ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 4207 จากทั้งหมด 80614 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
กว่าเป็นรายการโทรทัศน์รวมบทความจากประสบการณ์งานโทรทัศน์ / สุทิติ ขัตติยะ

โดย สุทิติ ขัตติยะ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงเรียนดอนบอสโก, 2544สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

เอกสารสรุปผลการศึกษาวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาหลักสูตรการฝึกหัดครูของสถาบันราชภัฏ

โดย สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ. สำนักพัฒนาการฝึกหัดครู.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ, 2543ชื่อเรื่องอื่น: แนวทางการพัฒนาหลักสูตรการฝึกหัดครูของสถาบันราชภัฏ.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 370.7 อ725] (2).

รายงานการวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจและความต้องการของประชาชน ต่อระบบการให้บริการ และการบริหารงานของเทศบาลเมืองเพชรบุรี / ปัญญา การพานิช ...[และคนอื่น ๆ]

โดย ปัญญา การพานิช | คณาจารย์โปรแกรมวิชาสังคมศึกษาและโปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชนสถาบันราชภัฏเพชรบุรี.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2542ชื่อเรื่องอื่น: ความพึงพอใจ และความต้องการของประชาชนต่อระบบการให้บริการ และการบริหารงานของเทศบาลเมืองเพชรบุรี.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 352 ค126ค] (2).

เปรียบเทียบการหาปริมาณคลอไรด์ในเครื่องดื่มเกลือแร่โดยการไทเทรตและการทำให้ตกตะกอน / จิราวรรณ์ ภิรมณ์ไกรศักดิ์

โดย จิราวรรณ์ ภิรมย์ไกรภักดิ์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2540สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 664.07 จ543ป] (2).

รายงานการวิจัย (ฉบับสมบูรณ์) เรื่อง การใช้เวลาของครูและผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กระทรวงศึกษาธิการ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2535ชื่อเรื่องอื่น: การใช้เวลาของครูและผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 371.201 ก463ก] (1).

ผลการศึกษาวิจัยค้นคว้าปศุสัตว์ = Tak Livestock Research / จีรสิทธิ์ สงค์ประเสริฐ, บรรณาธิการ

โดย จีรสิทธิ์ สงค์ประเสริฐ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันเทคโนโลยีกาารเกษตรแม่โจ้, ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: Tak Livestock Research.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 636 จ564ผ] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง ปัญหาการพัฒนาสหกรณ์การเกษตรในเขตจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดตาก / จำรัส บุญญานันต์

โดย จำรัส บุญญานันต์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กำแพงเพชร : ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะวิชาครุศาสตร์ วิทยาลัยครูกำแพงเพชร, 2533ชื่อเรื่องอื่น: ปัญหาการพัฒนาสหกรณ์การเกษตรในเขตจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดตาก.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 334 จ364ป.] (1).

ผลงานวิชาการประจำปี 2543 : เอกสารประกอบการประชุมวิชาการประจำปี 2544 วันที่ 30 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2544 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร / กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โดย การประชุมวิชาการ กรมวิชาการเกษตร (2544 : กรุงเทพฯ).

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 630.7 ก482ผ 2543] (4).

รายงานการวิจัยเรื่องความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ / ถนอม สิทธิเชนทร์ ... [ และคนอื่น ๆ ]

โดย ถนอม สิทธิเชนทร์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2543ชื่อเรื่องอื่น: ความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 070.172 ถ143รค] (1).

การวิจัยดำเนินงาน ภาค Deterministic = Operations research / วิจิตร ตัณฑสุทธิ์, วันชัย ริจิรวนิช, ศิริจันทร์ ทองประเสริฐ

โดย วิจิตร ตัณฑสุทธิ์ | วันชัย ริจิรวนิช | ศิริจันทร์ ทองประเสริฐ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2530ชื่อเรื่องอื่น: Operations research.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 001.42 ว522ก] (12).

รายงานการวิจัยเรื่อง แนวทางการจัดการศึกษา เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กระทรวงศึกษาธิการ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : การศาสนา, 2535ชื่อเรื่องอื่น: แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 370.06 ก463น] (1).

งานวิจัยการศึกษาเชิงวิเคราะห์ พระคาถาธรรมบท ยมกวรรค - ชราวรรค 156 พระคาถา : รายงานการวิจัย / พระธรรมโมลี

โดย พระธรรมโมลี | สมศักดิ์ อุปสโม.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2545-ชื่อเรื่องอื่น: พระคาถาธรรมบท.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 294.312 พ171ง] (1).

แนวทางการสร้างอาหารไทยเป็นอาหารโลกในสิบปีข้างหน้า / โดย นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์

โดย นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์ | วิทยาาลัยป้องกันราชอาณาจักร.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อักษรสยามการพิมพ์, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 338.19 น199น] (3).

การสังเคราะห์วิธีการสอนวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา : รายงานการวิจัย / พิกุล สีหาพงษ์ และพุทธชาต ทองกร

โดย พิกุล สีหาพงษ์ | พุทธชาต ทองกร.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ , 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 371.3 พ631ก] (2).

อิทธิพลของภาษาต่อการคิดเชิงเหตุผลในเด็กไทย : การวิจัยเชิงทดลอง / จำนง วิบูลย์ศรี

โดย จำนง วิบูลย์ศรี.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 153.42072 จ343อ] (7).

รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาและการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนการสอน : กรณีศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา / กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ

โดย กรมวิชาการ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2545ชื่อเรื่องอื่น: การพัฒนาและการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนการสอน : กรณีศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 371.334 ก344รก] (2).

โครงการวิจัยเสริมหลักสูตร เรื่อง การเขียนบทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวัน / มาลี บุญศิริพันธ์

โดย มาลี บุญศิริพันธ์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2527ชื่อเรื่องอื่น: การเขียนบทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวัน.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 070.172 ม511ค] (5).

รายงานการวิจัย เรื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเขต 3 / วิชิต ประสบปลื้ม

โดย วิชิต ประสบปลื้ม.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2530ชื่อเรื่องอื่น: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเขต 3.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 372.24 ว549ผ] (2).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th