหัดครู

โดย กรมการฝึกหัดครู.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมการฝึกหัดครู, 2528สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 370.78 ก492ก] (1).

รายงานการจัดการดิน กลุ่มชุดดินที่ 17 / กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โดย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กองแผนงาน กรมพัฒนาที่ดิน, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 333.73 ก246ร] (2).

รายงานการวิจัย เรื่อง แนวโน้มของการศึกษาเอกชนประเภทสามัญศึกษาในอนาคต / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน

โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2539ชื่อเรื่องอื่น: แนวโน้มของการศึกษาเอกชนประเภทสามัญศึกษาในอนาคต.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 373.222 ส636น] (1).

รายงานการวิจัยฉบับย่อ ประจำปี 2534-2538 / สถาบันราชภัฏภูเก็ต

โดย สถาบันราชภัฏภูเก็ต.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print festschrift ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ภูเก็ต : สถาบันราชภัฏภูเก็ต, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 370.78 ส363ร] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th