ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 51 จากทั้งหมด 81097 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
การสร้างสรรค์วรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน / วิริยะ สิริสิงห

โดย aวิริยะ สิริสิงห.

เลขเรียกหนังสือ: 808.068 ว694ก 2551 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุวีริยสาส์น, 2551สถานะ: Items available for loan: [Call number: 808.068 ว694ก 2551] (1).

วรรณกรรมสำหรับเด็กและวัยรุ่น / อัญญาณี คล้ายสุบรรณ์

โดย อัญญาณี คล้ายสุบรรณ์.

เลขเรียกหนังสือ: 808.068 อ532ว ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ : สหวิทยาลัยทราวดีกาญจนบุรี, 2532สถานะ: No items available Special Status (1).

การเขียนและจัดทำสื่อหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน / เขียนโดย พรจันทร์ จันทวิมล ... [และคนอื่นๆ]

โดย พรจันทร์ จันทวิมล.

เลขเรียกหนังสือ: 808.068 ก441 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ แกรมมี่, 2540สถานะ: Items available for loan: [Call number: 808.068 ก441] (3).

วรรณกรรมสำหรับเด็ก / จรุณห์ เพชรมุนี

โดย จรุณห์ เพชรมุนี.

เลขเรียกหนังสือ: 808.068 จ183ว ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครศรีธรรมราช : ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช, 2523สถานะ: Items available for loan: [Call number: 808.068 จ183ว] (2).
Special Status (1).

หนังสือสำหรับเด็ก / กล่อมจิตต์ พลายเวช

โดย กล่อมจิตต์ พลายเวช.

เลขเรียกหนังสือ: 808.068 ก814ห ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528สถานะ: Items available for loan: [Call number: 808.068 ก814ห] (3).

ผลงานบางส่วนของรองศาสตราจารย์กล่อมจิตต์ พลายเวช / กล่อมจิตต์ พลายเวช

โดย กล่อมจิตต์ พลายเวช.

เลขเรียกหนังสือ: 028.5 ก296ผ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2540สถานะ: Items available for loan: [Call number: 028.5 ก296ผ] (1).

การสร้างสรรค์ วรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน / วิริยะ สิริสิงห

โดย วิริยะ สิริสิงห.

เลขเรียกหนังสือ: 808.8992 ว694ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2538สถานะ: Items available for loan: [Call number: 808.8992 ว694ก] (2).
Special Status (1).

เทคนิคการเขียนหนังสือสำหรับเด็ก/ จินตนา ใบกาซูยี, เรียบเรียง

โดย จินตนา ใบกาซูยี | กรมวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 808.068 จ482ท ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 808.068 จ482ท] (1).

ศิษย์โง่กับงอนไถ : หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดพระพุทธศาสนาและจริยธรรม ระดับประถมศึกษา / จำรัส ดวงธิสาร

โดย จำรัส ดวงธิสาร | กระทรวงศึกษาธิการ.

เลขเรียกหนังสือ: บ จ364ศ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2530สถานะ: Items available for loan: [Call number: บ จ364ศ] (1).

วรรณกรรมเลือกสรรสำหรับเด็ก / พระยาอนุมานราชธน

โดย อนุมานราชธน, พระยา.

เลขเรียกหนังสือ: 028.5 อ197ว ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ พริ้นติ้ง กรุ๊บ จำกัด, 2532สถานะ: Items available for loan: [Call number: 028.5 อ197ว] (2).

วรรณกรรมกับเด็ก / บันลือ พฤกษะวัน

โดย บันลือ พฤกษะวัน.

เลขเรียกหนังสือ: 808.068 บ271ว ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2521สถานะ: Items available for loan: [Call number: 808.068 บ271ว] (2).

วรรณกรรมสำหรับเด็ก / ปราณี เชียงทอง

โดย ปราณี เชียงทอง.

เลขเรียกหนังสือ: 028.5 ป445ว ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2526สถานะ: Items available for loan: [Call number: 028.5 ป445ว] (4).

คู่มือการศึกษาวิชา ประวัติพุทธศาสนาสำหรับเยาวชน ตอน1 / กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กรมการศาสนา.

เลขเรียกหนังสือ: 294.309 ก244ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, 2525สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.309 ก244ค] (1).

วิทยานุกรมวรรณกรรมสำหรับเด็ก / ลัดดา เหมทานนท์

โดย ลัดดา เหมทานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 808.8992 ล238ว ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: สงขลา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏสงขลา, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 808.8992 ล238ว] (1).

วรรณกรรมสำหรับเด็ก / ฉวีวรรณ คูหาภินันทน์

โดย ฉวีวรรณ คูหาภินันทน์.

เลขเรียกหนังสือ: 028.5 ฉ179ว ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 028.5 ฉ179ว] (1).

ฉันเป็นคนไทย / กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กรมวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: บ ก463ฉ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2532สถานะ: Items available for loan: [Call number: บ ก463ฉ] (2).
Special Status (1).

วรรณกรรมสำหรับเด็ก / อัญญาณี คล้ายสุบรรณ์

โดย อัญญาณี คล้ายสุบรรณ์.

เลขเรียกหนังสือ: 808.068 อ532ว ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กาญจนบุรี : สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 808.068 อ532ว] (1).
Special Status (1).

หนังสือการ์ตูนสำหรับเด็ก /

โดย กนก ชูลักษณ์.

เลขเรียกหนังสือ: 808.8992 ก123ห ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ภุเก็ต : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏภูเก็ต, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 808.8992 ก123ห] (1).

หนังสือเด็ก / สุนีย์ ชุ่มจิต

โดย สุนีย์ ชุ่มจิต.

เลขเรียกหนังสือ: 808.068 ส821ห ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ราชบุรี : โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 808.068 ส821ห] (1).

การสร้างสรรค์วรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน / วิริยะ สิริสิงห

โดย วิริยะ สิริสิงห.

เลขเรียกหนังสือ: 808.068 ว694ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2537สถานะ: Items available for loan: [Call number: 808.068 ว694ก] (4).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th