ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 41 จากทั้งหมด 81097 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
รายงานการวิจัยการแสดงพื้นบ้านอีสานใต้ เขตการศึกษา 11 / วิมาน วรรณคำ ... [และคนอื่นๆ]

โดย วิมาน วรรณคำ.

เลขเรียกหนังสือ: 792.593 ร451 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2538ชื่อเรื่องอื่น: การแสดงพื้นบ้านอีสานใต้ เขตการศึกษา 11.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 792.593 ร451] (2).

รายงานการประเมินพัฒนาการนักเรียน / กลุ่มวิจัยและประเมินคุณภาพการศึกษาด้านวิจัยและประเมินคุณภาพการศึกษาฯ

โดย กลุ่มวิจัยและประเมินคุณภาพการศึกษาด้านวิจัยและประเมินคุณภาพการศึกษาฯ.

เลขเรียกหนังสือ: 372.21 ก264ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.21 ก264ร] (2).

การศึกษาศักยภาพของเด็กไทย / กรมวิชาการ; พันธณีย์ วิหคโต, ผู้เขียนรายงาน

โดย กรมวิชาการ | พันธณีย์ วิหคโต.

เลขเรียกหนังสือ: 370.1523 ก445ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 370.1523 ก445ก] (2).

รายงานการสังเคราะห์สารนิพนธ์บัณฑิตกองทุนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาการจัดการและการประเมินโครงการ / สำนักงานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

โดย สำนักงานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: วจ 307.72 รส451 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ, 2546สถานะ: Items available for loan: [Call number: วจ 307.72 รส451] (1).

รายงานการวิจัยกิจกรรมคัดสรรในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 / บุญทวี อรุณมาศ, ณัฎธิดา แดงใหญ่

โดย บุญทวี อรุณมาศ | ณัฎธิดา แดงใหญ่ | สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.

เลขเรียกหนังสือ: วจ 371 บ463ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ , 2552ชื่อเรื่องอื่น: กิจกรรมคัดสรรในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 1.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วจ 371 บ463ก] (1).

กระบวนการเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเองของเกษตรกร ภายใต้โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ อำเภอละแม จังหวัดชุมพร / รัชดา เพชรรัตน์

โดย รัชดา เพชรรัตน์ | สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.

เลขเรียกหนังสือ: วจ 630.92 ร331ก 2557 ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, 2557ชื่อเรื่องอื่น: Learning process for farmers' self-reliance under new farmers development project in Lamae District, Chumphon Province.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วจ 630.92 ร331ก 2557] (1).

วารสารการวิจัยเพื่อการพัฒนา เล่ม 18 / สุรศักดิ์ หลาบมาลา

โดย สุรศักดิ์ หลาบมาลา.

เลขเรียกหนังสือ: 371.1 ส854ว ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมการฝึกหัดครู, 2536สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.1 ส854ว] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมเด็กที่หลบหนี จากสถานแรกรับ : เฉพาะกรณีสถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ดและสถานแรกรับเด็กหญิงพญาไท / อุไรวรรณ พันธุ์ประพันธ์

โดย อุไรวรรณ พันธุ์ประพันธ์.

เลขเรียกหนังสือ: 155.41 อ858ก. ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมประชาสงเคราะห์, 2532ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาพฤติกรรมเด็กที่หลบหนีจากสถานแรกรับ : เฉพาะกรณีสถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ดและสถานแรกรับเด็กหญิงพญาไท.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 155.41 อ858ก.] (1).

เอกสารการอบรมนักวิจัยทางสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 5 / สถาบันไทยคดีศึกษา

โดย ไทยคดีศึกษา, สถาบัน.

เลขเรียกหนังสือ: 300.14 ท933อ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2523สถานะ: Items available for loan: [Call number: 300.14 ท933อ] (3).

รายงานวิจัย เรื่อง การติดตามผลการปฏิบัติงานของบรรณารักษ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่ผ่านการอบรมทางวิชาการ สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โครงการในพระบรมราชูปถัมภ์ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี / สายวจ ชุปวา

โดย สายใจ ชุปวา.

เลขเรียกหนังสือ: 020.92 ส657ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2541ชื่อเรื่องอื่น: การติดตามผลการปฏิบัติงานของบรรณารักษ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่ผ่านการอบรมทางวิชาการ สาขาวิชาบรรณาณักษ์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โครงการในพระบรมราชูปถัมภ์ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 020.92 ส657ก] (1).

