ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 4270 จากทั้งหมด 80853 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
รายงานการวิจัย เรื่อง ความพร้อมของชุมชนในการรองรับโครงการถมที่ด้วยปุ๋ยขยะเพื่การปลูกป่าชายเลน จังหวัดเพชรบุรี / นิสิตปริญญาโทสาขาสังคมวิทยาประยุกต์ รุ่นที่ 4

โดย นิสิตปริญญาโทสาขาสังคมวิทยาประยุกต์ รุ่นที่ 4.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2540ชื่อเรื่องอื่น: ความพร้อมของชุมชนในการรองรับโครงการถมที่ด้วยปุ๋ยขยะเพื่การปลูกป่าชายเลน จังหวัดเพชรบุรี.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 631.87 น696ค] (1).

ปัญหาพิเศษ เรื่อง ผลการสำรวจการผสมเทียมโคนมในเขตอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี : Artificial insemination in dairy cow / ประมาณ รอดพ้น

โดย ประมาณ รอดพ้น.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2542ชื่อเรื่องอื่น: ผลการสำรวจการผสมเทียมโคนมในเขตอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี | Artificial insemination in dairy cow.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 636.082 ป356ผ] (1).

ปัญหาพิเศษ เรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบการใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากมูลโค และกากเหลือสุดท้ายจากโรงงานอุตสาหกรรมกรณีการปลูกดาวเรืองในภาชนะปลูก / วิไลรัตน์ พงษ์เศวต

โดย วิไลรัตน์ พงษ์เศวต.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : คณะเกษตรและอุตสาหกรรม สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2538ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาเปรียบเทียบการใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากมูลโค และกากเหลือสุดท้ายจากโรงงานอุตสาหกรรมกรณีการปลูกดาวเรืองในภาชนะปลูก.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 631.86 ว733ก] (1).

การศึกษาระดับคุณธรรมอริยมรรคมีองค์แปดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนมัธยมศึกษาระดับจังหวัด เขตการศึกษา 5 / จริยะ วิโรจน์ ... [และคนอื่นๆ]

โดย จริยะ วิโรจน์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ม.ป.ท. : สำนักพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เขตการศึกษา 5, [2542]สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 370.114 ก522] (2).

รายงานกาวิจัยเรื่อง กรรมวิธีการผลิตผักและผลไม้อบแห้ง / กุลยา จันทร์อรุณ

โดย กุลยา จันทร์อรุณ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: พิษณุโลก : ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม, 2541ชื่อเรื่องอื่น: กรรมวิธีการผลิตผักและผลไม้อบแห้ง.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 664.84 ก728ร] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง เจคติ และนิสัยการเรียนของนักศึกษาครู / นิวัต กลิ่นงาม, ประทีบ ผิวขำและนราวัลย์ กสินธุ์มานะวาท

โดย นิวัติ กลิ่นงาม | ประทีป ผิวขำ | นราวัลย์ กสินธุ์มานะวาท.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : คณะครุศาสตร์ วิทยาลัยครูเพชรบุรี, 2525ชื่อเรื่องอื่น: เจคติ และนิสัยการเรียนของนักศึกษาครู.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 371.3 น674จ] (1).

รายงานผลการค้นคว้าวิจัย ปี 2524 / กรมวิชาการเกษตร

โดย วิชาการเกษตร, กรม.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2526ชื่อเรื่องอื่น: รายงานผลการค้นคว้าวิจัย กรมวิชาการเกษตร.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 630.72 ว546ร] (2).

รายงานการประเมินพัฒนาการนักเรียน / กลุ่มวิจัยและประเมินคุณภาพการศึกษาด้านวิจัยและประเมินคุณภาพการศึกษาฯ

โดย กลุ่มวิจัยและประเมินคุณภาพการศึกษาด้านวิจัยและประเมินคุณภาพการศึกษาฯ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 372.21 ก264ร] (2).

การศึกษาศักยภาพของเด็กไทย / กรมวิชาการ; พันธณีย์ วิหคโต, ผู้เขียนรายงาน

โดย กรมวิชาการ | พันธณีย์ วิหคโต.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 370.1523 ก445ก] (2).

ผลงานวิจัยภายใต้โครงการประดิษฐกรรมเพื่อการพัฒนาชนบท

โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม | กองส่งเสริมเทคโนโลยี.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กองส่งเสริมเทคโนโลยี กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 631.3 ผ191] (1).

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนไทย / ศักดิ์ศรี บริบาลบรรพตเขตต์, สุรพล ปธานวนิช

โดย ศักดิ์ศรี บริบาลบรรพตเขตต์ | สุรพล ปธานวนิช.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 362.7 ศ327น] (1).

รายงานการวิจัยความพึงพอใจของผู้ประสบวาตภัยต่อการให้บริการช่วยเหลือของกรมประชาสงเคราะห์ : กรณีภาคใต้ตอนล่าง / นฤมล อุบลทิพย์

โดย นฤมล อุบลทิพย์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม, 2541ชื่อเรื่องอื่น: ความพึงพอใจของผู้ประสบวาตภัยต่อการให้บริการช่วยเหลือของกรมประชาสงเคราะห์ : กรณีภาคใต้ตอนล่าง.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 362.9593 น276ร] (1).

วัฒนธรรมพื้นบ้าน ตำบลหัวสำโรง / ไศลรัตน์ ดลอารมย์, นพวรรณ เลาหบุตร, วริศรา เชนะโยธิน

โดย ไศลรัตน์ ดลอารมย์ | นพวรรณ เลาหบุตร | วริศรา เชนะโยธิน.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ฉะเชิงเทรา : สำนักศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏราชนครินทร์, 2543 สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 394.3 ศ954ว] (1).

ความสนใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2545 [งานวิจัย] /กาญจนา อินทร์แย้ม และคณะ

โดย กาญจนา อินทร์แย้ม.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2545สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 915.9304พบ ก425ค] (1).

รายงานความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี [งานวิจัย] /ณัชชา แร่เขียว และคณะ

โดย ณัชชา แร่เขียว.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2545สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 915.9304พบ ณ261ร] (1).

รายงานสาระสำคัญ การพัฒนาและการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนการสอน ระดับประถมศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี / กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ

โดย กรมวิชาการ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2545ชื่อเรื่องอื่น: การพัฒนาและการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนการสอน ระดับประถมศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 372.0785 ก344รก] (1).

รายงานสาระสำคัญ การพัฒนาและการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนการสอน ระดับประถมศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลลำปาง จังหวัดลำปาง / กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ

โดย กรมวิชาการ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2545ชื่อเรื่องอื่น: การพัฒนาและการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนการสอน ระดับประถมศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลลำปาง จังหวัดลำปาง.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 372.0785 ก344รก] (1).

รายงานสาระสำคัญ การพัฒนาและการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนการสอน ระดับประถมศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง จังหวัดระยอง / กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ

โดย กรมวิชาการ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2545ชื่อเรื่องอื่น: การพัฒนาและการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนการสอน ระดับประถมศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง จังหวัดระยอง.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 372.0785 ก344รก] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th