ผลการค้นหาของคุณมี 38 จากทั้งหมด 81038 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาสถานภาพปัจจุบันของการฝึกหัดครูพิเศษ / ทบวงมหาวิทยาลัย

โดย ทบวงมหาวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 370.7 ม335ก. ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ทบวงมหาวิทยาลัย, 2529ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาสถานภาพปัจจุบันของการฝึกหัดครูพิเศษ.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 370.7 ม335ก.] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง การสอนพูดให้นักเรียนหูตึงในประเทศไทยโดยประยุกต์ใช้หลักเกณฑ์ทางภาษาศาสตร์ / กรมการฝึกหัดครู

โดย กรมการฝึกหัดครู.

เลขเรียกหนังสือ: 371.91 ก492ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมการฝึกหัดครู, 2522ชื่อเรื่องอื่น: การสอนพูดให้นักเรียนหูตึงในประเทศไทยโดยประยุกต์ใช้หลักเกณฑ์ทางภาษาศาสตร์.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.91 ก492ร] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง การประเมินผลโครงการการฝึกหัดครูและบริการการศึกษาของกรมการฝึกหัดครู / กรมการฝึกหัดครู

โดย กรมการฝึกหัดครู.

เลขเรียกหนังสือ: 370.71 ก492ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมการฝึกหัดครู, 2521ชื่อเรื่องอื่น: การประเมินผลโครงการการฝึกหัดครูและบริการการศึกษาของกรมการฝึกหัดครู.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 370.71 ก492ก] (1).

รายงานการวิจัยเพื่อวางแผนการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาในโครงการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 6 ของกระทรวงศึกษาธิการ / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กระทรวงศึกษาธิการ.

เลขเรียกหนังสือ: 370.8 ก463ร. ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2531สถานะ: Items available for loan: [Call number: 370.8 ก463ร.] (1).

รายงานการประเมินผลระบบนิเทศการศึกษาในประเทศไทย / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.2 ส636ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2536สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.2 ส636ร] (2).

รายงานการวิจัยเรื่องการสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนกลุ่มทักษะ (ภาษาไทย) ระดับประถมศึกษา / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กระทรวงศึกษาธิการ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.102 ก463ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2538ชื่อเรื่องอื่น: การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนกลุ่มทักษะ (ภาษาไทย) ระดับประถมศึกษา.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.102 ก463ก] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาความต้องการเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาในสถาบันราชภัฏ / ทัศนีย์ ศุภเมธี, วิไล ตั้งจิตสมคิด และวันเพ็ญ วรรณโกมล

โดย ทัศนีย์ ศุภเมธี | วิไล ตั้งจิตสมคิด | วันเพ็ญ วรรณโกมล.

เลขเรียกหนังสือ: 371.1 ท364ก. ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยและบริการการศึกษา สถาบันราชภัฏธนบุรี, 2538ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาความต้องการเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาในสถาบันราชภัฏ.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.1 ท364ก.] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาเพื่อแสวงหาแนวทางการจัดการศึกษาสำหรับชาวไทยต่างวัฒนธรรม / สำนักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ

โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 370.19 ส636ก. ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ, 2531ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาเพื่อแสวงหาแนวทางการจัดการศึกษาสำหรับชาวไทยต่างวัฒนธรรม.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 370.19 ส636ก.] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง = การศึกษาสภาพการรู้จักและสภาพการใช้สารเสพติดในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ / ศูนย์เวชศึกษาป้องกันวิทยาลัยครูสวนดุสิต

โดย ศูนย์เวชศึกษาป้องกันวิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.

เลขเรียกหนังสือ: 613.8 ว816ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาป้องกันวิทยาลัยครูสวนดุสิต, 2527ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาสภาพการรู้จักและสภาพการใช้สารเสพติดในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 613.8 ว816ร] (1).

การศึกษาความต้องการกำลังคนของท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบของวิทยาลัยครูบุรีรัมย์ ปี พ.ศ. 2533-2539 / มาลิณี จุโฑปะมา...[และคนอื่น ๆ]

โดย มาลิณี จุโฑปะมา | มาลิณี จุโฑปะมา.

