ผลการค้นหาของคุณมี 655 จากทั้งหมด 80611 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
IT.Soft [Journal]

โดย บริษัท ไอบิช พับลิชชิ่ง จำกัด.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท โอ.เอส.พริ้นติ้ง, ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: ไอที ซอฟต์.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

ไอเดีย [วารสาร]

โดย สำนักงานนิตยสารไอเดีย.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ม.ป.พ. , ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: Idea.สามารถยืมได้: No items available

Quick Pc Buy Coms [Journal]

โดย บริษัท ควิกพีซี จำกัด.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ [ม.ป.พ.], 2543สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

วิทยาศาสตร์ลาดกระบัง [วารสาร]

โดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิทยาศาสตร์.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ม.ป.ปสารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

วิชาการเกษตร [วารสาร]

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ม.ป.พ. , 2556ชื่อเรื่องอื่น: Thai agricultural research journal.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

โลกพลังงาน [วารสาร]

โดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถานจัดการอนุรักษ์พลังงาน.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ม.ป.ปสารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

Honda Automobile [Journal]

โดย บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2551ชื่อเรื่องอื่น: ฮอนด้า ออโตโมบิล.สามารถยืมได้: No items available

ทักษิณสาร [วารสาร]

โดย มหาวิทยาลัยทักษิณ.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ, ม.ป.ปสารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

ข่าวสารกรมการผังเมือง [วารสาร]

โดย กรมการผังเมือง. กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมการผังเมือง, ม.ป.ปสามารถยืมได้: No items available

วิธีวิทยาการวิจัย [วารสาร]

โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาควิชาวิจัยการศึกษา คณะคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556ชื่อเรื่องอื่น: Journal of research methodology.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ [วารสาร]

โดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเศรษฐศาสตร์.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ม.ป.พ. , ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: Chiang Mai University journal of economics.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

ข่าวสารวัตถุมีพิษ [วารสาร]

โดย กองวัตถุมีพิษการเกษตร.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ม.ป.พ. , ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: Toxic substances news and reports.สามารถยืมได้: No items available

สารเนคเทค ยุคใหม่ "TechTrends:IT" [วารสาร]

โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ด่านสุทธาการพิมพ์, ม.ป.ปสารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

ปาริชาต [วารสาร]

โดย มหาวิทยาลัยทักษิณ.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: สงขลา : มาสเตอร์พีช, 2556สามารถยืมได้: No items available

มนุษยศาสตร์สาร [วารสาร]

โดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะมนุษยศาสตร์.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555ชื่อเรื่องอื่น: Journal of human science.สามารถยืมได้: No items available

เพื่อนแพน [วารสาร]

โดย บริษัท พี ซี ไอ ซี จำกัด (แพนคอสเมติค อินเตอร์เนชั่นแนล).

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท พี ซี ไอ ซี จำกัด, 2556ชื่อเรื่องอื่น: Pancosmetics.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

ประกันภัย [วารสาร]

โดย สมาคมประกันวินาศภัย.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อำนวยเวบพริ้นติ้ง จำกัด, 2556สามารถยืมได้: No items available

มหาวิทยาลัยทักษิณ [วารสาร]

โดย มหาวิทยาลัยทักษิณ.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: สงขลา : มาสเตอร์พีช, 2556ชื่อเรื่องอื่น: Thaksin university journal.สามารถยืมได้: No items available

วิทยาศาสตร์การแพทย์ [วารสาร]

โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์, ม.ป.ปสารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: No items available

เมืองไม้ผล [นิตยสาร]

โดย บริษัท เมืองเกษตรแมกกาซีน จำกัด.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ม.ป.พ. , 2556ชื่อเรื่องอื่น: Agri-city news magazine.สามารถยืมได้: No items available

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th