ผลการค้นหาของคุณมี 36 จากทั้งหมด 81075 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
รายงานการวิจัย เรื่อง การใช้สารนิเทศเพื่อการสอน การผลิตผลงานทางวิชาการ และการวิจัยของอาจารย์สถาบันราชภัฏเพชรบุรี / เอก ชิตพันธ์ และเชาวลิต คงแก้ว

โดย เอก ชิตพันธ์ | เชาวลิต คงแก้ว.

เลขเรียกหนังสือ: 028 อ871ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2540ชื่อเรื่องอื่น: การใช้สารนิเทศเพื่อการสอน การผลิตผลงานทางวิชาการ และการวิจัยของอาจารย์สถาบันราชภัฏเพชรบุรี.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 028 อ871ก] (4).

รายงานการวิจัย เรื่อง การย้ายถิ่นเพื่อการศึกษาของนัก เรียน / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 373 ส636ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์และทำปกเจริญผล, 2528ชื่อเรื่องอื่น: การย้ายถิ่นเพื่อการศึกษาของนักเรียน.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 373 ส636ร] (1).

โครงการวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาวิทยาลัยครู โครงการย่อยที่ 4 ความต้องการครูท้องถิ่น (ภาคเหนือ) / กลุ่มวิทยาลัยครูภาคเหนือ

โดย กลุ่มวิทยาลัยครูภาคเหนือ.

เลขเรียกหนังสือ: 370.78 ว586ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กลุ่มวิทยาลัยครูภาคเหนือ, 2525สถานะ: Items available for loan: [Call number: 370.78 ว586ค] (2).

โครงการวิจัย และพัฒนารูปแบบ การจัดการศึกษาชั้นเด็กเล็ก ในโรงเรียนประถมศึกษา / สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

โดย สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 372.2 ส636ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา , 2527สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.2 ส636ค] (2).

รายงานผลการวิจัยเรื่องความต้องการของอาจารย์วิทยาลัยครูที่มีตอพฤติกรรมของศึกษานิเทศก์กรมการฝึกหัดครู / โอฬาร โรจน์หิรัญ

โดย โอฬาร โรจน์หิรัญ.

เลขเรียกหนังสือ: 378.2 อ991ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ม.ป.พ. 2528ชื่อเรื่องอื่น: ความต้องการของอาจารย์วิทยาลัยครูที่มีตอพฤติกรรมของศึกษานิเทศก์กรมการฝึกหัดครู.สถานะ: No items available Special Status (1).

โครงการวิจัยเสริมหลักสูตร เรื่อง การเขียนบทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวัน / มาลี บุญศิริพันธ์

โดย มาลี บุญศิริพันธ์.

เลขเรียกหนังสือ: 070.172 ม511ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2527ชื่อเรื่องอื่น: การเขียนบทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวัน.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 070.172 ม511ค] (5).

รายงานการสังเคราะห์งานวิจัยทางการศึกษาของบุคลากรกรมการฝึกหัดครู / กรมการฝึกหัดครู

โดย กรมการฝึกหัดครู.

เลขเรียกหนังสือ: 370.7 ก492ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว , 2535สถานะ: Items available for loan: [Call number: 370.7 ก492ร] (7).

รายงานการวิจัย เรื่อง การกระจายเชิงปริมาณของครูประถมศึกษา : ผลกระทบที่มีต่ออัตราการเลื่อนชั้นและความสามารถพื้นฐานของนักเรียน / บุญเรียง ขจรศิลป์

โดย บุญเรียง ขจรศิลป์.

เลขเรียกหนังสือ: 372 บ547ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฟันนี่พับบิชชิ่ง, 2527ชื่อเรื่องอื่น: การกระจายเชิงปริมาณของครูประถมศึกษา : ผลกรทะทบที่มีต่ออัตราการเลื่อนชั้นและความสามารถพื้นฐานของนักเรียน.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372 บ547ร] (2).

สรุปและวิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับการศึกษาเอกชน พ.ศ. 2504 - 2525 / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน

โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน.

