ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 4270 จากทั้งหมด 80852 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
รายงานวิจัย ผัก และ สมุนไพร : การป้องกันการทำลายของอนุมูลอิสระ = Vegetables and herbs : Protective effect on oxidation by free radicals / วาริน แสงกิติโกมล

โดย วาริน แสงกิติโกมล.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545ชื่อเรื่องอื่น: ผัก และ สมุนไพร : การป้องกันการทำลายของอนุมูลอิสระ | Vegetables and herbs : Protective effect on oxidation by free radicals.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 615.321 ว483รผ] (1).

การวินิจฉัยการติดเชื้อ cytomegalovirus อย่างง่ายและประหยัด : รายงานการวิจัย = Simplified and low cost diagnosis of cytomegalovirus / สุรางค์ ตันติวนิช

โดย สุรางค์ ตันติวนิช.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ม.ป.ท. : มหาวิทยาลัยมหิดล, ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: Simplified and low cost diagnosis of cytomegalovirus.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 618.3 ส858คก] (2).

รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการวิจัยบูรณาการนำร่อง ประจำปี 2547 / สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ

โดย สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 607.3 ส691ร] (1).

ฝ่ายตุลาการ / โสภารัตน์ จารุสมบัติ ผู้รับผิดชอบโครงการ, ฟ้ารุ่ง ศรีขาว ผู้ช่วยวิจัย

โดย โสภารัตน์ จารุสมบัติ | ฟ้ารุ่ง ศรีขาว | สถาบันพระปกเกล้า.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 347.041 ฝ211] (2).

รายงานวิจัยธุรกิจเรื่อง กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจการให้บริการของร้านเปิ้ลโมบาย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี / เชิดชัย ธุระแพง...(และคณะ)

โดย เชิดชัย ธุระแพง.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2547ชื่อเรื่องอื่น: กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจการให้บริการของร้านเปิ้ลโมบาย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 658.041 ช748รก] (1).

ความพึงพอใจของลูกค้าต่อสินค้าและบริการของบริษัท ชะอำพีรพัฒน์ เคมีคอล จำกัด : รายงานการวิจัย / จามรี แฝงตุ่น...(และคนอื่นๆ)

โดย จามรี แฝงตุ่น | นักศึกษาห้อง 4433-31/1.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2548สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 658.5 ค181] (1).

แผนที่และฐานข้อมูลศักยภาพแสงสว่างธรรมชาติจากภาพถ่ายดาวเทียมสำหรับประเทศไทย : รายงานการวิจัย = Development of daylight potential maps and database from satellite data for thailand / กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ร่วมกับภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

โดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน | เสริม จันทร์ฉาย | มหาวิทยาลัยศิลปากร. ภาควิชาฟิสิกส์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน, 2547ชื่อเรื่องอื่น: Development of daylight potential maps and database from satellite data for thailand.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 621.3827 ก151ผ] (1).

การศึกษารวบรวมลวดลายไม้ฉลุแบบขนมปังขิงสกุลช่างจันทบุรี : รายงานการวิจัย = A Study of the Gingerbread Motifs of Chanthaburi School / ภรดี พันธุภากร และ เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์

โดย ภรดี พันธุภากร | เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา, 2547ชื่อเรื่องอื่น: A Study of the Gingerbread Motifs of Chanthaburi School.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 736.4 ภ195ก] (1).

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยห้องสมุดมีชีวิต การพัฒนาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เป็นห้องสมุดมีชีวิต ของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร / สุวิทย์ วงษ์บุญมาก ... [และคนอื่นๆ]

โดย สุวิทย์ วงษ์บุญมาก.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กำแพงเพชร : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, 2547ชื่อเรื่องอื่น: โครงการวิจัยห้องสมุดมีชีวิต การพัฒนาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เป็นห้องสมุดมีชีวิต ของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร | การพัฒนาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เป็นห้องสมุดมีชีวิต ของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 025.04 รค451] (1).

สภาพการทำงานและปัญหาในการทำงานบางช่วงเวลา : รายงานการวิจัย / กุศล สุนทรธาดา, ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต

โดย กุศล สุนทรธาดา | ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอ.เอส. พริ้นตั้ง เฮ้าส์, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 331 ก729ส] (1).

