ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 265 จากทั้งหมด 81097 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาสถานภาพปัจจุบันของการฝึกหัดครูพิเศษ / ทบวงมหาวิทยาลัย

โดย ทบวงมหาวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 370.7 ม335ก. ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ทบวงมหาวิทยาลัย, 2529ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาสถานภาพปัจจุบันของการฝึกหัดครูพิเศษ.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 370.7 ม335ก.] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง ประสิทธิภาพการสอนนิเทศศาสตร์ของอาจารย์ในวิทยาลัยครู / สุกัญญา บูรณเดชาชัย

โดย สุกัญญา บูรณเดชาชัย.

เลขเรียกหนังสือ: 371.102 ส739ป ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมการฝึกหัดครู, 2535ชื่อเรื่องอื่น: ประสิทธิภาพการสอนนิเทศศาสตร์ของอาจารย์ในวิทยาลัยครู.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.102 ส739ป] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง สถานภาพในการประกอบวิชาชีพครู / สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

โดย สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา.

เลขเรียกหนังสือ: 371.104 ส636ส. ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2528ชื่อเรื่องอื่น: สถานภาพในการประกอบวิชาชีพครู.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.104 ส636ส.] (2).

รายงานการวิจัย เรื่อง รูปแบบการพัฒนาครูช่างอุตสาหกรรมของประเทศไทย / วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา

โดย วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา.

เลขเรียกหนังสือ: 371.12 ว563ร. ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา, 2531ชื่อเรื่องอื่น: รูปแบบการพัฒนาครูช่างอุตสาหกรรมของประเทศไทย.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.12 ว563ร.] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง การสำรวจความต้องการสินค้าของสหกรณ์ร้านค้าในวิทยาลัยครู / กรมการฝึกหัดครู

โดย กรมการฝึกหัดครู.

เลขเรียกหนังสือ: 334 ก492ก. ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมการฝึกหัดครู, 2529ชื่อเรื่องอื่น: การสำรวจความต้องการสินค้าของสหกรณ์ร้านค้าในวิทยาลัยครู.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 334 ก492ก.] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง สภาพและความต้องการทำงานวิจัยของอาจารย์สหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์ / ชื่นอารมณ์ ภาระพฤติ

โดย ชื่นอารมณ์ ภาระพฤติ.

เลขเรียกหนังสือ: 370.73 ช591ส. ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยครูสวนดุสิต, 2533ชื่อเรื่องอื่น: สภาพและความต้องการทำงานวิจัยของอาจารย์สหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 370.73 ช591ส.] (1).

บันทึกการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้แทนข้าราชการครูใน อ.ก.ค. กรม, อ.ก.ค. จังหวัด / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กระทรวงศึกษาธิการ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.11 ก463บ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู กระทรวงศึกษาธิการ, 2526สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.11 ก463บ] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง การประเมินผลโครงการทุนอุดหนุนงานวิจัยกรมการฝึกหัดครู / กรมการฝึกหัดครู

โดย กรมการฝึกหัดครู.

เลขเรียกหนังสือ: 001.4 ก244ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมการฝึกหัดครู, 2526ชื่อเรื่องอื่น: การประเมินผลโครงการทุนอุดหนุนงานวิจัยกรมการฝึกหัดครู.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 001.4 ก244ร] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์ปัญหาในการศึกษาสาขาวิชาการอื่นของนักศึกษาวิทยาลัยครูเลย / ศรัณย์ ดำริสุข

โดย ศรัณย์ ดำริสุข.

เลขเรียกหนังสือ: 370.78 ศ161ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เลย : วิทยาลัยครูเลย, 2532ชื่อเรื่องอื่น: การวิเคราะห์ปัญหาในการศึกษาสาขาวิชาการอื่นของนักศึกษาวิทยาลัยครูเลย.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 370.78 ศ161ก] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง การคิดเป็นของนักศึกษาสหวิทยาลัยศรีอยุธยา / คนึงนิตย์ ชื่นค้า

โดย คนึงนิตย์ ชื่นค้า.

เลขเรียกหนังสือ: 153.4 ค144ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ฉะเชิงเทรา : คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา, 2534ชื่อเรื่องอื่น: การคิดเป็นของนักศึกษาสหวิทยาลัยศรีอยุธยา.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 153.4 ค144ก] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง การสร้างแบบวัดสมรรถภาพด้านวิชาครูของครูวิทยาศาสตร์ / ฉวีวรรณ นาระคล...[และคนอื่น ๆ]

โดย ฉวีวรรณ นาระคล | ฉวีวรรณ นาระคล.

เลขเรียกหนังสือ: 371.26 ฉ179ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ทบวงมหาวิทยาลัย, 2524ชื่อเรื่องอื่น: การสร้างแบบวัดสมรรถภาพด้านวิชาครูของครูวิทยาศาสตร์.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.26 ฉ179ก] (1).

สภาวะการขาดแคลนครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ชุดรายงานการวิจัย / [บรรณาธิการ เรืองรัตน์ วงศ์ปราโมทย์]

โดย เรืองรัตน์ วงศ์ปราโมทย์ [บรรณาธิการ] | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. สำนักนโยบายและแผนการศึกษา.

