ผลการค้นหาของคุณมี 37 จากทั้งหมด 81097 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
รายงานการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวโน้มบริบทการเปลี่ยนแปลงสังคมโลกและสังคมไทยภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ด้านสังคม / สุวรรณี คำมั่น

โดย สุวรรณี คำมั่น | กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

เลขเรียกหนังสือ: 302.14 ส875ร ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ , 2551ชื่อเรื่องอื่น: สภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวโน้มบริบทการเปลี่ยนแปลงสังคมโลกและสังคมไทยภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ด้านสังคม.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 302.14 ส875ร] (1).

รายงานการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวโน้มบริบทการเปลี่ยนแปลงสังคมโลกและสังคมไทยภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ด้านประชากร / ปราโมทย์ ประสาทกุล... [และคนอื่นๆ]

โดย ปราโมทย์ ประสาทกุล | มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม | กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

เลขเรียกหนังสือ: 370.112 ร451 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ , 2551ชื่อเรื่องอื่น: สภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวโน้มบริบทการเปลี่ยนแปลงสังคมโลกและสังคมไทยภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ด้านประชากร.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 370.112 ร451] (1).

ยุทธศาสตร์การนำแผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติ สู่ความสำเร็จในการปฏิบัติ : รายงานการวิจัย / กล้า ทองขาว

โดย กล้า ทองขาว | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: วจ 379.593 ก312ย ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2544ชื่อเรื่องอื่น: รายงานการวิจัย เรื่อง ยุทธศาสตร์การนำแผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติ สู่ความสำเร็จในการปฏิบัติ.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วจ 379.593 ก312ย] (1).

การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : รายงานการวิจัยประเมินผล / คณะผู้วิจัย พิชิต ฤทธิ์จรูญ ... [และคนอื่น ๆ]

โดย พิชิต ฤทธิ์จรูญ | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

เลขเรียกหนังสือ: วจ 379.153 ก446 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2554ชื่อเรื่องอื่น: รายงานการวิจัยประเมินผลการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วจ 379.153 ก446] (1).

การจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด : รายงานการวิจัยประเมินผล / นงเยาว์ อุทุมพร, ผู้วิจัย

โดย นงเยาว์ อุทุมพร | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

เลขเรียกหนังสือ: วจ 379.152 น146ก ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2554ชื่อเรื่องอื่น: รายงานการวิจัยประเมินผลการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วจ 379.152 น146ก] (1).

การจัดการศึกษาของเมืองพัทยา : รายงานการวิจัยประเมินผล / ชูชาติ พ่วงสมจิตร์, ผู้วิจัย

โดย ชูชาติ พ่วงสมจิตร์ | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

เลขเรียกหนังสือ: วจ 379.153 ช648ก ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2554ชื่อเรื่องอื่น: รายงานการวิจัยประเมินผลการจัดการศึกษาของเมืองพัทยา.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วจ 379.153 ช648ก] (1).

การจัดการศึกษาของเทศบาล : รายงานการวิจัยประเมินผล / เก็จกนก เอื้อวงศ์, ผู้วิจัย

โดย เก็จกนก เอื้อวงศ์ | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

เลขเรียกหนังสือ: วจ 379.153 ก751ก ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2554ชื่อเรื่องอื่น: รายงานการวิจัยประเมินผลการจัดการศึกษาของเทศบาล.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วจ 379.153 ก751ก] (1).

การจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบล : รายงานการวิจัยประเมินผล / พิชิต ฤทธิ์จรูญ, ผู้วิจัย

โดย พิชิต ฤทธิ์จรูญ | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

เลขเรียกหนังสือ: วจ 379.153 พ647ก ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2554ชื่อเรื่องอื่น: รายงานการวิจัยประเมินผลการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบล.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วจ 379.153 พ647ก] (1).

การศึกษาของกรุงเทพมหานคร : รายงานการวิจัยประเมินผล / ชูชาติ พ่วงสมจิตร์, ผู้วิจัย

โดย ชูชาติ พ่วงสมจิตร์ | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

เลขเรียกหนังสือ: วจ 379.153 ช648กร ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2554ชื่อเรื่องอื่น: รายงานการวิจัยประเมินผลการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วจ 379.153 ช648กร] (1).

สภาวะการขาดแคลนครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ชุดรายงานการวิจัย / [บรรณาธิการ เรืองรัตน์ วงศ์ปราโมทย์]

โดย เรืองรัตน์ วงศ์ปราโมทย์ [บรรณาธิการ] | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. สำนักนโยบายและแผนการศึกษา.

เลขเรียกหนังสือ: 371.1 ส227 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กลุ่มนโยบายเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2548ชื่อเรื่องอื่น: ชุดรายงานการวิจัยสภาวะการขาดแคลนครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน | รายงานการวิจัยสภาวะการขาดแคลนครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของประเทศสหรัฐอเมริกา (ล. 2) | รายงานการวิจัยสภาวะการขาดแคลนครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศออสเตรเลีย (ล. 3) | รายงานการวิจัยสภาวะการขาดแคลนครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศสหราชอาณาจักร (ล. 4) | รายงานการวิจัยสภาวะการขาดแคลนครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศแคนาดา (ล. 5) | รายงานการวิจัยสภาวะการขาดแคลนครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศมาเลเซีย (ล. 6) | รายงานการวิจัยสภาวะการขาดแคลนครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย (ล. 7).สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.1 ส227] (6).

รายงานการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวโน้มบริบทการเปลี่ยนแปลงสังคมโลกและสังคมไทยภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ด้านเศรษฐกิจและลักษณะของการผลิตและการบริการ / สุวรรณี คำมั่น

โดย สุวรรณี คำมั่น | กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

เลขเรียกหนังสือ: 338.54 ส875รง ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ , 2551ชื่อเรื่องอื่น: สภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวโน้มบริบทการเปลี่ยนแปลงสังคมโลกและสังคมไทยภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ด้านเศรษฐกิจและลักษณะของการผลิตและการบริการ.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 338.54 ส875รง] (1).

รายงานการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวโน้มบริบทการเปลี่ยนแปลงสังคมโลกและสังคมไทยภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน / จิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ... [และคนอื่นๆ]

โดย จิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ | กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

เลขเรียกหนังสือ: 304.28 รง451 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ , 2551ชื่อเรื่องอื่น: สภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวโน้มบริบทการเปลี่ยนแปลงสังคมโลกและสังคมไทยภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 304.28 รง451] (1).

รายงานวิจัยเรื่องสภาพการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนชายขอบในจังหวัดชายแดนของไทยที่ติดกับประเทศกัมพูชา / โดย เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์

โดย เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

เลขเรียกหนังสือ: วจ 371.2 ส925ส ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553ชื่อเรื่องอื่น: สภาพการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนชายขอบในจังหวัดชายแดนของไทยที่ติดกับประเทศกัมพูชา.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วจ 371.2 ส925ส] (2).

การศึกษาแนวทางเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของสถาบันศึกษาปอเนาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้ : รายงานการวิจัย / คณะวิจัย รุ่ง แก้วแดง ... [และคนอื่นๆ]

โดย รุ่ง แก้วแดง.

เลขเรียกหนังสือ: วจ 371.077 ก522 2559 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2559ชื่อเรื่องอื่น: รายงานการวิจัย การศึกษาแนวทางเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของสถาบันศึกษาปอเนาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วจ 371.077 ก522 2559] (1).

รายงานการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวโน้มบริบทการเปลี่ยนแปลงสังคมโลกและสังคมไทยภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ด้านการเมืองการปกครอง / นิยม รัฐอมฤต

โดย นิยม รัฐอมฤต | กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา | สถาบันพระปกเกล้า.

เลขเรียกหนังสือ: 321.87 น641ร ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ , 2551ชื่อเรื่องอื่น: สภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวโน้มบริบทการเปลี่ยนแปลงสังคมโลกและสังคมไทยภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ด้านการเมืองการปกครอง.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 321.87 น641ร] (1).

รายงานการวิจัยเรื่องกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (National Qualifications Framework) : กรณีศึกษากรอบคุณวุฒิทางการศึกษาของต่างประเทศ / ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ... [และคนอื่น ๆ]

เลขเรียกหนังสือ: วจ 379.593 รก451 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553ชื่อเรื่องอื่น: กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ : กรณีศึกษากรอบคุณวุฒิทางการศึกษาของต่างประเทศ | National qualifications framework.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วจ 379.593 รก451] (2).

การพัฒนาภาวะผู้นำในระดับอุดมศึกษา : รายงานการวิจัย = Development of leadership in higher education / โดย มานิต บุญประเสริฐ และคณะ

โดย มานิต บุญประเสริฐ | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

เลขเรียกหนังสือ: 378.111 ม453ก ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2550ชื่อเรื่องอื่น: รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาภาวะผู้นำในระดับอุดมศึกษา | Development of leadership in higher education.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 378.111 ม453ก] (1).

การศึกษารูปแบบการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียนของประเทศที่ประสบความสำเร็จด้านการปฏิรูปการศึกษา / นงลักษณ์ วิรัชชัย

โดย นงลักษณ์ วิรัชชัย | กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

เลขเรียกหนังสือ: วจ 370.71 น149ก ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2549สถานะ: Items available for loan: [Call number: วจ 370.71 น149ก] (1).

ระบบนวัตกรรมรายสาขาเพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานความรู้และเชิงสร้างสรรค์ : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ : รายงานการวิจัย / ภัทรพงศ์ อินทรกำเนิด ... [และคนอื่น ๆ]

โดย ภัทรพงศ์ อินทรกำเนิด | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.).

เลขเรียกหนังสือ: วจ 338.4791 รบ228 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553ชื่อเรื่องอื่น: รายงานการวิจัย เรื่อง ระบบนวัตกรรมรายสาขาเพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานความรู้และเชิงสร้างสรรค์ : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วจ 338.4791 รบ228] (1).

รายงานการสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาไทย : การวิเคราะห์อภิมาน (Meta-analysis) / คณะนักวิจัย นงลักษณ์ วิรัชชัย ... [และคนอื่นๆ]

โดย นงลักษณ์ วิรัชชัย | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

เลขเรียกหนังสือ: วจ 379.593 รก451 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552สถานะ: Items available for loan: [Call number: วจ 379.593 รก451] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th