ผลการค้นหาของคุณมี 75 จากทั้งหมด 81038 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาสถานภาพปัจจุบันของการฝึกหัดครูพิเศษ / ทบวงมหาวิทยาลัย

โดย ทบวงมหาวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 370.7 ม335ก. ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ทบวงมหาวิทยาลัย, 2529ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาสถานภาพปัจจุบันของการฝึกหัดครูพิเศษ.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 370.7 ม335ก.] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง การประเมินผลโครงการการฝึกหัดครูและบริการการศึกษาของกรมการฝึกหัดครู / กรมการฝึกหัดครู

โดย กรมการฝึกหัดครู.

เลขเรียกหนังสือ: 370.71 ก492ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมการฝึกหัดครู, 2521ชื่อเรื่องอื่น: การประเมินผลโครงการการฝึกหัดครูและบริการการศึกษาของกรมการฝึกหัดครู.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 370.71 ก492ก] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง ประสิทธิภาพโรงเรียนประถมศึกษาสัมฤทธิผลของครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.41 ส636ป ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2519ชื่อเรื่องอื่น: ประสิทธิภาพโรงเรียนประถมศึกษาสัมฤทธิผลของครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.41 ส636ป] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง รูปแบบการพัฒนาครูช่างอุตสาหกรรมของประเทศไทย / วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา

โดย วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา.

เลขเรียกหนังสือ: 371.12 ว563ร. ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา, 2531ชื่อเรื่องอื่น: รูปแบบการพัฒนาครูช่างอุตสาหกรรมของประเทศไทย.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.12 ว563ร.] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการมาเรียนกับอัตราการเลื่อนชั้นและความสามารถพื้นฐานของนักเรียนประถมศึกษา

โดย บุญเรียง ขจรศิลป์.

เลขเรียกหนังสือ: 371.28 บ547ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฟันนี่พับบิชชิ่ง, 2527ชื่อเรื่องอื่น: ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการมาเรียนกับอัตราการเลื่อนชั้นและความสามารถพื้นฐานของนักเรียนประถมศึกษา.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.28 บ547ค] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์หาอัตราส่วนนักเรียนต่อครูของโรงเรียนประถมศึกษาที่เหมาะสม / ศิริชัย ชินะตังกูร

โดย ศิริชัย ชินะตังกูร.

เลขเรียกหนังสือ: 372 ศ452ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สยามรัฐ, 2527ชื่อเรื่องอื่น: การวิเคราะห์หาอัตราส่วนนักเรียนต่อครูของโรงเรียนประถมศึกษาที่เหมาะสม.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372 ศ452ก] (2).

รายงานการวิจัย เรื่อง การสำรวจความต้องการสินค้าของสหกรณ์ร้านค้าในวิทยาลัยครู / กรมการฝึกหัดครู

โดย กรมการฝึกหัดครู.

เลขเรียกหนังสือ: 334 ก492ก. ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมการฝึกหัดครู, 2529ชื่อเรื่องอื่น: การสำรวจความต้องการสินค้าของสหกรณ์ร้านค้าในวิทยาลัยครู.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 334 ก492ก.] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง การสร้างแบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการผลิตครูวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรี สำหรับสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา / งามนิตย์ ธาตุทอง

โดย งามนิตย์ ธาตุทอง.

เลขเรียกหนังสือ: 370.78 ง336ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย, 2524ชื่อเรื่องอื่น: การสร้างแบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการผลิตครูวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรี สำหรับสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 370.78 ง336ก] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง การประเมินผลโครงการทุนอุดหนุนงานวิจัยกรมการฝึกหัดครู / กรมการฝึกหัดครู

โดย กรมการฝึกหัดครู.

เลขเรียกหนังสือ: 001.4 ก244ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมการฝึกหัดครู, 2526ชื่อเรื่องอื่น: การประเมินผลโครงการทุนอุดหนุนงานวิจัยกรมการฝึกหัดครู.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 001.4 ก244ร] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง การประเมินสมรรถภาพครู ของบัณฑิต ทางการสอนวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย / สำนักงานปลัดทบวง ทบวงมหาวิทยาลัย

โดย สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย | สมหวัง พิธิยานุวัฒน์.

เลขเรียกหนังสือ: 370.71 ส636ก. ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย, 2524ชื่อเรื่องอื่น: การประเมินสมรรถภาพครู ของบัณฑิต ทางการสอนวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 370.71 ส636ก.] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง การคิดเป็นของนักศึกษาสหวิทยาลัยศรีอยุธยา / คนึงนิตย์ ชื่นค้า

โดย คนึงนิตย์ ชื่นค้า.