เลขเรียกหนังสือ: 331.11 ม497ก. ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: บุรีรัมย์ : วิทยาลัยครูบุรีรัมย์, 2532สถานะ: Items available for loan: [Call number: 331.11 ม497ก.] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อสัมฤทธิผลของโรงเรียนเอกชน / จุมพล พูลภัทรชีวิน

โดย จุมพล พูลภัทรชีวิน.

เลขเรียกหนังสือ: 371.02 จ638ป ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เจริญผล, 2532ชื่อเรื่องอื่น: ปัจจัยที่ส่งผลต่อสัมฤทธิผลของโรงเรียนเอกชน.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.02 จ638ป] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง สภาพการจัดการฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำการของวิทยาลัยครูภาคใต้ / ศูนย์วิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี

โดย ศูนย์วิจัย วิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี.

เลขเรียกหนังสือ: 370.71 ศ734ส. ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: สุราษฎร์ธานี : ศูนย์วิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี, 2527ชื่อเรื่องอื่น: สภาพการจัดการฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำการของวิทยาลัยครูภาคใต้.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 370.71 ศ734ส.] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง บทบาทของกรมพลศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2533-2543) / กรมพลศึกษา

โดย พลศึกษา, กรม.

เลขเรียกหนังสือ: 372.86 พ447บ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมพลศึกษา, 2532ชื่อเรื่องอื่น: บทบาทของกรมพลศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2533-2543).สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.86 พ447บ] (2).

รายงานการวิจัย เรื่อง แนวโน้มของการศึกษาเอกชนประเภทสามัญศึกษาในอนาคต / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน

โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน.

เลขเรียกหนังสือ: 373.222 ส636น ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2539ชื่อเรื่องอื่น: แนวโน้มของการศึกษาเอกชนประเภทสามัญศึกษาในอนาคต.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 373.222 ส636น] (1).

รายงานผลการศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา / กรมวิชาการ

โดย กรมวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 370.1 ก445ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2536สถานะ: Items available for loan: [Call number: 370.1 ก445ร] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษารูปแบบการพัฒนาโครงการสุพรรณบุรี : พื้นฐานของการปกครองท้องถิ่น / สถาบันดำรงราชานุภาพ

โดย สถาบันดำรงราชานุภาพ.

เลขเรียกหนังสือ: 370.78 ส363ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, 2539ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษารูปแบบการพัฒนาโครงการสุพรรณบุรี : พื้นฐานของการปกครองท้องถิ่น.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 370.78 ส363ก] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง ปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจที่มีความสัมพันธ์ต่อความมีวินัยของประชาชนจังหวัดชลบุรี / สุรีย์ กาญจนวงศ์...[และคนอื่น ๆ]

โดย สุรีย์ กาญจนวงศ์ | สุรีย์ กาญจนวงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 301.21 ส867ป ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กองวิจัยและวางแผน, ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: ปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจที่มีความสัมพันธ์ต่อความมีวินัยของประชาชนชาวไทย.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 301.21 ส867ป] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง ปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจที่มีความสัมพันธ์ต่อความมีวินัยของประชาชนชาวไทย / สุรีย์ กาญจนวงศ์... (และคนอื่นๆ)

โดย สุรีย์ กาญจนวงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 301.21 ส867ป. ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กองวิจัยและวางแผน, ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: ปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจที่มีความสัมพันธ์ต่อความมีวินัยของประชาชนชาวไทย.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 301.21 ส867ร] (1).

วิจัยพื้นฐานเรื่องกฎหมายแห่งราชอาณาจักรสยาม = Law of siamese king / พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และอำนวย พรมอนันต์

โดย พิธินัย ไชยแสงสุขกุล | อำนวย พรมอนันต์.

เลขเรียกหนังสือ: 340.01593 พ676ว ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สามเจริญพาณิชย์, 2537ชื่อเรื่องอื่น: กฎหมายแห่งราชอาณาจักรสยาม | Law of siamese king.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 340.01593 พ676ว] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th