ผลการค้นหาของคุณมี 12 จากทั้งหมด 81038 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
การประเมินศักยภาพทางนิเวศวิทยา และยุทธวิธีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษาจังหวัดเพชรบุรี เอกสารการวิจัยระยะแรก (2534-2535) / วิทยาลัยครูเพชรบุรี

โดย วิทยาลัยครูเพชรบุรี.

เลขเรียกหนังสือ: 333.72 พ875ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : วิทยาลัยครูเพชรบุรี, 2535ชื่อเรื่องอื่น: กรณีศึกษาจังหวัดเพชรบุรี เอกสารการวิจัยระยะแรก (2534-2535).สถานะ: Items available for loan: [Call number: 333.72 พ875ก] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง การใช้สารนิเทศเพื่อการสอน การผลิตผลงานทางวิชาการ และการวิจัยของอาจารย์สถาบันราชภัฏเพชรบุรี / เอก ชิตพันธ์ และเชาวลิต คงแก้ว

โดย เอก ชิตพันธ์ | เชาวลิต คงแก้ว.

เลขเรียกหนังสือ: 028 อ871ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2540ชื่อเรื่องอื่น: การใช้สารนิเทศเพื่อการสอน การผลิตผลงานทางวิชาการ และการวิจัยของอาจารย์สถาบันราชภัฏเพชรบุรี.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 028 อ871ก] (4).

รายงานความต้องการเข้าศึกษาต่อในสถาบันราชภัฏเพชรบุรี ปีการศึกษา 2543 / สำนักงานวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันราชภัฏเพชรบุรี

โดย สถาบันราชภัฏเพชรบุรี. สำนักวิจัยและบริการวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 378.05 ส691ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สถาบันราชภัฏเพชรบุรี , 2543ชื่อเรื่องอื่น: ความต้องการเข้าศึกษาต่อในสถาบันราชภัฏเพชรบุรี ปีการศึกษา 2543.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 378.05 ส691ร] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาคุณลักษณะของครูผู้สอนวิชาชีพ สาขาช่างอุตสาหกรรมที่โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตการศึกษา 5 ต้องการ / สายัณห์ จันทร์วิรัช

โดย สายัณห์ จันทร์วิรัช.

เลขเรียกหนังสือ: 370.072 ส665ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ, 2533ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาคุณลักษณะของครูผู้สอนวิชาชีพ สาขาช่างอุตสาหกรรมที่โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตการศึกษา 5 ต้องการ.สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก | ประวัติผู้เขียน สถานะ: Items available for loan: [Call number: 370.072 ส665ก] (2).

รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษากลยุทธของการเรียนเพื่อรอบรู้ในการสอนวิชาสถิติธุรกิจสำหรับนักศึกษา ป.กศ.สูง วิชาเอกสหกรณ์ วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ / กอบกุล สังขะมัลลิก

โดย กอบกุล สังขะมัลลิก.

เลขเรียกหนังสือ: 310 ก358ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมการฝึกหัดครู, 2528ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษากลยุทธของการเรียนเพื่อรอบรู้ในการสอนวิชาสถิติธุรกิจสำหรับนักศึกษา ป.กศ.สูง วิชาเอกสหกรณ์ วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 310 ก358ก] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง การใช้สารนิเทศเพื่อการสอน การผลิตผลงานทางวิชาการและการวิจัยของอาจารย์สถาบันราชภัฏเพชรบุรี / เชาวลิต คงแก้ว

โดย เชาวลิต คงแก้ว.

เลขเรียกหนังสือ: 025 ช741ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2540ชื่อเรื่องอื่น: การใช้สารนิเทศเพื่อการสอน การผลิตผลงานทางวิชาการและการวิจัยของอาจารย์สถาบันราชภัฏเพชรบุรี.สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก | ประวัติผู้เขียน สถานะ: Items available for loan: [Call number: 025 ช741ก] (1).

รายชื่อผลงานทางวิชาการและรายงานการวิจัยฉบับย่อของอาจารย์สถาบันราชภัฏเพชรบุรี / สถาบันราชภัฏเพชรบุรี

โดย สถาบันราชภัฏเพชรบุรี.

เลขเรียกหนังสือ: 370.78 ส363ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2540สถานะ: Items available for loan: [Call number: 370.78 ส363ร] (5).

รายงานผลเบื้องต้นสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2540 (งานนับจดสถานประกอบการอุตสาหกรรมและธุรกิจ พ.ศ. 2539) จังหวัดเพชรบุรี (เฉพาะในเขตเทศบาล และสุขาภิบาล) / ดวงใจ พุ่มชูศรี และคณะ

โดย ดวงใจ พุ่มชูศรี.

เลขเรียกหนังสือ: 607.2 ด164ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี, 2540สถานะ: Items available for loan: [Call number: 607.2 ด164ร] (2).

รายงานประจำปี ... = Annual report ... / ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเพชรบุรี

โดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเพชรบุรี.

เลขเรียกหนังสือ: อ 639.31 ศ815รป ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเพชรบุรี, 2556-ชื่อเรื่องอื่น: รายงานประจำปี ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเพชรบุรี | Annual report ... Phetchaburii Inland Fisheries Research and Development Center.สถานะ: Items available for reference: [Call number: อ 639.31 ศ815รป] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th