ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 513 จากทั้งหมด 81097 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
รายงานการวิจัย เรื่อง การสกัดเพกตินจากผักบางชนิด / ศรีสุดา รัตนะ

โดย ศรีสุดา รัตนะ.

เลขเรียกหนังสือ: 664.07 ศ275ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : โครงการฝึกหัดการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2540ชื่อเรื่องอื่น: การสกัดเพกตินจากผักบางชนิด.สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สถานะ: Items available for loan: [Call number: 664.07 ศ275ก] (2).

ทวารวดีวิจัย ครั้งที่ 3 สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี : การนำเสนอผลงานการวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา สถาบันราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก

โดย สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี.

เลขเรียกหนังสือ: 001.42 ท176 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กาญจนบุรี : สถาบันราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก, 2546สารสนเทศออนไลน์: [ Cover & contents ] สถานะ: Items available for loan: [Call number: 001.42 ท176] (4).

ทวารวดีวิจัย ครั้งที่ 4 : การนำเสนอผลงานการวิจัยของคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิชาการท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก

โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.

เลขเรียกหนังสือ: 001.42 ท176 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: (เพชรบุรี) : มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก, 2547สถานะ: Items available for loan: [Call number: 001.42 ท176] (5).

การสกัดแทนนินจากเปลือกลูกตาล / อัญมณี ปิณฑะบุตร

โดย อัญมณี ปิณฑะบุตร.

เลขเรียกหนังสือ: 664.07 อ695ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2540สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สถานะ: Items available for loan: [Call number: 664.07 อ695ก] (2).

วิจัยและคู่มือแบบทดสอบวัดบุคลิกภาพตามทฤษฎีเบญจบารมี / ธีระ ประพฤติกิจ

โดย ธีระ ประพฤติกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 155.28 ธ661ว ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2546สารสนเทศออนไลน์: ฉบับเต็ม สถานะ: Items available for loan: [Call number: 155.28 ธ661ว] (1).

ปัญหาพิเศษ เรื่อง การศึกษาอายุการปักแจกันของดอกกล้วยไม้สกุลหวายโดยใช้สารละลาย 7 ชนิดและเปรียบเทียบปฏิกิริยาของสารละลายในแจกันโปร่งแสงและทึบแสง = The studies on vise life of dendobium orchid by use for 7 solution and compare reation ligtvase and darkvase / ปิยะนุช ก้องเสียง

โดย ปิยะนุช ก้องเสียง.

เลขเรียกหนังสือ: 635.9 ป622ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2542ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาอายุการปักแจกันของดอกกล้วยไม้สกุลหวายโดยใช้สารละลาย 7 ชนิดและเปรียบเทียบปฏิกิริยาของสารละลายในแจกันโปร่งแสงและทึบแสง | The studies on vise life of dendobium orchid by use for 7 solution and compare reation ligtvase and darkvase.สารสนเทศออนไลน์: หน้าปก/บทคัดย่อ/กิตติกรรมประกาศ/สารบัญ | บทนำ | ตรวจเอกสาร | สรุปและวิจารณ์ผลการทดลอง | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สถานะ: Items available for loan: [Call number: 635.9 ป622ก] (1).

รายงานการวิจัยเรื่องความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ / ถนอม สิทธิเชนทร์ ... [ และคนอื่น ๆ ]

โดย ถนอม สิทธิเชนทร์.

เลขเรียกหนังสือ: 070.172 ถ143รค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2543ชื่อเรื่องอื่น: ความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์.สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก | ประวัติผู้เขียน สถานะ: Items available for loan: [Call number: 070.172 ถ143รค] (1).

การศึกษาเชิงเปรียบเทียบความคิดเห็นที่คาดหวังกับสภาพที่เป็นจริงเกี่ยวกับองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ในการฝึกสอนของนักศึกษาวิทยาลัยครูเพชรบุรี / เกลียวพันธ์ ขจรผดุงกิตติ, ปราณี บำรุงนคร และ เริงวรรณ เสวกวรรณ

โดย เกลียวพันธ์ ขจรผดุงกิตติ | ปราณี บำรุงนคร | เริงวรรณ เสวกวรรณ.

เลขเรียกหนังสือ: 370.733 ก857ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : วิทยาลัยครูเพชรบุรี, 2527สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สถานะ: No items available Special Status (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาคุณลักษณะของครูผู้สอนวิชาชีพ สาขาช่างอุตสาหกรรมที่โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตการศึกษา 5 ต้องการ / สายัณห์ จันทร์วิรัช

โดย สายัณห์ จันทร์วิรัช.

เลขเรียกหนังสือ: 370.072 ส665ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ, 2533ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาคุณลักษณะของครูผู้สอนวิชาชีพ สาขาช่างอุตสาหกรรมที่โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตการศึกษา 5 ต้องการ.สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก | ประวัติผู้เขียน สถานะ: Items available for loan: [Call number: 370.072 ส665ก] (2).

รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษากลยุทธของการเรียนเพื่อรอบรู้ในการสอนวิชาสถิติธุรกิจสำหรับนักศึกษา ป.กศ.สูง วิชาเอกสหกรณ์ วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ / กอบกุล สังขะมัลลิก

โดย กอบกุล สังขะมัลลิก.

เลขเรียกหนังสือ: 310 ก358ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมการฝึกหัดครู, 2528ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษากลยุทธของการเรียนเพื่อรอบรู้ในการสอนวิชาสถิติธุรกิจสำหรับนักศึกษา ป.กศ.สูง วิชาเอกสหกรณ์ วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 310 ก358ก] (1).

