ผลการค้นหาของคุณมี 52 จากทั้งหมด 81097 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
รายงานการวิจัย เรื่อง ความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา / กรมการฝึกหัดครู

โดย กรมการฝึกหัดครู.

เลขเรียกหนังสือ: 153.42 ก492ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมการฝึกหัดครู, 2524ชื่อเรื่องอื่น: ความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 153.42 ก492ค] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง ประเมินผลโครงการเสริมบทบาทผู้นำท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชนบทยากจน ปีงบประมาณ 2528 / กรมการฝึกหัดครู

โดย กรมการฝึกหัดครู.

เลขเรียกหนังสือ: 351.818 ก492ป. ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมการฝึกหัดครู, 2528ชื่อเรื่องอื่น: ประเมินผลโครงการเสริมบทบาทผู้นำท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชนบทยากจน ปีงบประมาณ 2528.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 351.818 ก492ป.] (2).

รายงานการวิจัย เรื่อง การสอนพูดให้นักเรียนหูตึงในประเทศไทยโดยประยุกต์ใช้หลักเกณฑ์ทางภาษาศาสตร์ / กรมการฝึกหัดครู

โดย กรมการฝึกหัดครู.

เลขเรียกหนังสือ: 371.91 ก492ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมการฝึกหัดครู, 2522ชื่อเรื่องอื่น: การสอนพูดให้นักเรียนหูตึงในประเทศไทยโดยประยุกต์ใช้หลักเกณฑ์ทางภาษาศาสตร์.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.91 ก492ร] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง การสำรวจความต้องการสินค้าของสหกรณ์ร้านค้าในวิทยาลัยครู / กรมการฝึกหัดครู

โดย กรมการฝึกหัดครู.

เลขเรียกหนังสือ: 334 ก492ก. ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมการฝึกหัดครู, 2529ชื่อเรื่องอื่น: การสำรวจความต้องการสินค้าของสหกรณ์ร้านค้าในวิทยาลัยครู.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 334 ก492ก.] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง การประเมินผลโครงการทุนอุดหนุนงานวิจัยกรมการฝึกหัดครู / กรมการฝึกหัดครู

โดย กรมการฝึกหัดครู.

เลขเรียกหนังสือ: 001.4 ก244ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมการฝึกหัดครู, 2526ชื่อเรื่องอื่น: การประเมินผลโครงการทุนอุดหนุนงานวิจัยกรมการฝึกหัดครู.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 001.4 ก244ร] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง การประเมินผลโครงการการฝึกหัดครูและบริการการศึกษาของกรมการฝึกหัดครู / กรมการฝึกหัดครู

โดย กรมการฝึกหัดครู.

เลขเรียกหนังสือ: 370.71 ก492ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมการฝึกหัดครู, 2521ชื่อเรื่องอื่น: การประเมินผลโครงการการฝึกหัดครูและบริการการศึกษาของกรมการฝึกหัดครู.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 370.71 ก492ก] (1).

รายงานการสังเคราะห์งานวิจัยทางการศึกษาของบุคลากรกรมการฝึกหัดครู / กรมการฝึกหัดครู

โดย กรมการฝึกหัดครู.

เลขเรียกหนังสือ: 370.7 ก492ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว , 2535สถานะ: Items available for loan: [Call number: 370.7 ก492ร] (7).

รายงานการวิจัย เรื่อง ความต้องการกำลังคนของท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบของวิทยาลัยครูปี พ.ศ. 2533-2539 / กรมการฝึกหัดครู

โดย กรมการฝึกหัดครู.

เลขเรียกหนังสือ: 351.818 ก492ค. ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ, 2533ชื่อเรื่องอื่น: ความต้องการกำลังคนของท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบของวิทยาลัยครูปี พ.ศ. 2533-2539.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 351.818 ก492ค.] (2).

รายงานการติดตามภาวะการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง 2526 / กรมการฝึกหัดครู

โดย กรมการฝึกหัดครู.

