ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 673 จากทั้งหมด 81097 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
สภาวะการขาดแคลนครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ชุดรายงานการวิจัย / [บรรณาธิการ เรืองรัตน์ วงศ์ปราโมทย์]

โดย เรืองรัตน์ วงศ์ปราโมทย์ [บรรณาธิการ] | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. สำนักนโยบายและแผนการศึกษา.

เลขเรียกหนังสือ: 371.1 ส227 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กลุ่มนโยบายเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2548ชื่อเรื่องอื่น: ชุดรายงานการวิจัยสภาวะการขาดแคลนครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน | รายงานการวิจัยสภาวะการขาดแคลนครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของประเทศสหรัฐอเมริกา (ล. 2) | รายงานการวิจัยสภาวะการขาดแคลนครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศออสเตรเลีย (ล. 3) | รายงานการวิจัยสภาวะการขาดแคลนครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศสหราชอาณาจักร (ล. 4) | รายงานการวิจัยสภาวะการขาดแคลนครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศแคนาดา (ล. 5) | รายงานการวิจัยสภาวะการขาดแคลนครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศมาเลเซีย (ล. 6) | รายงานการวิจัยสภาวะการขาดแคลนครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย (ล. 7).สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.1 ส227] (6).

อิทธิพลของภาษาต่อการคิดเชิงเหตุผลในเด็กไทย : การวิจัยเชิงทดลอง / จำนง วิบูลย์ศรี

โดย จำนง วิบูลย์ศรี.

เลขเรียกหนังสือ: 153.42072 จ343อ ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536สถานะ: Items available for loan: [Call number: 153.42072 จ343อ] (7).

โครงการวิจัยเสริมหลักสูตร เรื่อง การเขียนบทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวัน / มาลี บุญศิริพันธ์

โดย มาลี บุญศิริพันธ์.

เลขเรียกหนังสือ: 070.172 ม511ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2527ชื่อเรื่องอื่น: การเขียนบทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวัน.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 070.172 ม511ค] (5).

การศึกษาเชิงเปรียบเทียบความคิดเห็นที่คาดหวังกับสภาพที่เป็นจริงเกี่ยวกับองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ในการฝึกสอนของนักศึกษาวิทยาลัยครูเพชรบุรี / เกลียวพันธ์ ขจรผดุงกิตติ, ปราณี บำรุงนคร และ เริงวรรณ เสวกวรรณ

โดย เกลียวพันธ์ ขจรผดุงกิตติ | ปราณี บำรุงนคร | เริงวรรณ เสวกวรรณ.

เลขเรียกหนังสือ: 370.733 ก857ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : วิทยาลัยครูเพชรบุรี, 2527สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สถานะ: No items available Special Status (1).

รายงานการสังเคราะห์งานวิจัยทางการศึกษาของบุคลากรกรมการฝึกหัดครู / กรมการฝึกหัดครู

โดย กรมการฝึกหัดครู.

เลขเรียกหนังสือ: 370.7 ก492ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว , 2535สถานะ: Items available for loan: [Call number: 370.7 ก492ร] (7).

แนวการศึกษาวิชา สัมมนาการวิจัย และทฤษฎีทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา หน่วยที่ 1-7 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

เลขเรียกหนังสือ: 371.33072 ม565น ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2536ชื่อเรื่องอื่น: สัมมนาการวิจัยและ ทฤษฏีทางเทคโนโลยี และ สื่อสารการศึกษา.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.33072 ม565น] (2).

ประมวลสาระชุดวิชา สัมมนาการวิจัยและทฤษฎีทางเทคโนโลยีและสื่อสาร การศึกษา / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

เลขเรียกหนังสือ: 371.33072 ม565ป ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2537สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.33072 ม565ป] (4).

รายงานการวิจัย เรื่อง องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่ออัตราการเลื่อนชั้นของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 5 / ประเสริฐ ทองประเจียด และสมชาย หลั่งหมอยา

โดย ประเสริฐ ทองประเจียด | สมชาย หลั่งหมอยา.

เลขเรียกหนังสือ: 371.422 ป418อ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2528ชื่อเรื่องอื่น: องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่ออัตราการเลื่อนชั้นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.422 ป418อ] (2).

รายงานการวิจัย เรื่อง การกระจายเชิงปริมาณของครูประถมศึกษา : ผลกระทบที่มีต่ออัตราการเลื่อนชั้นและความสามารถพื้นฐานของนักเรียน / บุญเรียง ขจรศิลป์

โดย บุญเรียง ขจรศิลป์.

เลขเรียกหนังสือ: 372 บ547ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฟันนี่พับบิชชิ่ง, 2527ชื่อเรื่องอื่น: การกระจายเชิงปริมาณของครูประถมศึกษา : ผลกรทะทบที่มีต่ออัตราการเลื่อนชั้นและความสามารถพื้นฐานของนักเรียน.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372 บ547ร] (2).

