ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 4270 จากทั้งหมด 80853 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
รายงานการวิจัย เรื่อง การประเมินคุณภาพของการผลิตบัณฑิต สหวิทยาลัยพุทธชินราช / วิภาภร พงศ์อาจารย์.

โดย วิภาภร พงศ์อาจารย์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: พิษณุโลก : วิทยาลัยพิบูลสงคราม สหวิทยาลัยพุทธชินราช, 2536ชื่อเรื่องอื่น: การประเมินคุณภาพของการผลิตบัณฑิต สหวิทยาลัยพุทธชินราช.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 378.2 ว692ก] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาความต้องการและโอกาสทางการศึกษาของผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกายและปัญญา / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ., ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาความต้องการและโอกาสทางการศึกษาของผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกายและปัญญา.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 371.9 ส636ร] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับ ประสิทธิภาพการทำงาน ของหน่วยบริการทางวิชาการ ในสหวิทยาลัยล้านนา / วรรณะ รัตนพงษ์

โดย วรรณะ รัตนพงษ์ | ไพรัชช์ เติมใจ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมการฝึกหัดครู, 2530ชื่อเรื่องอื่น: เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับ ประสิทธิภาพการทำงาน ของหน่วยบริการทางวิชาการ ในสหวิทยาลัยล้านนา.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 001.434 ว424ป] (1).

สรุปสถานการณ์ของปอ ฝ้าย และมันสำปะหลังในปี 2531และคาดคะเนแนวโน้วปี 2532 / สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

โดย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2532สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 330.9 ส636ส] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง ห้าทศวรรษมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ข้อสนเทศงานวิจัย / สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โดย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2536ชื่อเรื่องอื่น: ห้าทศวรรษมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ข้อสนเทศงานวิจัย.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 378.05 ส363ห] (1).

รายงานการดำเนินงานโครงการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง เรื่อง โรคอุจจาระร่วง ฟันผุ บาดแผล อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ. 2533-2535 / สำนักงานคณะกรรมการการสาธารณสุขมูลฐาน

โดย สำนักงานคณะกรรมการการสาธารณสุขมูลฐาน.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การทหารผ่านศึกษา, 2535ชื่อเรื่องอื่น: โรคอุจจาระร่วง ฟันผุ บาดแผล อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ. 2533-2535.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 351.776 ส636ร.] (2).

บันทึกการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้แทนข้าราชการครูใน อ.ก.ค. กรม, อ.ก.ค. จังหวัด / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กระทรวงศึกษาธิการ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู กระทรวงศึกษาธิการ, 2526สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 371.11 ก463บ] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง การตรวจสอบการบริหารงานบุคคล / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กระทรวงศึกษาธิการ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: การตรวจสอบการบริหารงานบุคคล.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 351.1 ก463ก.] (1).

รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินคุณภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2527 / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กระทรวงศึกษาธิการ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2527ชื่อเรื่องอื่น: การประเมินคุณภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2527.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 372 ก463ร] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง การประเมินผลโครงการทุนอุดหนุนงานวิจัยกรมการฝึกหัดครู / กรมการฝึกหัดครู

โดย กรมการฝึกหัดครู.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมการฝึกหัดครู, 2526ชื่อเรื่องอื่น: การประเมินผลโครงการทุนอุดหนุนงานวิจัยกรมการฝึกหัดครู.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 001.4 ก244ร] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง การประเมินผลโครงการการฝึกหัดครูและบริการการศึกษาของกรมการฝึกหัดครู / กรมการฝึกหัดครู

โดย กรมการฝึกหัดครู.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมการฝึกหัดครู, 2521ชื่อเรื่องอื่น: การประเมินผลโครงการการฝึกหัดครูและบริการการศึกษาของกรมการฝึกหัดครู.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 370.71 ก492ก] (1).

รายงานการประเมินผล โครงการโรงเรียนมัธยม เพื่อพัฒนาชนบท กลุ่มที่ 2 ระยะครึ่งโครงการ (ฉบับสรุป) / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2529สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 373.1 ส636ร] (1).

การประเมินศักยภาพทางนิเวศวิทยา และยุทธวิธีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษาจังหวัดเพชรบุรี เอกสารการวิจัยระยะแรก (2534-2535) / วิทยาลัยครูเพชรบุรี

โดย วิทยาลัยครูเพชรบุรี.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : วิทยาลัยครูเพชรบุรี, 2535ชื่อเรื่องอื่น: กรณีศึกษาจังหวัดเพชรบุรี เอกสารการวิจัยระยะแรก (2534-2535).สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 333.72 พ875ก] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง การประเมินสมรรถภาพครู ของบัณฑิต ทางการสอนวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย / สำนักงานปลัดทบวง ทบวงมหาวิทยาลัย

โดย สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย | สมหวัง พิธิยานุวัฒน์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย, 2524ชื่อเรื่องอื่น: การประเมินสมรรถภาพครู ของบัณฑิต ทางการสอนวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 370.71 ส636ก.] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์ปัญหาในการศึกษาสาขาวิชาการอื่นของนักศึกษาวิทยาลัยครูเลย / ศรัณย์ ดำริสุข

โดย ศรัณย์ ดำริสุข.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เลย : วิทยาลัยครูเลย, 2532ชื่อเรื่องอื่น: การวิเคราะห์ปัญหาในการศึกษาสาขาวิชาการอื่นของนักศึกษาวิทยาลัยครูเลย.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 370.78 ศ161ก] (1).

สรุปผลการวิจัยเรื่องการกระจายด้านบริการและทรัพยากรทางการศึกษาของการศึกษาเอกชน / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2531ชื่อเรื่องอื่น: การกระจายด้านบริการและทรัพยากรทางการศึกษาของการศึกษาเอกชน.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 370.7 ส636ก.] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง การคิดเป็นของนักศึกษาสหวิทยาลัยศรีอยุธยา / คนึงนิตย์ ชื่นค้า

โดย คนึงนิตย์ ชื่นค้า.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ฉะเชิงเทรา : คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา, 2534ชื่อเรื่องอื่น: การคิดเป็นของนักศึกษาสหวิทยาลัยศรีอยุธยา.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 153.4 ค144ก] (1).

แนวการศึกษาวิชา สัมมนาการวิจัย และทฤษฎีทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา หน่วยที่ 1-7 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2536ชื่อเรื่องอื่น: สัมมนาการวิจัยและ ทฤษฏีทางเทคโนโลยี และ สื่อสารการศึกษา.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 371.33072 ม565น] (2).

รายงานสาระสำคัญ การพัฒนาและการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนการสอน ระดับประถมศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านทำเนียบ จังหวัดสุราษฎร์ธานี / กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ

โดย กรมวิชาการ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2545ชื่อเรื่องอื่น: การพัฒนาและการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนการสอน ระดับประถมศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านทำเนียบ จังหวัดสุราษฎร์ธานี.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 372.0785 ก344รก] (1).

รายงานการประเมินผลหลักสูตรภาษาอังกฤษพุทธศักราช 2539 / ศูนย์พัฒนาหลักสูตร กรมวิชาการ

โดย ศูนย์พัฒนาหลักสูตร กรมวิชาการ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 375.428 ศ814ร] (2).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th