เลขเรียกหนังสือ: 371.02 ส636ส ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน, 2525สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.02 ส636ส] (2).

รายงานการประเมินความก้าวหน้าคุณภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2529 / สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

โดย สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 372.19 ส636ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2530สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.19 ส636ร] (4).

รายงานการวิจัย การศึกษาความสามารถของนักเรียน และองค์ประกอบบางประการของโรงเรียนประถมศึกษา ในจังหวัดที่มีสถาบันการผลิตครูและในจังหวัดที่ไม่มีสถาบันการผลิตครู / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 372 ส636ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ., ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาความสามารถของนักเรียน และองค์ประกอบบางประการของโรงเรียนประถมศึกษา ในจังหวัดที่มีสถาบันการผลิตครูและในจังหวัดที่ไม่มีสถาบันการผลิตครู.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372 ส636ร] (1).

รวมบทความทางวิชาการ การวิจัยด้านการฝึกหัดครู และการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการฝึกหัดครู / กรมการฝึกหัดครู

โดย กรมการฝึกหัดครู.

เลขเรียกหนังสือ: 378.002 ก492ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา , 2527ชื่อเรื่องอื่น: การวิจัยด้านการฝึกหัดครู และการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการฝึกหัดครู.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 378.002 ก492ร] (3).

รายงานผลการวิจัยโครงการศึกษาลักษณะการจัดระบบติดตามผลการใช้หลักสูตรที่มีประสิทธิภาพและวิธีการจัดปัจจัยเสริมที่เหมาะสมต่อระบบติดตามผลการใช้หลักสูตร / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กระทรวงศึกษาธิการ.

เลขเรียกหนังสือ: 372.19 ก463ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา , 2527สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.19 ก463ร] (5).

วิจัยการเรียนการสอน / ประสาท เนืองเฉลิม

โดย ประสาท เนืองเฉลิม.

เลขเรียกหนังสือ: 370.72 ป396ว 2556 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556สถานะ: Items available for loan: [Call number: 370.72 ป396ว 2556] (2).
Checked out (1).

แนวการศึกษาชุดวิชา วิทยานิพนธ์ 1 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

เลขเรียกหนังสือ: 001.4 ม565น ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2537ชื่อเรื่องอื่น: วิทยานิพนธ์ 1.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 001.4 ม565น] (1).

วิจัยในชั้นเรียน = Classroom research / ธีระพัฒน์ ฤทธิ์ทอง

โดย ธีระพัฒน์ ฤทธิ์ทอง.

เลขเรียกหนังสือ: 370.7 ธ667ว ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เฟื่องฟ้า พริ้นติ้ง, 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: 370.7 ธ667ว] (1).

ชุดวิชาวิจัยทางการศึกษานอกโรงเรียน : การเขียนรายงานการวิจัย / สุพักตร์ พิบูลย์

โดย สุพักตร์ พิบูลย์.

เลขเรียกหนังสือ: 001.4 ส830ช ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมการศึกษานอกโรงเรียน, 2538ชื่อเรื่องอื่น: การเขียนรายงานการวิจัย.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 001.4 ส830ช] (1).

ประมวลสาระชุดวิชา วิทยานิพนธ์ 2 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

เลขเรียกหนังสือ: 001.4 ม565ป ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2538ชื่อเรื่องอื่น: วิทยานิพนธ์ 2.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 001.4 ม565ป] (1).

ประมวลสาระชุดวิชา วิทยานิพนธ์ 1 หน่วยที่ 3-5 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

เลขเรียกหนังสือ: 001.4 ม565ป ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2537ชื่อเรื่องอื่น: วิทยานิพนธ์ 1.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 001.4 ม565ป] (1).

ประมวลสาระชุดวิชา วิทยานิพนธ์ 1 หน่วยที่ 1-2 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

เลขเรียกหนังสือ: 001.4 ม565ป ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2537ชื่อเรื่องอื่น: วิทยานิพนธ์ 1.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 001.4 ม565ป] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th