ประสิทธิผลของการสื่อสารในการเผยแพร่ธรรมะ : หลักสูตรการพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข (ฉบับย่อ) = Communication effectiveness of the internsive meditation program for the spiritual developments / ณัฐนันท์ ประกายสันติสุข

โดย ณัฐนันท์ ประกายสันติสุข.

เลขเรียกหนังสือ: 302.23 ณ331ป ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิม์ภาพพิมพ์, 2542ชื่อเรื่องอื่น: Communication effectiveness of the internsive meditation program for the spiritual developments.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 302.23 ณ331ป] (3).

จุลวิจัยการวางแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี / โดย สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โดย สถาบันราชภัฏเพชรบุรี | สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 333.7 จ668 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, [2533?]สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บทที่ 6 | บทที่ 7 | บทที่ 8 | บทที่ 9 | บทที่ 10 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สถานะ: Items available for loan: [Call number: 333.7 จ668] (3).
Special Status (1).

ระบบราชการกับการเมืองไทย / โสภารัตน์ จารุสมบัติ ผู้รับผิดชอบโครงการ, เอกสิทธิ์ มหาบุญเป็ง ผู้ช่วยวิจัย

โดย โสภารัตน์ จารุสมบัติ | เอกสิทธิ์ มหาบุญเป็ง | สถาบันพระปกเกล้า.

เลขเรียกหนังสือ: 352 ร228 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2547สถานะ: Items available for loan: [Call number: 352 ร228] (1).

ฝ่ายตุลาการ / โสภารัตน์ จารุสมบัติ ผู้รับผิดชอบโครงการ, ฟ้ารุ่ง ศรีขาว ผู้ช่วยวิจัย

โดย โสภารัตน์ จารุสมบัติ | ฟ้ารุ่ง ศรีขาว | สถาบันพระปกเกล้า.

เลขเรียกหนังสือ: 347.041 ฝ211 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2547สถานะ: Items available for loan: [Call number: 347.041 ฝ211] (2).

ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ = Social sciences research methodology / โดย บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์

โดย บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 001.42 บ471ร 2547 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 8 (ฉบับปรับปรุงใหม่)ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จามจุรีโปรดักท์, 2547ชื่อเรื่องอื่น: Social sciences research methodology.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 001.42 บ471ร 2547] (3).

รายงานการวิจัยเพื่อสังเคราะห์ภาพรวมการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ และครูผู้สอนภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวท้องถิ่น / โฉมยง โต๊ะทอง

โดย โฉมยง โต๊ะทอง.

เลขเรียกหนังสือ: 371.3 ฉ841ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2548สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ประวัติผู้เขียน สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.3 ฉ841ร] (3).

9 แผ่นดินของการปฏิรูประบบราชการ / [หัวหน้าโครงการ ปิยนาถ บุนนาค ; ผู้ร่วมวิจัย สุนันท์ อัญชลีนุกูล ... และคนอื่น ๆ]

โดย ปิยนาถ บุนนาค | สุนันท์ อัญชลีนุกูล | สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ.

เลขเรียกหนังสือ: 352.63 ป619ก ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2549สถานะ: Items available for loan: [Call number: 352.63 ป619ก] (2).

แผนงานวิจัยเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ตรวจสอบโครงการวิจัยของส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจที่เสนอของบประมาณประจำปีตามมติคณะรัฐมนตรีสำหรับงบประมาณ 2544-2546 / สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

โดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 001.44 ผ931 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 001.44 ผ931] (1).

รายงานการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวโน้มบริบทการเปลี่ยนแปลงสังคมโลกและสังคมไทยภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ด้านสังคม / สุวรรณี คำมั่น

โดย สุวรรณี คำมั่น | กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

เลขเรียกหนังสือ: 302.14 ส875ร ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ , 2551ชื่อเรื่องอื่น: สภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวโน้มบริบทการเปลี่ยนแปลงสังคมโลกและสังคมไทยภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ด้านสังคม.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 302.14 ส875ร] (1).

รายงานการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวโน้มบริบทการเปลี่ยนแปลงสังคมโลกและสังคมไทยภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ด้านเศรษฐกิจและลักษณะของการผลิตและการบริการ / สุวรรณี คำมั่น

โดย สุวรรณี คำมั่น | กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

เลขเรียกหนังสือ: 338.54 ส875รง ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ , 2551ชื่อเรื่องอื่น: สภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวโน้มบริบทการเปลี่ยนแปลงสังคมโลกและสังคมไทยภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ด้านเศรษฐกิจและลักษณะของการผลิตและการบริการ.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 338.54 ส875รง] (1).

รายงานการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวโน้มบริบทการเปลี่ยนแปลงสังคมโลกและสังคมไทยภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน / จิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ... [และคนอื่นๆ]

โดย จิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ | กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

เลขเรียกหนังสือ: 304.28 รง451 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ , 2551ชื่อเรื่องอื่น: สภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวโน้มบริบทการเปลี่ยนแปลงสังคมโลกและสังคมไทยภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 304.28 รง451] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th