ผลการค้นหาของคุณมี 651 จากทั้งหมด 81069 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
กฎหมาย [วารสาร]

โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะนิติศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555ชื่อเรื่องอื่น: Chulalongkorn law journal.สารสนเทศออนไลน์: [ Journal Web Site ] | [ Issue Update ] | [ Journal Web Site ] | [ Issue Update ] สถานะ: No items available

โลกพลังงาน [วารสาร]

โดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถานจัดการอนุรักษ์พลังงาน.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ม.ป.ปสารสนเทศออนไลน์: [ Journal Web Site ] | [ Issue Update ] | [ Journal Web Site ] | [ Issue Update ] สถานะ: No items available

ทักษิณสาร [วารสาร]

โดย มหาวิทยาลัยทักษิณ.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ, ม.ป.ปสารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม | กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม สถานะ: No items available

ปาริชาต [วารสาร]

โดย มหาวิทยาลัยทักษิณ.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: สงขลา : มาสเตอร์พีช, 2556สถานะ: No items available

วิชาการ [วารสาร]

โดย กรมวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อักษรไทย, 2556ชื่อเรื่องอื่น: วารสารวิชาการ.สารสนเทศออนไลน์: [ Issue Update ] | [ Issue Update ] สถานะ: No items available

มฉก. วิชาการ [วารสาร]

โดย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: สมุทรปราการ : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, ม.ป.ปสารสนเทศออนไลน์: [ Issue Update ] | [ Issue Update ] สถานะ: No items available

พระปรางค์สาร [วารสาร]

โดย เทศบาลเมืองเพชรบุรี.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL (LS) ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : เทศบาลเมืองเพชรบุรี, 2549สารสนเทศออนไลน์: เอกสารฉบับเต็ม สถานะ: No items available

Mac journal [Journal]

โดย Macintosh Center Co.,Ltd.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2551สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม สถานะ: No items available

การบริหารการศึกษา [วารสาร]

โดย มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์. ภาควิชาบริหารการศึกษา.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา, [2550?]สารสนเทศออนไลน์: หน้าปกฉบับปัจจุบัน | สารบัญฉบับปัจจุบัน สถานะ: No items available

ผาสุก [วารสาร]

โดย บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ม.ป.พ. , ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: Phasuk.สถานะ: No items available

สารหอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช [วารสาร]

โดย หอสมุดแห่งชาติ นครศรีธรรมราช.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: นครศรีธรรมราช : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ, ม.ป.ปสถานะ: No items available

โดมทัศน์ [วารสาร]

โดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักหอสมุด.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ม.ป.ปสารสนเทศออนไลน์: [ Issue Update ] | [ Issue Update ] สถานะ: No items available

การเมืองใหม่ [วารสาร]

โดย สถาบันพัฒนาการเมือง.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ม.ป.พ. , ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: จดหมายข่าวการเมืองไทย.สถานะ: No items available

จุลสารการท่องเที่ยว [วารสาร]

โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, ม.ป.ปสถานะ: No items available

การพิมพ์สกรีน [วารสาร]

โดย สมาคมการพิมพ์สกรีนไทย.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท เอ.พี.กราฟิคดีไซน์และการพิมพ์, ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: Screen printing.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม | กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม สถานะ: No items available

สาระสาส์นเสียงปลุก [วารสาร]

โดย มูลนิธิเผยแพร่ชีวิตประเสริฐ (ผชป.) ชมรมครูศีลธรรมแห่งประเทศไทย (ชคศท.).

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ม.ป.พ. , ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: เสียงปลุก.สถานะ: No items available

พัฒนบริหารศาสตร์ [วารสาร]

โดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เสมาธรรม, 2556ชื่อเรื่องอื่น: Thai journal of development administration.สารสนเทศออนไลน์: [ Issue Update ] | [ Issue Update ] สถานะ: No items available

หนังสือพิมพ์อีคอนนิวส์ [วารสาร]

โดย บริษัท อีคอนนิวส์ จำกัด.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 2556ชื่อเรื่องอื่น: อีคอนนิวส์ | Econnews.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม | กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม สถานะ: No items available

เพื่อการพัฒนาชนบท [วารสาร]

โดย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ม.ป.พ. , ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: ธ.ก.ส..สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม | กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม สถานะ: No items available

การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก [วารสาร]

โดย กระทรวงสาธารณสุข | กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก.

เลขเรียกหนังสือ: SERIAL ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานกิจการโรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2556ชื่อเรื่องอื่น: Journal of Thai traditional & alternative medicine.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม | Web site สถานะ: No items available

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th