รายงานการวิจัยเรื่องปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานกิจการร้านค้าปลีก แบบดั้งเดิมในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี / ส.ต.ต.หญิง กษมา ทับทิมทอง ... [และคนอื่น ๆ]

โดย กษมา ทับทิมทอง.

เลขเรียกหนังสือ: 658.87 ก332รป ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : คณะวิยาการจัดการ สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2543ชื่อเรื่องอื่น: ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานกิจการร้านค้าปลีก แบบดั้งเดิมในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี.สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก | ประวัติผู้เขียน สถานะ: Items available for loan: [Call number: 658.87 ก332รป] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง ผลกระทบของการพัฒนาสตรีต่อการวางแผนครอบครัวและภาวะเจริญพันธุ์ / นิวัติ กลิ่นงาม และวันทนา กลิ่นงาม

โดย นิวัติ กลิ่นงาม | วันทนา กลิ่นงาม.

เลขเรียกหนังสือ: 301.42 น674ผ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : วิทยาลัยครูเพชรบุรี, 2527ชื่อเรื่องอื่น: ผลกระทบของการพัฒนาสตรีต่อการวางแผนครอบครัวและภาวะเจริญพันธุ์.สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก | ประวัติผู้เขียน สถานะ: Items available for loan: [Call number: 301.42 น674ผ] (1).

การประเมินศักยภาพทางนิเวศวิทยา และยุทธวิธีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษาจังหวัดเพชรบุรี เอกสารการวิจัยระยะแรก (2534-2535) / วิทยาลัยครูเพชรบุรี

โดย วิทยาลัยครูเพชรบุรี.

เลขเรียกหนังสือ: 333.72 พ875ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : วิทยาลัยครูเพชรบุรี, 2535ชื่อเรื่องอื่น: กรณีศึกษาจังหวัดเพชรบุรี เอกสารการวิจัยระยะแรก (2534-2535).สถานะ: Items available for loan: [Call number: 333.72 พ875ก] (1).

การหาปริมาณสารอาหารในขนมหม้อแกง : รายงานการวิจัย / นิตยา ไพศาลธรรม

โดย นิตยา ไพศาลธรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 664.07 น577ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : โครงการฝึกหัดการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2540สถานะ: Items available for loan: [Call number: 664.07 น577ก] (2).

ปริมาณสารหนูในอาหารทะเลบางชนิด จังหวัดเพชรบุรี / อังคณา ฝั้นหมื่น

โดย อังคณา ฝั้นหมื่น.

เลขเรียกหนังสือ: 664.07 อ491ป ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2540สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สถานะ: Items available for loan: [Call number: 664.07 อ491ป] (2).

รายงานการวิจัย เรื่อง ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาร่วมกับการควบคุมตนเองที่มีต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักโทษชายในเรือนจำจังหวัดเพชรบุรี = The effectiveness of health education program and srlf-control method on smoking behaviors of the mals prisoners in the jail of petchaburi provice / วิไลรัตน์ เดียวกูลและศิริพร พงษ์ใหญ่

โดย วิไลรัตน์ เดียวกูล | ศิริพร พงษ์ใหญ่.

เลขเรียกหนังสือ: 613.85 ว733ป ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี ; สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี, 2541ชื่อเรื่องอื่น: ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาร่วมกับการควบคุมตนเองที่มีต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักโทษชายในเรือนจำจังหวัดเพชรบุรี | The effectiveness of health education program and srlf-control method on smoking behaviors of the mals prisoners in the jail of petchaburi provice.สถานะ: No items available Checked out (1).

ปัญหาพิเศษ เรื่อง ผลการสำรวจการผสมเทียมโคนมในเขตอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี : Artificial insemination in dairy cow / ประมาณ รอดพ้น

โดย ประมาณ รอดพ้น.

เลขเรียกหนังสือ: 636.082 ป356ผ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2542ชื่อเรื่องอื่น: ผลการสำรวจการผสมเทียมโคนมในเขตอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี | Artificial insemination in dairy cow.สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สถานะ: Items available for loan: [Call number: 636.082 ป356ผ] (1).

ปัญหาพิเศษ เรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบการใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากมูลโค และกากเหลือสุดท้ายจากโรงงานอุตสาหกรรมกรณีการปลูกดาวเรืองในภาชนะปลูก / วิไลรัตน์ พงษ์เศวต

โดย วิไลรัตน์ พงษ์เศวต.

เลขเรียกหนังสือ: 631.86 ว733ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : คณะเกษตรและอุตสาหกรรม สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2538ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาเปรียบเทียบการใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากมูลโค และกากเหลือสุดท้ายจากโรงงานอุตสาหกรรมกรณีการปลูกดาวเรืองในภาชนะปลูก.สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สถานะ: Items available for loan: [Call number: 631.86 ว733ก] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง เจคติ และนิสัยการเรียนของนักศึกษาครู / นิวัต กลิ่นงาม, ประทีบ ผิวขำและนราวัลย์ กสินธุ์มานะวาท

โดย นิวัติ กลิ่นงาม | ประทีป ผิวขำ | นราวัลย์ กสินธุ์มานะวาท.

เลขเรียกหนังสือ: 371.3 น674จ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : คณะครุศาสตร์ วิทยาลัยครูเพชรบุรี, 2525ชื่อเรื่องอื่น: เจคติ และนิสัยการเรียนของนักศึกษาครู.สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.3 น674จ] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th