ผลการค้นหาของคุณมี 655 จากทั้งหมด 80611 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
ชาวไฟฟ้าเพชร [วารสาร]

โดย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กองการพิมพ์ สำนักงานผู้ว่าาร , ม.ป.ปสารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

การพยาบาลและการศึกษา [วารสาร]

โดย กระทรวงสาธารณสุข.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงสาธารณสุข, 2557ชื่อเรื่องอื่น: Journal of Nursing and Education.สามารถยืมได้: No items available

Camerart [Journal]

โดย บริษัท เลเซอร์กราฟฟิค 82 จำกัด.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : หจก. ภาพพิมพ์, 2556ชื่อเรื่องอื่น: Photo & digital photographic magazine.สามารถยืมได้: No items available

Fine art magazine [Journal]

โดย บริษัท เดอะเกรทไฟน์อาร์ท จำกัด.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : โชตนาพริ้นท์ เชียงใหม่, 2556สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

Windows IT Pro [journal]

โดย บริษัท โฟเกล บัวร์ดา คอมมิวนิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2013สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

พาณิชย์ภูมิภาค [วารสาร]

โดย สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กองบริหารพาณิชย์ภูมิภาค.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สันติภาพ พริ้นท์, ม.ป.ปสารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

The boss news [Journal]

โดย สมาคมเดอะบอสส์.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: ม.ป.ท. : ม.ป.พ., ม.ป.ปสามารถยืมได้: No items available

Travel & marketing [Journal]

โดย Travel & Marketing Magazine Co., Ltd.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอส พี วี, ม.ป.ปสามารถยืมได้: No items available

เสือป่า [วารสาร]

โดย กองกิจการพลเรือน หน่วยบัญชาการกำลังสำรอง.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อรุณการพิมพ์, ม.ป.ปสามารถยืมได้: No items available

Marketeer [Journal] /บริษัท มาเก็ตเธียร์ จำกัด

โดย บริษัท มาร์เก็ตเธียร์ จำกัด.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัทไซเบอร์พรินท์ จำกัด, 2556สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

จุฬาลงกรณ์เวชสาร [วารสาร]

โดย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556ชื่อเรื่องอื่น: Chulalongkorn medical journal.สามารถยืมได้: No items available

Digital [Journal]

โดย บริษัท แอ็ดวานซ พับลิชชิ่ง จำกัด.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท สยามออฟเซ็ท จำกัด, ม.ป.ปสามารถยืมได้: No items available

พระปรางค์สาร [วารสาร]

โดย เทศบาลเมืองเพชรบุรี.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : เทศบาลเมืองเพชรบุรี, 2549สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

สภาการพยาบาล [วารสารl]

โดย กระทรวงสาธารณสุข.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงสาธารณสุข, 2557ชื่อเรื่องอื่น: Thai Journal of Nursing Council.สามารถยืมได้: No items available

เชียงใหม่ปริทัศน์ [วารสาร]

โดย มูลนิธิสถาบันพัฒนาเมือง.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ม.ป.พ., 2556ชื่อเรื่องอื่น: Chiang Mai Journal.สามารถยืมได้: No items available

ทรัพยากรมนุษย์ [วารสาร]

โดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สถาบันทรัพยากรมนุษย์.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: Human resource journal.สามารถยืมได้: No items available

Mac journal [Journal]

โดย Macintosh Center Co.,Ltd.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2551สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

Construction and property [วารสาร]

โดย บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จำกัด.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ส.เอเชียเพรส จำกัด, 2556สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ [วารสาร]

โดย มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: สงขลา : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2551ชื่อเรื่องอื่น: Economics and Business Administration Journal.สามารถยืมได้: No items available

HWM (Hardware MAG) Thailand [Journal]

โดย บริษัท ฮาร์ดแวร์ โซน (ประเทศไทย) จำกัด.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไซเบอร์พริ้น, 2556สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th