ผลงานวิจัยของกรมการฝึกหัดครู / กรมการฝึกหัดครู

โดย กรมการฝึกหัดครู.

เลขเรียกหนังสือ: 001.43 ก442ผ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมการศาสนา, 2528สถานะ: Items available for loan: [Call number: 001.43 ก442ผ] (3).

รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาสภาพการพัฒนาและใช้หลักสูตรที่สอดคล้องกับท้องถิ่น ในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาสูงกว่าระดับมัธยมศึกษาเขตการศึกษา 5 / สำราญ ชวนวัน

โดย สำราญ ชวนวัน.

เลขเรียกหนังสือ: 375 ส698ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ม.ป.ท. : กลุ่มมาตรฐานคุณภาพการศึกษา สำนักพัฒนาการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เขตการศึกษา 5, 2541ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาสภาพการพัฒนาและใช้หลักสูตรที่สอดคล้องกับท้องถิ่น ในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาสูงกว่าระดับมัธยมศึกษาเขตการศึกษา 5.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 375 ส698ก] (1).

นโยบายและแนวทางการวิจัยทางการศึกษา การศาสนาและ วัฒนธรรมของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2540-2544 / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กระทรวงศึกษาธิการ.

เลขเรียกหนังสือ: 353.844 ก463น ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2543สถานะ: Items available for loan: [Call number: 353.844 ก463น] (3).

รายงานการวิจัยเรื่องการประเมินและติดตามผลโครงการปฏิรูปการศึกษา โครงการเกษตรเพื่อชีวิต / กองวิจัยทางการศึกษา

โดย กรมวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 370.5 ก344ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2542ชื่อเรื่องอื่น: การประเมินและติดตามผลโครงการปฏิรูปการศึกษา โครงการเกษตรเพื่อชีวิต.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 370.5 ก344ร] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน / กรมวิชาการ

โดย กรมวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.19 ก445ภ. ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2542ชื่อเรื่องอื่น: ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.19 ก445ภ.] (2).

ผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย การสำรวจกลุ่มผู้สูบบุหรี่ระดับประเทศ รอบที่ 2 (พ.ศ.2549) ภายใต้โครงการ International Tobacco Control Policy-Southeast Asia : รายงานการวิจัย / บุปผา ศิริรัศมี...[และคนอื่นๆ]

โดย บุปผา ศิริรัศมี | มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรสังคม | ออสเตรเลีย. สถาบันมะเร็งแห่งรัฐวิคตอเรีย.

เลขเรียกหนังสือ: วจ 362.296 บ639ผ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม, 2550สถานะ: Items available for loan: [Call number: วจ 362.296 บ639ผ] (1).

นวัตกรรมการเรียนการสอนสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา / วิชาการ , กรมกองวิจัยทางการศึกษา

โดย วิชาการ, กรม กองวิจัยทางการศึกษา.

เลขเรียกหนังสือ: 300.78 ว546น ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว , 2536สถานะ: Items available for loan: [Call number: 300.78 ว546น] (1).

วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ / ผู้เขียน สุวัฒนา อุทัยรัตน์...[และคนอื่นๆ]

โดย สุวัฒนา อุทัยรัตน์ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 370.7 ว515 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print festschrift ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 370.7 ว515] (1).

การประยุกต์ใช้สถิติเบื้องต้นในการวิจัยทางสังคมศาสตร์ / อารี จำปากลาย

โดย อารี จำปากลาย.

เลขเรียกหนังสือ: 300.72 อ658ก ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552สถานะ: Items available for loan: [Call number: 300.72 อ658ก] (1).

เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 1 การวิจัยด้านการฝึกหัดครูและการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการฝึกหัดครู / กรมการฝึกหัดครู

โดย การประชุมทางวิชาการ การวิจัยด้านการฝึกหัดครูและการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการฝึกหัดครู (ครั้งที่ 1 : 2527 : กรมการฝึกหัดครู).

เลขเรียกหนังสือ: 370.78 ก492อ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมการฝึกหัดครู, 2527ชื่อเรื่องอื่น: การวิจัยด้านการฝึกหัดครูและการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการฝึกหัดครู.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 370.78 ก492อ] (4).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th