ผลการค้นหาของคุณมี 8 จากทั้งหมด 80949 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
รายงานการวิจัย เรื่อง สภาพการผลิตและพัฒนาหนังสือสำหรับเด็ก / มณนิภา ชุติบุตรและกัญนิภา พราหมณ์พิทักษ์

โดย มณนิภา ชุติบุตร | กัญนิกา พราหมณ์พิทักษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 808.8992 ม336ส ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2541ชื่อเรื่องอื่น: สภาพการผลิตและพัฒนาหนังสือสำหรับเด็ก.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 808.8992 ม336ส] (2).

นิทานพื้นบ้าน เมียนมา / ส. พลายน้อย, โชติ ศรีสุวรรณ ; เกษมสุข ตันติทวีโชค, ภาพ

โดย ส. พลายน้อย.

เลขเรียกหนังสือ: ย ส113น 2557 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2557สถานะ: Items available for reference: [Call number: ย ส113น 2557] (1).

นิทานพื้นบ้าน ลาว / ส. พลายน้อย, โชติ ศรีสุวรรณ ; เกษมสุข ตันติทวีโชค, ภาพ

โดย ส. พลายน้อย | โชติ ศรีสุวรรณ.

เลขเรียกหนังสือ: ย ส113นล 2557 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2557สถานะ: Items available for reference: [Call number: ย ส113นล 2557] (1).

นิทานพื้นบ้าน เวียดนาม / โชติ ศรีสุวรรณ ; เกษมสุข ตันติทวีโชค, ภาพ

โดย โชติ ศรีสุวรรณ.

เลขเรียกหนังสือ: ย ช822นว 2557 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2557สถานะ: Items available for reference: [Call number: ย ช822นว 2557] (1).

นิทานพื้นบ้าน สิงคโปร์ / โชติ ศรีสุวรรณ ; เกษมสุข ตันติทวีโชค, ภาพ

โดย โชติ ศรีสุวรรณ.

เลขเรียกหนังสือ: ย ช822นส 2557 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2557สถานะ: Items available for reference: [Call number: ย ช822นส 2557] (1).

นิทานพื้นบ้าน อินโดนีเซีย / โชติ ศรีสุวรรณ ; เกษมสุข ตันติทวีโชค, ภาพ

โดย โชติ ศรีสุวรรณ.

เลขเรียกหนังสือ: ย ช822นอ 2557 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2557สถานะ: Items available for reference: [Call number: ย ช822นอ 2557] (1).

การวิเคราะห์สารคดีสำหรับเด็กก่อนวัยรุ่นที่ชนะการประกวดหนังสือของคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ ระหว่างปี พ.ศ. 2523 - 2538 : ปริญญานิพนธ์ = An analysis of The Winner' s Non-Fiction for Pre-Adolescents in The Book Comprtition Organized by The Nation Book Development Committee During 1980-1995 / วรรณา ชัยเลิศ

โดย วรรณา ชัยเลิศ.

เลขเรียกหนังสือ: 808.068 ว242ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโฒ ประสานมิตร, 2541หมายเหตุ: ปริญญานิพนธ์ (กศ.ม.) - - มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2541 ชื่อเรื่องอื่น: An analysis of The Winner' s Non-Fiction for Pre-Adolescents in The Book Comprtition Organized by The Nation Book Development Committee During 1980-1995.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 808.068 ว242ก] (1).

วิทยานินพธ์ เรื่อง การใช้วรรณกรรมสำหรับเด็ก พัฒนาทักษะการอ่านในใจ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนาหลวง กรุงเทพมหานคร = Using Children' s Literatures to Develop Silent Reading Skills of Prathomsuksa Six Students, Naluang School, Bangkok Metropolis / พรพิตร พจนอารี

โดย พรพิตร พจนอารี.

เลขเรียกหนังสือ: 808.068 บ251ว ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2534หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.) - - บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2534 ชื่อเรื่องอื่น: การใช้วรรณกรรมสำหรับเด็ก พัฒนาทักษะการอ่านในใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนาหลวง กรุงเทพมหานคร | Using Children' s Literatures to Develop Silent Reading Skills of Prathomsuksa Six Students, Naluang School, Bangkok Metropolis.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 808.068 บ251ว] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th