ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 152 จากทั้งหมด 81097 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
ทวารวดีวิจัย ครั้งที่ 3 สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี : การนำเสนอผลงานการวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา สถาบันราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก

โดย สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี.

เลขเรียกหนังสือ: 001.42 ท176 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กาญจนบุรี : สถาบันราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก, 2546สารสนเทศออนไลน์: [ Cover & contents ] สถานะ: Items available for loan: [Call number: 001.42 ท176] (4).

รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาคุณลักษณะของครูผู้สอนวิชาชีพ สาขาช่างอุตสาหกรรมที่โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตการศึกษา 5 ต้องการ / สายัณห์ จันทร์วิรัช

โดย สายัณห์ จันทร์วิรัช.

เลขเรียกหนังสือ: 370.072 ส665ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ, 2533ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาคุณลักษณะของครูผู้สอนวิชาชีพ สาขาช่างอุตสาหกรรมที่โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตการศึกษา 5 ต้องการ.สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก | ประวัติผู้เขียน สถานะ: Items available for loan: [Call number: 370.072 ส665ก] (2).

รายงานการวิจัย เรื่อง ผลกระทบของการพัฒนาสตรีต่อการวางแผนครอบครัวและภาวะเจริญพันธุ์ / นิวัติ กลิ่นงาม และวันทนา กลิ่นงาม

โดย นิวัติ กลิ่นงาม | วันทนา กลิ่นงาม.

เลขเรียกหนังสือ: 301.42 น674ผ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : วิทยาลัยครูเพชรบุรี, 2527ชื่อเรื่องอื่น: ผลกระทบของการพัฒนาสตรีต่อการวางแผนครอบครัวและภาวะเจริญพันธุ์.สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก | ประวัติผู้เขียน สถานะ: Items available for loan: [Call number: 301.42 น674ผ] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง การวิจัยแนวปฏิรูปการจัดการศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) / คณะกรรมการวิจัยแนวปฏิรูปการจัดการศึกษาโครงการ กศ.บป.

โดย คณะกรรมการวิจัยแนวปฏิรูปการจัดการศึกษาโครงการ กศ.บป.

เลขเรียกหนังสือ: 370.78 ค122ก. ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2539ชื่อเรื่องอื่น: การวิจัยแนวปฏิรูปการจัดการศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.).สถานะ: Items available for loan: [Call number: 370.78 ค122ก.] (2).

รายงานการวิจัย เรื่อง เจคติ และนิสัยการเรียนของนักศึกษาครู / นิวัต กลิ่นงาม, ประทีบ ผิวขำและนราวัลย์ กสินธุ์มานะวาท

โดย นิวัติ กลิ่นงาม | ประทีป ผิวขำ | นราวัลย์ กสินธุ์มานะวาท.

เลขเรียกหนังสือ: 371.3 น674จ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : คณะครุศาสตร์ วิทยาลัยครูเพชรบุรี, 2525ชื่อเรื่องอื่น: เจคติ และนิสัยการเรียนของนักศึกษาครู.สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.3 น674จ] (1).

รายงานการวิจัย การประเมินผลความพึงพอใจของนายจ้าง/หัวหน้างานต่อการทำงานของบัณฑิต จากสถาบันราชภัฏเพชรบุรี / นักวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันราชภัฏเพชรบุรี

โดย สถาบันราชภัฏเพชรบุรี. สำนักวิจัยและบริการวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 378.198 รก451 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สำนักวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2545ชื่อเรื่องอื่น: การประเมินผลความพึงพอใจของนายจ้าง/หัวหน้างานต่อการทำงานของบัณฑิต จากสถาบันราชภัฏเพชรบุรี.สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก | คณะผู้จัดทำ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 378.198 รก451] (3).

วิจัยและคู่มือแบบทดสอบวัดความเชื่อ (Belief Scale) / ธีระ ประพฤติกิจ

โดย ธีระ ประพฤติกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 155.2 ธ661วค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2546ชื่อเรื่องอื่น: Belief Scale.สารสนเทศออนไลน์: ฉบับเต็ม สถานะ: Items available for loan: [Call number: 155.2 ธ661วค] (1).

ความต้องการเข้าศึกษาต่อ ในสถาบันอุดมศึกษา ของนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ / สำนักวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันราชภัฏเพชรบุรี

โดย สำนักวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันราชภัฏเพชรบุรี | สุมาลี งามสมบัติ | สถาบันราชภัฏเพชรบุรี. สำนักวิจัยและบริการวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 378.05 ส691ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2545สารสนเทศออนไลน์: ฉบับเต็ม สถานะ: Items available for loan: [Call number: 378.05 ส691ค] (2).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th