ผลการค้นหาของคุณมี 654 จากทั้งหมด 80853 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
Travel & marketing [Journal]

โดย Travel & Marketing Magazine Co., Ltd.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอส พี วี, ม.ป.ปสามารถยืมได้: No items available

เสือป่า [วารสาร]

โดย กองกิจการพลเรือน หน่วยบัญชาการกำลังสำรอง.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อรุณการพิมพ์, ม.ป.ปสามารถยืมได้: No items available

Marketeer [Journal] /บริษัท มาเก็ตเธียร์ จำกัด

โดย บริษัท มาร์เก็ตเธียร์ จำกัด.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัทไซเบอร์พรินท์ จำกัด, 2556สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

จุฬาลงกรณ์เวชสาร [วารสาร]

โดย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556ชื่อเรื่องอื่น: Chulalongkorn medical journal.สามารถยืมได้: No items available

Digital [Journal]

โดย บริษัท แอ็ดวานซ พับลิชชิ่ง จำกัด.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท สยามออฟเซ็ท จำกัด, ม.ป.ปสามารถยืมได้: No items available

พระปรางค์สาร [วารสาร]

โดย เทศบาลเมืองเพชรบุรี.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : เทศบาลเมืองเพชรบุรี, 2549สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

สภาการพยาบาล [วารสารl]

โดย กระทรวงสาธารณสุข.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงสาธารณสุข, 2557ชื่อเรื่องอื่น: Thai Journal of Nursing Council.สามารถยืมได้: No items available

เชียงใหม่ปริทัศน์ [วารสาร]

โดย มูลนิธิสถาบันพัฒนาเมือง.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ม.ป.พ., 2556ชื่อเรื่องอื่น: Chiang Mai Journal.สามารถยืมได้: No items available

ทรัพยากรมนุษย์ [วารสาร]

โดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สถาบันทรัพยากรมนุษย์.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: Human resource journal.สามารถยืมได้: No items available

Mac journal [Journal]

โดย Macintosh Center Co.,Ltd.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2551สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

Construction and property [วารสาร]

โดย บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จำกัด.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ส.เอเชียเพรส จำกัด, 2556สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ [วารสาร]

โดย มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: สงขลา : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2551ชื่อเรื่องอื่น: Economics and Business Administration Journal.สามารถยืมได้: No items available

HWM (Hardware MAG) Thailand [Journal]

โดย บริษัท ฮาร์ดแวร์ โซน (ประเทศไทย) จำกัด.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไซเบอร์พริ้น, 2556สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

Food focus Thailand [Journal]

โดย บริษัท บี มีเดีย โฟกัส (ประเทศไทย) จำกัด.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2013สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

BRT Magazine [Journal]

โดย โครงการ BRT.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2555สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

วารสาร กบข. [วารสาร]

โดย กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : เพชรภูมิการพิมพ์, ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: กบข..สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

คนเมืองเพชร [วารสาร]

โดย บริษัท แพนเอเซีย สตอเรจแอนด์เทอร์มินัล จำกัด.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : บริษัท แพนเอเซีย สตอเรจแอนด์เทอร์มินัล จำกัด, 2551สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา [วารสาร]

โดย คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: ชลบุรี : คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา., 2557สามารถยืมได้: No items available

วิทยาลัยนครราชสีมา [วารสาร]

โดย วิทยาลัยนครราชสีมา.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: นครราชสีมา : วิทยาลัยนครราชสีมา, 2552.-ชื่อเรื่องอื่น: Journal of Nakhonratchasima College.สามารถยืมได้: No items available

วิทยาศาสตร์ มศว. [วารสาร]

โดย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะวิทยาศาสตร์.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2549ชื่อเรื่องอื่น: Srinakharinwirot science journal.สามารถยืมได้: No items available

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th