ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 201 จากทั้งหมด 81097 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
ทวารวดีวิจัย ครั้งที่ 3 สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี : การนำเสนอผลงานการวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา สถาบันราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก

โดย สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี.

เลขเรียกหนังสือ: 001.42 ท176 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กาญจนบุรี : สถาบันราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก, 2546สารสนเทศออนไลน์: [ Cover & contents ] สถานะ: Items available for loan: [Call number: 001.42 ท176] (4).

ทวารวดีวิจัย ครั้งที่ 4 : การนำเสนอผลงานการวิจัยของคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิชาการท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก

โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.

เลขเรียกหนังสือ: 001.42 ท176 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: (เพชรบุรี) : มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก, 2547สถานะ: Items available for loan: [Call number: 001.42 ท176] (5).

รายงานการวิจัยเรื่องความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ / ถนอม สิทธิเชนทร์ ... [ และคนอื่น ๆ ]

โดย ถนอม สิทธิเชนทร์.

เลขเรียกหนังสือ: 070.172 ถ143รค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2543ชื่อเรื่องอื่น: ความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์.สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก | ประวัติผู้เขียน สถานะ: Items available for loan: [Call number: 070.172 ถ143รค] (1).

รายงานการวิจัยเรื่องปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานกิจการร้านค้าปลีก แบบดั้งเดิมในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี / ส.ต.ต.หญิง กษมา ทับทิมทอง ... [และคนอื่น ๆ]

โดย กษมา ทับทิมทอง.

เลขเรียกหนังสือ: 658.87 ก332รป ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : คณะวิยาการจัดการ สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2543ชื่อเรื่องอื่น: ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานกิจการร้านค้าปลีก แบบดั้งเดิมในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี.สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก | ประวัติผู้เขียน สถานะ: Items available for loan: [Call number: 658.87 ก332รป] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง เจคติ และนิสัยการเรียนของนักศึกษาครู / นิวัต กลิ่นงาม, ประทีบ ผิวขำและนราวัลย์ กสินธุ์มานะวาท

โดย นิวัติ กลิ่นงาม | ประทีป ผิวขำ | นราวัลย์ กสินธุ์มานะวาท.

เลขเรียกหนังสือ: 371.3 น674จ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : คณะครุศาสตร์ วิทยาลัยครูเพชรบุรี, 2525ชื่อเรื่องอื่น: เจคติ และนิสัยการเรียนของนักศึกษาครู.สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.3 น674จ] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาเชิงประวัติศาสตร์เกี่ยวกับชนชาวลาวในภาคตะวันตก = A Historical Study on the Laotian People in the Western Part of Thailand [งานวิจัย] /บังอร ปิยะพันธุ์

โดย บังอร ปิยะพันธุ์.

เลขเรียกหนังสือ: 959.4 บ248ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : วิทยาลัยครูนครปฐม, 2531ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาเชิงประวัติศาสตร์เกี่ยวกับชนชาวลาวในภาคตะวันตก | A Historical Study on the Laotian People in the Western Part of Thailand.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 959.4 บ248ก] (3).

จุลวิจัยการวางแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี / โดย สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โดย สถาบันราชภัฏเพชรบุรี | สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 333.7 จ668 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, [2533?]สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บทที่ 6 | บทที่ 7 | บทที่ 8 | บทที่ 9 | บทที่ 10 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สถานะ: Items available for loan: [Call number: 333.7 จ668] (3).
Special Status (1).

ความสนใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2545 [งานวิจัย] /กาญจนา อินทร์แย้ม และคณะ

โดย กาญจนา อินทร์แย้ม.

เลขเรียกหนังสือ: 915.9304พบ ก425ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2545สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สถานะ: Items available for loan: [Call number: 915.9304พบ ก425ค] (1).

รายงานความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี [งานวิจัย] /ณัชชา แร่เขียว และคณะ

โดย ณัชชา แร่เขียว.

เลขเรียกหนังสือ: 915.9304พบ ณ261ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2545สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สถานะ: Items available for loan: [Call number: 915.9304พบ ณ261ร] (1).

ทวารวดีครั้งที่ 4 การนำเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย์ นักศึกษา นักวิชาการท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก 16- 17 กรกฎาคม 2547/ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก

เลขเรียกหนังสือ: 001.42 ท177 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก, 2547สถานะ: Items available for loan: [Call number: 001.42 ท177] (2).

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมหม้อแกงนมสดเมืองเพชร : รายงานการวิจัย = Product development of Phetchaburi milk Mao-Kang / ทวีพร เนียมมาลัย ... [และคนอื่นๆ]

โดย ทวีพร เนียมมาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: วจ 664.07 ก494 2546 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2546ชื่อเรื่องอื่น: รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมหม้อแกงนมสดเมืองเพชร | Product development of Phetchaburi milk Mao-Kang.สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก | ประวัติผู้เขียน สถานะ: Items available for loan: [Call number: วจ 664.07 ก494 2546] (3).

รายงานการวิจัยและพัฒนา การจัดการมาตรฐานคุณภาพการท่องเที่ยวในท้องถิ่น ของสถาบันราชภัฏ กรณีศึกษาตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ระยะที่ 2 / มนู อุดมเวช...(และคนอื่นๆ)

โดย มนู อุดมเวช.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4791 รก451 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สถาบันราชภัฏเพชรบุรี , 2547ชื่อเรื่องอื่น: การจัดการมาตรฐานคุณภาพการท่องเที่ยวในท้องถิ่น ของสถาบันราชภัฏ กรณีศึกษาตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ระยะที่ 2.สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สถานะ: Items available for loan: [Call number: 338.4791 รก451] (2).