เลขเรียกหนังสือ: 153.4 ค144ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ฉะเชิงเทรา : คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา, 2534ชื่อเรื่องอื่น: การคิดเป็นของนักศึกษาสหวิทยาลัยศรีอยุธยา.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 153.4 ค144ก] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาความต้องการและความคาดหวัง ของกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ที่มีต่อวิทยาลัยครู / กลุ่มวิทยาลัยครูภาคตะวันตก

โดย กลุ่มวิทยาลัยครูภาคตะวันตก.

เลขเรียกหนังสือ: 370 ก247ก. ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมการฝึกหัดครู, ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาความต้องการและความคาดหวัง ของกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ที่มีต่อวิทยาลัยครู.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 370 ก247ก.] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาปัจจัยบางประการที่มีผลกระทบต่ออัตราการมาเรียนของนักเรียนประถมศึกษา / รังสรรค์ ทิมพันธุ์พงษ์

โดย รังสรรค์ ทิมพันธุ์พงษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 372 ร314ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฟันนี่พลับบลิชชิ่ง, 2527ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาปัจจัยบางประการที่มีผลกระทบต่ออัตราการมาเรียนของนักเรียนประถมศึกษา.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372 ร314ก] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง ความเป็นไปได้ในการจัดหลักสูตรวิชาชีพในวิทยาลัยครู / กรมการฝึกหัดครู

โดย กรมการฝึกหัดครู.

เลขเรียกหนังสือ: 370.73 ก492ค. ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมการฝึกหัดครู, 2524ชื่อเรื่องอื่น: ความเป็นไปได้ในการจัดหลักสูตรวิชาชีพในวิทยาลัยครู.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 370.73 ก492ค.] (1).

รายงานการวิจัย (ฉบับสมบูรณ์) เรื่อง การใช้เวลาของครูและผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กระทรวงศึกษาธิการ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.201 ก463ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2535ชื่อเรื่องอื่น: การใช้เวลาของครูและผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.201 ก463ก] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาความต้องการจำเป็นในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู / คณะกรรมการวิจัยสหวิทยาลัยศรีอยุธยา

โดย คณะกรรมการวิจัยสหวิทยาลัยศรีอยุธยา.

เลขเรียกหนังสือ: 370.71 ค122ก. ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: พระนครศรีอยุธยา : สหวิทยาลัยศรีอยุธยา, 2535ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาความต้องการจำเป็นในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 370.71 ค122ก.] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง สถานภาพในการประกอบวิชาชีพครู / สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

โดย สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา.

เลขเรียกหนังสือ: 371.104 ส636ส. ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2528ชื่อเรื่องอื่น: สถานภาพในการประกอบวิชาชีพครู.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.104 ส636ส.] (2).

การศึกษาความต้องการกำลังคนของท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบของวิทยาลัยครูบุรีรัมย์ ปี พ.ศ. 2533-2539 / มาลิณี จุโฑปะมา...[และคนอื่น ๆ]

โดย มาลิณี จุโฑปะมา | มาลิณี จุโฑปะมา.

เลขเรียกหนังสือ: 331.11 ม497ก. ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: บุรีรัมย์ : วิทยาลัยครูบุรีรัมย์, 2532สถานะ: Items available for loan: [Call number: 331.11 ม497ก.] (1).

รายงานวิจัย เรื่อง โครงการสำรวจวิจัยสภาพความเป็นอยู่ของครูที่ปฏิบัติงานในแดนกันดารและพื้นที่สี่ยงภัย / สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

โดย สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา.

เลขเรียกหนังสือ: 371.104 ส6368ค. ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาและกรมการฝึกหัดครู, 2536ชื่อเรื่องอื่น: โครงการสำรวจวิจัยสภาพความเป็นอยู่ของครูที่ปฏิบัติงานในแดนกันดารและพื้นที่สี่ยงภัย.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.104 ส6368ค.] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง สภาพและความต้องการทำงานวิจัยของอาจารย์สหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์ / ชื่นอารมณ์ ภาระพฤติ

โดย ชื่นอารมณ์ ภาระพฤติ.

เลขเรียกหนังสือ: 370.73 ช591ส. ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยครูสวนดุสิต, 2533ชื่อเรื่องอื่น: สภาพและความต้องการทำงานวิจัยของอาจารย์สหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 370.73 ช591ส.] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th