เลขเรียกหนังสือ: 371.1 ส227 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กลุ่มนโยบายเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2548ชื่อเรื่องอื่น: ชุดรายงานการวิจัยสภาวะการขาดแคลนครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน | รายงานการวิจัยสภาวะการขาดแคลนครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของประเทศสหรัฐอเมริกา (ล. 2) | รายงานการวิจัยสภาวะการขาดแคลนครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศออสเตรเลีย (ล. 3) | รายงานการวิจัยสภาวะการขาดแคลนครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศสหราชอาณาจักร (ล. 4) | รายงานการวิจัยสภาวะการขาดแคลนครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศแคนาดา (ล. 5) | รายงานการวิจัยสภาวะการขาดแคลนครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศมาเลเซีย (ล. 6) | รายงานการวิจัยสภาวะการขาดแคลนครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย (ล. 7).สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.1 ส227] (6).

รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาสภาพการจัดทำโครงการ ของอาจารย์ในวิทยาลัยครู กลุ่มภาคเหนือ = THE STUDY ON PROJECT MANAGEMENT OF TEACHERS IN THE NORTHERN COLLEGES / สุกิตติ บุญเอก

โดย สุกิตติ บุญเอก.

เลขเรียกหนังสือ: 370.1 ส741ก. ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมการฝึกหัดครู, 2532ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาสภาพการจัดทำโครงการของอาจารย์ในวิทยาลัยครู กลุ่มภาคเหนือ | THE STUDY ON PROJECT MANAGEMENT OF TEACHERS IN THE NORTHERN COLLEGES.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 370.1 ส741ก.] (1).

การศึกษาเชิงเปรียบเทียบความคิดเห็นที่คาดหวังกับสภาพที่เป็นจริงเกี่ยวกับองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ในการฝึกสอนของนักศึกษาวิทยาลัยครูเพชรบุรี / เกลียวพันธ์ ขจรผดุงกิตติ, ปราณี บำรุงนคร และ เริงวรรณ เสวกวรรณ

โดย เกลียวพันธ์ ขจรผดุงกิตติ | ปราณี บำรุงนคร | เริงวรรณ เสวกวรรณ.

เลขเรียกหนังสือ: 370.733 ก857ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : วิทยาลัยครูเพชรบุรี, 2527สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สถานะ: No items available Special Status (1).

การวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูให้มีสมรรถภาพที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา / ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา

โดย ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา.

เลขเรียกหนังสือ: 371.201 ป411ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, ม.ป.ปสถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.201 ป411ก] (3).

รายงานการวิจัย เรื่อง การวิจัยติดตามผลการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในวิทยาลัยครูสกลนครโดยไม่ต้องผ่านการสอบคัดเลือก ศึกษาเฉพาะกรณีสมรรถภาพทางวิชาชีพครู / มาณพ ภาษิตวิไลธรรม

โดย มาณพ ภาษิตวิไลธรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 371.21 ม441ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: สกลนคร : คณะวิชาครุศาสตร์ วิทยาลัยครูสกลนคร, 2526ชื่อเรื่องอื่น: การวิจัยติดตามผลการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในวิทยาลัยครูสกลนครโดยไม่ต้องผ่านการสอบคัดเลือก ศึกษาเฉพาะกรณีสมรรถภาพทางวิชาชีพครู.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.21 ม441ก] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาคุณลักษณะของครูผู้สอนวิชาชีพ สาขาช่างอุตสาหกรรมที่โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตการศึกษา 5 ต้องการ / สายัณห์ จันทร์วิรัช

โดย สายัณห์ จันทร์วิรัช.

เลขเรียกหนังสือ: 370.072 ส665ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ, 2533ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาคุณลักษณะของครูผู้สอนวิชาชีพ สาขาช่างอุตสาหกรรมที่โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตการศึกษา 5 ต้องการ.สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก | ประวัติผู้เขียน สถานะ: Items available for loan: [Call number: 370.072 ส665ก] (2).

รายงานการสังเคราะห์งานวิจัยทางการศึกษาของบุคลากรกรมการฝึกหัดครู / กรมการฝึกหัดครู

โดย กรมการฝึกหัดครู.

เลขเรียกหนังสือ: 370.7 ก492ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว , 2535สถานะ: Items available for loan: [Call number: 370.7 ก492ร] (7).

รายงานการวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์เจตนคติ และความคิดเห็นเสนอแนะเกี่ยวกับ การนำแบบตรวจสอบ คุณลักษณะพื้นฐานการเป็นครูมาใช้ ในการสอบคัดเลือกนักเรียนครู ในสถานศึกษาสังกัดกรมการฝึกหัดครู / บรรดล สุขปิติ

โดย บรรดล สุขปิติ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.21 บ167ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมการฝึกหัดครู, 2523ชื่อเรื่องอื่น: การวิเคราะห์เจตนคติ และความคิดเห็นเสนอแนะ เกี่ยวกับการนำแบบตรวจสอบ คุณลักษษณะพื้นฐานการเป็นครูมาใช้ ในการสอบคัดเลือกนักเรียนครู ในสถานศึกษาสังกัดกรมการฝึกหัดครู.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.21 บ167ก] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th