รายงานวิจัย การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์จากป่านศรนารายณ์ กลุ่มสตรีสหกรณ์ศิลปาชีพ จักสานป่านศรนารายณ์ ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี / สมภพ สุกช่วง...[และคนอื่นๆ]

โดย สมภพ สุกช่วง | นิภา เพชรสม | เชิดชัย ธุระแพง | จริยา รัชตโสตถิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 338.17353 รก451 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี , 2547ชื่อเรื่องอื่น: การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์จากป่านศรนารายณ์ กลุ่มสตรีสหกรณ์ศิลปาชีพ จักสานป่านศรนารายณ์ ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี.สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณนุกรม | ภาคผนวก | ประวัติผู้เขียน สถานะ: Items available for loan: [Call number: 338.15373 รก415] (1).

รายงานวิจัยธุรกิจเรื่อง กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจการให้บริการของร้านเปิ้ลโมบาย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี / เชิดชัย ธุระแพง...(และคณะ)

โดย เชิดชัย ธุระแพง.

เลขเรียกหนังสือ: 658.041 ช748รก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2547ชื่อเรื่องอื่น: กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจการให้บริการของร้านเปิ้ลโมบาย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม | กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม | กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม | กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม | กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม | กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม | กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม | กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม | กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม สถานะ: Items available for loan: [Call number: 658.041 ช748รก] (1).

รายงานวิจัยธุรกิจเรื่อง ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อเครื่องดื่มชาเขียวของนักศึกษา ภาคการจัดการศึกษา บุคลากรประจำการคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี / เชิดชัย ธุระแพง...(และคณะ)

โดย เชิดชัย ธุระแพง.

เลขเรียกหนังสือ: 641.877 ช748รท ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2547ชื่อเรื่องอื่น: ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อเครื่องดื่มชาเขียวของนักศึกษา ภาคการจัดการศึกษา บุคลากรประจำการคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม | กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม | กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม | กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม | กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม | กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม | กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม | กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม | กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม สถานะ: Items available for loan: [Call number: 641.877 ช748รท] (1).

รายงานการวิจัย ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนวัดเกาะ = Study the tourist' s satisfaction for the Wat Koh community as a cultural destination / ณัฐวุฒิ สุวรรณช่าง...[และคนอื่นๆ]

โดย ณัฐวุฒิ สุวรรณช่าง.

เลขเรียกหนังสือ: วจ 306.481 ณ361ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2551ชื่อเรื่องอื่น: Study the tourist' s satisfaction for the Wat Koh community as a cultural destination.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม สถานะ: Items available for loan: [Call number: วจ 306.481 ณ361ร] (2).

การศึกษาบริบทแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนวัดเกาะ : รายงานการวิจัย = Study of cultural tourism destination context for wat koh community / ลัคนา ชูใจ

โดย ลัคนา ชูใจ | มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.

เลขเรียกหนังสือ: วจ 915.93 ก522 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2551ชื่อเรื่องอื่น: รายงานการวิจัย การศึกษาบริบทแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนวัดเกาะ | Study of cultural tourism destination context for wat koh community.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วจ 915.93 ก522] (2).

พฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา : ผู้สูงอายุ ตำบลห้วยโรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี : รายงานการวิจัย / คณะผู้วิจัย กาญจนา โชติช่วง ... [และคนอื่นๆ]

โดย กาญจนา โชติช่วง | มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: วจ 613.0438 พ434 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2552ชื่อเรื่องอื่น: รายงานการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา : ผู้สูงอายุ ตำบลห้วยโรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วจ 613.0438 พ434] (1).

ผลกระทบจากการจัดการท่องเที่ยวในชุมชนวัดเกาะ : รายงานการวิจัย = Impacts of tourism managment on Wat Koh community / โดย มธุรส ปราบไพรี ... [และคนอื่นๆ]

เลขเรียกหนังสือ: วจ 915.93 ผ191 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2551ชื่อเรื่องอื่น: รายงานการวิจัย ผลกระทบจากการจัดการท่องเที่ยวในชุมชนวัดเกาะ | Impacts of tourism managment on Wat Koh community.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม สถานะ: Items available for loan: [Call number: วจ 915.93 ผ191] (2).

ปริมาณโลหะหนักในหอยแครงและหอยแมลงภู่ที่ได้จากธรรมชาติและเพาะเลี้ยงใน อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี : รายงานการวิจัย = Heavy metal concentration in greem-lipped mussel and bloody cockle collected from wild and aquacultural site in Ban lem district, Phetchaburi province / บุษกร อุ๋ยวงษ์

โดย บุษกร อุ๋ยวงษ์.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 639.4 บ672ป ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2551ชื่อเรื่องอื่น: รายงานการวิจัยเรื่อง ปริมาณโลหะหนักในหอยแครงและหอยแมลงภู่ที่ได้จากธรรมชาติและเพาะเลี้ยงใน อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี | Heavy metal concentration in greem-lipped mussel and bloody cockle collected from wild and aquacultural site in Ban lem district, Phetchaburi province.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 639.4 บ672ป] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th