เครือข่ายสังคมและเพศสัมพันธ์ กลุ่มชายชอบชาย : รายงานการวิจัย / วิภา ด่านธำรงกูล...(และคนอื่นๆ)

โดย วิภา ด่านธำรงกูล.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายศูนย์วิจัยยาเสพติด สถาบันวิทยาศาสตร์การแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 306.766 ค751] (1).

รายงานการวิจัยศิลปะสุโขทัย : บทวิเคราะห์หลักฐานโบราณคดี จารึกและศิลปกรรม = Sukhothai art : a view from archaeologica, art and epigraphic evidence / ศักดิ์ชัย สายสิงห์

โดย ศักดิ์ชัย สายสิงห์ | มหาวิทยาลัยศิลปากร. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547ชื่อเรื่องอื่น: ศิลปะสุโขทัย : บทวิเคราะห์หลักฐานโบราณคดี จารึกและศิลปกรรม | Sukhothai art : a view from archaeologica, art and epigraphic evidence.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 709.593 ศ324รศ] (1).

การประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์ครบ 1 ปี เหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยสึนามิทางสื่อโทรทัศน์ของกรมประชาสัมพ ันธ์ : รายงานการวิจัย / สุทิติ ขัตติยะ, วิไลลักษณ์ สุวจิตตานนท์

โดย สุทิติ ขัตติยะ | วิไลลักษณ์ สุวจิตตานนท์, ผู้แต่งร่วม | สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 384.5532 ส443ก] (1).

การบริโภคอาหารของเด็กระดับประถมศึกษาที่มีภาวะโภชนาการเกิน : รายงานการวิจัย = Food consumption of overnutrition children at primary school level / ศิริจรรยา นงนุช

โดย ศิริจรรยา นงนุช | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาโภชนศาสตร์ศึกษา.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548หมายเหตุ: การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาโภชนศาสตร์ศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548 ชื่อเรื่องอื่น: Food consumption of overnutrition children at primary school level.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 613.2 ศ373ก] (1).

บทเรียนการบริหารจัดการงานวิจัย : รายงานการวิจัย / ปรีชา อุยตระกูล ... [และคนอื่นๆ]

โดย ปรีชา อุยตระกูล | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : เอส.อาร์.พริ้นติ้งแมสโปรดักส์, [2544?]สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 352.73 บ128] (1).

การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการด้านกีฬาและการออกกำลังกาย : รายงานการวิจัย = The Potential development of tourism for recreation sports and exercise / อรัสธรรม พรหมมะ ... [และคนอื่นๆ]

โดย อรัสธรรม พรหมมะ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2548ชื่อเรื่องอื่น: The Potential development of tourism for recreation sports and exercise.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 915.93 อ387ก] (1).

รายงานผลการวิจัยข้าวขึ้นน้ำและข้าวทนน้ำลึก ประจำปี / ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี

โดย ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี | สถาบันวิจัยข้าว กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ปราจีนบุรี : ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี, 2537-สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 633.18 ศ815ร] (1).

การพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : รายงานผลการวิจัย / อรทัย ก๊กผล

โดย อรทัย ก๊กผล.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 352.46 อ174ก] (1).

การศึกษาภูมิปัญญาเกษตรกรรมพื้นบ้านล้านนาเพื่อพัฒนาสังคมไทย (ปีที่ 2 : การเกษตรพื้นบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์) : รายงานการวิจัย / สมนึก ชัชวาลย์, เมธี พยอมยงค์ และวิชุลดา มาตันบุญ

โดย สมนึก ชัชวาลย์ | เมธี พยอมยงค์, ผู้แต่งร่วม | วิชุลดา มาตันบุญ, ผู้แต่งร่วม.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 630.959362 ส165ก] (1).

ศักยภาพและสมรรถภาพของภูมิปัญญาไทย เพื่อสืบสานการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน : รายงานการวิจัย = The Study of Potential and Status of thai Wisdom for the Promotion and Support of Strength and Sustainable Community Development / ทรงจิต พูลลาภ

โดย ทรงจิต พูลลาภ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏพระนคร, ม.ป.ทชื่อเรื่องอื่น: The Study of Potential and Status of thai Wisdom for the Promotion and Support of Strength and Sustainable Community Development.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 307.1 ท131ศ] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th