ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 4270 จากทั้งหมด 80853 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาแบบสอบวิชาศึกษา 251 ให้เป็นแบบสอบมาตรฐานเพื่อใช้กับนักศึษาวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง / อารมย์ สนานภู่

โดย อารมย์ สนานภู่.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2526ชื่อเรื่องอื่น: การพัฒนาแบบสอบวิชาศึกษา 251 ให้เป็นแบบสอบมาตรฐานเพื่อใช้กับนักศึษาวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 371.261 อ648ก] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง โอกาสการเข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นความเสมอภาคของโอกาสทางการศึกษา / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ., ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: ความเสมอภาคของโอกาสทางการศึกษา | โอกาสการเข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นความเสมอภาคของโอกาสทางการศึกษา.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 373.2 ส636อ] (2).

รายงานการวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการมาเรียนกับอัตราการเลื่อนชั้นและความสามารถพื้นฐานของนักเรียนประถมศึกษา

โดย บุญเรียง ขจรศิลป์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฟันนี่พับบิชชิ่ง, 2527ชื่อเรื่องอื่น: ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการมาเรียนกับอัตราการเลื่อนชั้นและความสามารถพื้นฐานของนักเรียนประถมศึกษา.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 371.28 บ547ค] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง พฤติกรรมของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาด้านการปลูกฝังจริยธรรม ในห้องเรียน / กระทรวงศึกษาธิการ.

โดย ศึกษาธิการ, กระทรวง.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2523ชื่อเรื่องอื่น: พฤติกรรมของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาด้านการปลูกฝังจริยธรรม ในห้องเรียน.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 373.11 ศ615พ] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์หาอัตราส่วนนักเรียนต่อครูของโรงเรียนประถมศึกษาที่เหมาะสม / ศิริชัย ชินะตังกูร

โดย ศิริชัย ชินะตังกูร.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สยามรัฐ, 2527ชื่อเรื่องอื่น: การวิเคราะห์หาอัตราส่วนนักเรียนต่อครูของโรงเรียนประถมศึกษาที่เหมาะสม.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 372 ศ452ก] (2).

ผลงานวิจัยทางการศึกษา เล่ม 2 เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการ เรื่อง การวิจัยทางการศึกษา และการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ครั้งที่ 2 / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เจริญผล, 2524ชื่อเรื่องอื่น: การวิจัยทางการศึกษา และการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ครั้งที่ 2.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 370.78 ส636ผ] (1).

รายงานการดำเนินงานโครงการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง เรื่อง ไข้ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2533-2535 / สำนักงานคณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน

โดย สำนักงานคณะกรรมการการสาธารณสุขมูลฐาน.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกษา, 2535ชื่อเรื่องอื่น: ไข้ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2533-2535.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 351.776 ส636ข.] (2).

รายงานการดำเนินงานโครงการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง เรื่อง ไข้ตัวร้อน อำเภอห้วยยอดและกิ่งอำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง พ.ศ. 2533-2534 / สำนักงานคณะกรรมการการสาธารณสุขมูลฐาน

โดย สำนักงานคณะกรรมการการสาธารณสุขมูลฐาน.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกษา, 2535ชื่อเรื่องอื่น: ไข้ตัวร้อน อำเภอห้วยยอดและกิ่งอำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง พ.ศ. 2533-2534.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 351.773 ส636ข.] (2).

รายงานการศึกษาสถานภาพทางเศรษฐกิจ สังคมและวิชาชีพของข้าราชการครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติและกรมสามัญศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู

โดย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 371.104 ส636ร] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง การจัดการศึกษาระดับประถม มัธยม และอาชีวศึกษาของไทยในทศวรรษหน้าที่สอดคล้องกับลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางสังคม / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กระทรวงศึกษาธิการ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2534ชื่อเรื่องอื่น: การจัดการศึกษาระดับประถม มัธยม และอาชีวศึกษาของไทยในทศวรรษหน้าที่สอดคล้องกับลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางสังคม.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 370.7 ก463ก.] (3).

รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเรียนวิชาบรรณารักษ์เป็นวิชาเอกของนักศึกษาวิทยาลัยครูในสหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์ / พันทิพา มีแต้ม และ อภิญชลิต พุทธมาตย์.

โดย พันทิพา มีแต้ม | อภิญชลิต พุทธมาตย์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏรัตนโกสินทร์, 2536ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเรียนวิชาบรรณารักษ์เป็นวิชาเอกของนักศึกษาวิทยาลัยครูในสหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 375.02 พ555ก] (1).

รายงานสรุปผลโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนจากสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2530-2536 / สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

โดย สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 334 ส594ร.] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง การสำรวจข้อมูลพื้นฐานและทัศนะของประชาชนในจัง หวัดชายแดนภาคใต้ที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ / สุรเชษฐ ม่าเหร็ม

โดย สุรเชษฐ ม่าเหร็ม.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ยะลา : คณะวิชาครุศาสตร์ วิทยาลัยครูยะลา, 2536ชื่อเรื่องอื่น: การสำรวจข้อมูลพื้นฐานและทัศนะของประชาชนในจัง หวัดชายแดนภาคใต้ที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 351.818 ส763ก.] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์พฤติกรรมการบริหารและผลงานของผู้บริหารดีเด่นโรงเรียนประถมศึกษา / วิชิต ทองนุ้ย และประสาน เสริฐปัญญา

โดย วิชิต ทองนุ้ย | ประสาน เสริฐปัญญา.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2527ชื่อเรื่องอื่น: การวิเคราะห์พฤติกรรมการบริหารและผลงานของผู้บริหารดีเด่นโรงเรียนประถมศึกษา.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 372.11 ว549ก] (2).

การวิจัยและพัฒนาศักยภาพของเด็กไทย : รายงานการวิจัย / พันธณีย์ วิหคโต

โดย พันธณีย์ วิหคโต.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 370.593 พ112ก] (2).

รายงานการดำเนินงานโครงการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง เรื่อง อนามัยแม่และเด็ก อำเภอบัวใหญ่ และอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2533-2535 / สำนักงานคณะกรรมการการสาธารณสุขมูลฐาน

โดย สำนักงานคณะกรรมการการสาธารณสุขมูลฐาน.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การทหารผ่านศึก, 2536ชื่อเรื่องอื่น: อนามัยแม่และเด็ก อำเภอบัวใหญ่ และอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2533-2535.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 351.776 ส636อ.] (1).

รายงานการดำเนินงานโครงสร้างการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง เรื่อง ไข้เลือดออกใน 5 อำเภอ จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2533-2535 / สำนักงานคณะกรรมการการสาธารณสุขมูลฐาน

โดย สำนักงานคณะกรรมการการสาธารณสุขมูลฐาน.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2535ชื่อเรื่องอื่น: ไข้เลือดออกใน 5 อำเภอ จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2533-2535.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 351.776 ส636ข.] (2).

รายงานค้นคว้าวิจัยประจำปี 2535 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / จัดทำโดย ฝ่ายประยุกต์งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อักษรสยามการพิมพ์, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 630.711 ม782ร] (1).

รายงานการวิจัยเรื่องปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานกิจการร้านค้าปลีก แบบดั้งเดิมในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี / ส.ต.ต.หญิง กษมา ทับทิมทอง ... [และคนอื่น ๆ]

โดย กษมา ทับทิมทอง.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : คณะวิยาการจัดการ สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2543ชื่อเรื่องอื่น: ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานกิจการร้านค้าปลีก แบบดั้งเดิมในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 658.87 ก332รป] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง การสำรวจความต้องการสินค้าของสหกรณ์ร้านค้าในวิทยาลัยครู / กรมการฝึกหัดครู

โดย กรมการฝึกหัดครู.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมการฝึกหัดครู, 2529ชื่อเรื่องอื่น: การสำรวจความต้องการสินค้าของสหกรณ์ร้านค้าในวิทยาลัยครู.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 334 ก492ก.] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th