เลขเรียกหนังสือ: 371.29 ก492ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมการฝึกหัดครู, 2527สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.29 ก492ร] (1).

รายงานผลการสำรวจผู้ได้รับวุฒิครูที่ยังว่างงาน สำรวจเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2518 / กองแผนงาน กรมการฝึกหัดครู

โดย กรมการฝึกหัดครู.

เลขเรียกหนังสือ: 370.71 ก492ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมการฝึกหัดครู, 2519สถานะ: Items available for loan: [Call number: 370.71 ก492ร] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง โครงการสภาพแวดล้อมห้องเรียนระยะที่ 1 = Classroom Environment Study : Correlational Study / กรมการฝึกหัดครู

โดย กรมการฝึกหัดครู.

เลขเรียกหนังสือ: 371.5 ก492ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2529ชื่อเรื่องอื่น: โครงการสภาพแวดล้อมห้องเรียนระยะที่ 1 | Classroom Environment Study : Correlational Study.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.5 ก492ค] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาแนวทางเพื่อพัฒนาวิทยาลัยครู / กรมการฝึกหัดครู

โดย กรมการฝึกหัดครู.

เลขเรียกหนังสือ: 378 ก492ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมการฝึกหัดครู, 2525ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาแนวทางเพื่อพัฒนาวิทยาลัยครู.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 378 ก492ก] (3).

รายงานการวิจัย เรื่อง การติดตามผลการศึกษาจบคุรุศาสตร์บัณฑิต จากวิทยาลัยครู 17 แห่ง ปีการศึกษา 2518 - 2519 / กรมการฝึกหัดครู

โดย กรมการฝึกหัดครู.

เลขเรียกหนังสือ: 378.15 ก492ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมการฝึกหัดครู, 2521ชื่อเรื่องอื่น: การติดตามผลการศึกษาจบคุรุศาสตร์บัณฑิต จากวิทยาลัยครู 17 แห่ง ปีการศึกษา 2518 - 2519.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 378.15 ก492ก] (2).

รายงานการวิจัย เรื่อง จริยธรรมของอาจารย์และนักศึกษาสังกัดสถานศึกษา กรมการฝึกหัดครู / กรมการฝึกหัดครู

โดย กรมการฝึกหัดครู.

เลขเรียกหนังสือ: 294.345 ก492จ. ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : หน่วยศึกษานิเทศก์กรมการฝึกหัดครู, 2525ชื่อเรื่องอื่น: จริยธรรมของอาจารย์และนักศึกษาสังกัดสถานศึกษา กรมการฝึกหัดครู.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 294.345 ก492จ.] (3).

ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับโครงการคุรุทายาทจากการวิจัยและประเมินผลผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิทยฐานะครู / กรมการฝึกหัดครู

โดย กรมการฝึกหัดครู.

เลขเรียกหนังสือ: 378.16 ก492ข ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กองส่งเสริมวิทยฐานะครู กรมการฝึกหัดครู, 2533สถานะ: Items available for loan: [Call number: 378.16 ก492ข] (2).

รายงานการวิจัย เรื่อง ความเป็นไปได้ในการจัดหลักสูตรวิชาชีพในวิทยาลัยครู / กรมการฝึกหัดครู

โดย กรมการฝึกหัดครู.

เลขเรียกหนังสือ: 370.73 ก492ค. ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมการฝึกหัดครู, 2524ชื่อเรื่องอื่น: ความเป็นไปได้ในการจัดหลักสูตรวิชาชีพในวิทยาลัยครู.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 370.73 ก492ค.] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง ข้อคิด ผลการวิจัยและการติดตามประเมินผลโครงการคุรุทายาท / กรมการฝึกหัดครู

โดย กรมการฝึกหัดครู.

เลขเรียกหนังสือ: 378.16 ก492ข ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กองส่งเสริมวิทยฐานะครู กรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ, 2537ชื่อเรื่องอื่น: ข้อคิด ผลการวิจัยและการติดตามประเมินผลโครงการคุรุทายาท.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 378.16 ก492ข] (2).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th