ผลการค้นหาของคุณมี 15 จากทั้งหมด 81097 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
รายงานการวิจัยเรื่องความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ / ถนอม สิทธิเชนทร์ ... [ และคนอื่น ๆ ]

โดย ถนอม สิทธิเชนทร์.

เลขเรียกหนังสือ: 070.172 ถ143รค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2543ชื่อเรื่องอื่น: ความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์.สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก | ประวัติผู้เขียน สถานะ: Items available for loan: [Call number: 070.172 ถ143รค] (1).

ความต้องการเข้าศึกษาต่อ ในสถาบันอุดมศึกษา ของนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ / สำนักวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันราชภัฏเพชรบุรี

โดย สำนักวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันราชภัฏเพชรบุรี | สุมาลี งามสมบัติ | สถาบันราชภัฏเพชรบุรี. สำนักวิจัยและบริการวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 378.05 ส691ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2545สารสนเทศออนไลน์: ฉบับเต็ม สถานะ: Items available for loan: [Call number: 378.05 ส691ค] (2).

รายงานวิจัย = รูปแบบเสนอการจัดการสอนซ่อมนักเรียนที่เรียนช้าในระดับประถมศึกษา / สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โดย สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์.

เลขเรียกหนังสือ: 370.7 ส691ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ประจวบคีรีขันธ์ : สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, 2530ชื่อเรื่องอื่น: รูปแบบเสนอการจัดการสอนซ่อมนักเรียนที่เรียนช้าในระดับประถมศึกษา.สารสนเทศออนไลน์: [Contents & Abstract] สถานะ: Items available for loan: [Call number: 370.7 ส691ร] (1).

รายงานผลการวิจัยและวางแผนเพื่อพัฒนาการศึกษาปีงบประมาณ 2524 (จังหสัดในเขตการศึกษา 9,10,11,12และจังหวัดลพบุรีกับประจวบคีรีขันธ์ / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

โดย การศึกษาแห่งชาติ, สำนักงานคณะกรรมการ.

เลขเรียกหนังสือ: 379.593 ก522ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2525สถานะ: Items available for loan: [Call number: 379.593 ก522ร] (2).

รายงานเบื้องต้น การสำรวจทัศนคติของประชากรและคุณภาพน้ำแม่น้ำเพชรบุรี แม่น้ำปราณบุรี และบริเวณชายฝั่งตะวันตกของอ่าวไทยตอนบน 2529-2530 / สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

โดย สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 333.91 ส636ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ, 2532สารสนเทศออนไลน์: [ cover & contents ] สถานะ: Items available for loan: [Call number: 333.91 ส636ร] (1).

รายงานการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของกลุ่มอาชีพ กรณี : เขตพัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ / เมธา ศักดิ์เกิด และ วิฑูรย์ พูลสวัสดิ์

โดย เมธา ศักดิ์เกิด | วิฑูรย์ พูลสวัสดิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 331.7108 ม768ป ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สหวิทยาลัยทราวดี, 2533ชื่อเรื่องอื่น: ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของกลุ่มอาชีพ กรณี : เขตพัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์.สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สถานะ: Items available for loan: [Call number: 331.7108 ม768ป] (1).

ความต้องการเทคนิคอาชีพในท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ / วิทยาลัยครูเพชรบุรี

โดย วิทยาลัยครูเพชรบุรี.

เลขเรียกหนังสือ: 378.0086 ว586ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : วิทยาลัยครูเพชรบุรี , 2527สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สถานะ: Items available for loan: [Call number: 378.0086 ว586ค] (5).

การศึกษาเบื้องต้นเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว = หัวหิน - ชะอำ [งานวิจัย] /สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 910 ส171ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: หัวหิน - ชะอำ.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 910 ส171ก] (3).

รายงานการสังเคราะห์สารนิพนธ์ การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ [งานวิจัย] /คณะกรรมการสังเคราะห์สารนิพนธ์ สถาบันราชภัฏเพชรบุรี

โดย สถาบันราชภัฏเพชรบุรี. คณะกรรมการสังเคราะห์สารนิพนธ์.

เลขเรียกหนังสือ: 352.73ปข ค123รก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2546ชื่อเรื่องอื่น: การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์.สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก | คณะผู้เขียน สถานะ: Items available for loan: [Call number: 352.73ปข ค123รก] (4).

ความสามารถในการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนในสถามศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 : วิทยานิพนธ์ = Ciassroom research capability of teachers in schools under the office of prachuap khiri khan educaion scrvice arae 1 สหเกียรติ์ สกุลทอง

โดย สหเกียรติ์ สกุลทอง.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 370.7 ส443ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2551หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2551 ชื่อเรื่องอื่น: Ciassroom research capability of teachers in schools under the office of prachuap khiri khan educaion scrvice arae 1.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 370.7 ส443ค] (2).

รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาปัญหาการไม่ทำการบ้านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนเอกชน อำเภอหัวหิน / ไพรวัลย์ ธิถา และอมรทิพย์ พิมาน

โดย ไพรวัลย์ ธิถา | อมรทิพย์ พิมาน.

เลขเรียกหนังสือ: 370.7 พ985ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สหวิทยาลัยทวารวดี, 2534ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาปัญหาการไม่ทำการบ้านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนเอกชน อำเภอหัวหิน.สารสนเทศออนไลน์: [Contents & Abstract] สถานะ: Items available for loan: [Call number: 370.7 พ985ร] (1).

รายงานฉบับสุดท้าย = การศึกษาข้อมูลพื้นฐานเพื่อการจัดทำแผนปฏิบัติการการอนุรักษ์ธรรมชาติเฉพาะแหล่ง ชายฝั่งสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (หาดนเรศวร) / คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โดย คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

เลขเรียกหนังสือ: 354.3 ค124ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ, 2533ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาข้อมูลพื้นฐานเพื่อการจัดทำแผนปฏิบัติการการอนุรักษ์ธรรมชาติเฉพาะแหล่ง ชายฝั่งสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (หาดนเรศวร).สารสนเทศออนไลน์: [ cover & contents ] สถานะ: Items available for loan: [Call number: 354.3 ค124ก] (2).

ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของครูผู้สอนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 : วิทยานิพนธ์ = Factors affecting research for learning development of teachers under the office of Prachuapkhirikhan educational service area 1 / มณี อาจหาญ

โดย มณี อาจหาญ.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 371.1 ม125ป ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2553หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2553 ชื่อเรื่องอื่น: Factors affecting research for learning development of teachers under the office of Prachuapkhirikhan educational service area 1.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 371.1 ม125ป] (2).

การพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ : พิพิธภัณฑ์ ม.จ.สิทธิพร กฤดากร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ : รายงานการวิจัย = The Development of local museum to enhnnce creative education : Momchao Sittiporn Kridakorn museum Prachuapkhirikhan province / โดย สันติสุข กฤดากร

โดย สันติสุข กฤดากร | มหาวิทยาลัยศิลปากร. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: วจ 069.09593 ส587ก 2554 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554ชื่อเรื่องอื่น: รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ : พิพิธภัณฑ์ ม.จ.สิทธิพร กฤดากร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | The Development of local museum to enhnnce creative education : Momchao Sittiporn Kridakorn museum Prachuapkhirikhan province.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วจ 069.09593 ส587ก 2554] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th