ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 4319 จากทั้งหมด 81097 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
รายงานการวิจัย เรื่อง การสกัดเพกตินจากผักบางชนิด / ศรีสุดา รัตนะ

โดย ศรีสุดา รัตนะ.

เลขเรียกหนังสือ: 664.07 ศ275ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : โครงการฝึกหัดการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2540ชื่อเรื่องอื่น: การสกัดเพกตินจากผักบางชนิด.สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สถานะ: Items available for loan: [Call number: 664.07 ศ275ก] (2).

ทวารวดีวิจัย ครั้งที่ 3 สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี : การนำเสนอผลงานการวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา สถาบันราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก

โดย สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี.

เลขเรียกหนังสือ: 001.42 ท176 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กาญจนบุรี : สถาบันราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก, 2546สารสนเทศออนไลน์: [ Cover & contents ] สถานะ: Items available for loan: [Call number: 001.42 ท176] (4).

ทวารวดีวิจัย ครั้งที่ 4 : การนำเสนอผลงานการวิจัยของคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิชาการท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก

โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.

เลขเรียกหนังสือ: 001.42 ท176 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: (เพชรบุรี) : มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก, 2547สถานะ: Items available for loan: [Call number: 001.42 ท176] (5).

การสนับสนุนเพื่อขยายผล ต่อยอด และสร้างมูลค่า แก่งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ / โดย สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ

โดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: วจ 016.3 ก523 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ, 2553ชื่อเรื่องอื่น: รายงานการวิจัยการสนับสนุนเพื่อขยายผล ต่อยอด และสร้างมูลค่าแก่งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วจ 016.3 ก523] (2).

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการท่องเที่ยว จังหวัดสุพรรณบุรี : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Application of Geo-informatics to support the tourism management in Suphanburi province / อารยา เกียรติก้อง, กมลศักดิ์ วงศ์ศรีแก้ว, ปิยวัฒน์ เกียรติก้อง

โดย อารยา เกียรติก้อง | กมลศักดิ์ วงศ์ศรีแก้ว | ปิยวัฒน์ เกียรติก้อง.

เลขเรียกหนังสือ: วจ 005.74 อ653ก 2560 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2560ชื่อเรื่องอื่น: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการท่องเที่ยว จังหวัดสุพรรณบุรี | Application of Geo-informatics to support the tourism management in Suphanburi province.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วจ 005.74 อ653ก 2560] (1).

การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางด้านศิลปะสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ = The development of tourism resources about art, architecture, folk culture in Samut Prakan province / สุวรรณี เครือปาน

โดย สุวรรณี เครือปาน | มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.

เลขเรียกหนังสือ: วจ 915.93 ส875กพ 2557 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2557ชื่อเรื่องอื่น: The development of tourism resources about art, architecture, folk culture in Samut Prakan province.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วจ 915.93 ส875กพ 2557] (1).

ผลการศึกษาวิจัยค้นคว้าปศุสัตว์ = Tak Livestock Research / จีรสิทธิ์ สงค์ประเสริฐ, บรรณาธิการ

โดย จีรสิทธิ์ สงค์ประเสริฐ.

เลขเรียกหนังสือ: 636 จ564ผ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันเทคโนโลยีกาารเกษตรแม่โจ้, ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: Tak Livestock Research.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 636 จ564ผ] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง การวิจัยเชิงพัฒนาระดับโรงเรียน / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กระทรวงศึกษาธิการ.

เลขเรียกหนังสือ: 370.78 ก463ก. ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2535ชื่อเรื่องอื่น: การวิจัยเชิงพัฒนาระดับโรงเรียน.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 370.78 ก463ก.] (1).

รายงานการวิจัยและประเมินผลวิชาวิทยาศาสตร์ร่วมกับนานาชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โดย กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม.

เลขเรียกหนังสือ: 370.78 ก246ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ม.ป.ปสถานะ: Items available for loan: [Call number: 370.78 ก246ร] (1).

ผลงานการอบรมวิจัยปฏิบัติการ ครั้งที่ 9 เรื่อง การนำผลวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพในโรงเรียน / กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กรมวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.2 ก445ผ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, 2528ชื่อเรื่องอื่น: การนำผลวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพในโรงเรียน.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.2 ก445ผ] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง ความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา / กรมการฝึกหัดครู

โดย กรมการฝึกหัดครู.

เลขเรียกหนังสือ: 153.42 ก492ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมการฝึกหัดครู, 2524ชื่อเรื่องอื่น: ความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 153.42 ก492ค] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง ความต้องการเทคนิคอาชีพในท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชรและตาก / วิทยาลัยครูกำแพงเพชร

โดย วิทยาลัยครูกำแพงเพชร.

เลขเรียกหนังสือ: 331.71 ว563ค. ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กำแพงเพชร : วิทยาลัยครูกำแพงเพชร, 2527ชื่อเรื่องอื่น: ความต้องการเทคนิคอาชีพในท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชรและตาก.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 331.71 ว563ค.] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง การเรียนการสอนพลศึกษาระดับมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 6,7,8 และ 9 / กรมพลศึกษา

โดย กรมพลศึกษา.

เลขเรียกหนังสือ: 373.19 ก447ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมพลศึกษา, 2532ชื่อเรื่องอื่น: การเรียนการสอนพลศึกษาระดับมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 6,7,8 และ 9.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 373.19 ก447ก] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาสถานภาพปัจจุบันของการฝึกหัดครูพิเศษ / ทบวงมหาวิทยาลัย

โดย ทบวงมหาวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 370.7 ม335ก. ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ทบวงมหาวิทยาลัย, 2529ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาสถานภาพปัจจุบันของการฝึกหัดครูพิเศษ.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 370.7 ม335ก.] (1).

รายงานฉบับสังเคราะห์ เรื่อง การวิจัยและประเมินคุณภาพโรงเรียนประถมศึกษา / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 372.072 ส636ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2531ชื่อเรื่องอื่น: การวิจัยและประเมินคุณภาพโรงเรียนประถมศึกษา.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.072 ส636ก] (1).

รวมคำสั่งนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. 2525-2526 บางส่วน) เกี่ยวกับการอุทธรณ์การสั่งลงโทษและสั่งให้ออกจากราชการของข้าราชครู / กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กระทรวงศึกษาธิการ.

เลขเรียกหนังสือ: 351.003 ก463ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน ก.ค. กระทรวงศึกษาธิการ, 2526สถานะ: Items available for loan: [Call number: 351.003 ก463ร] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง ประสิทธิภาพการสอนนิเทศศาสตร์ของอาจารย์ในวิทยาลัยครู / สุกัญญา บูรณเดชาชัย

โดย สุกัญญา บูรณเดชาชัย.

เลขเรียกหนังสือ: 371.102 ส739ป ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมการฝึกหัดครู, 2535ชื่อเรื่องอื่น: ประสิทธิภาพการสอนนิเทศศาสตร์ของอาจารย์ในวิทยาลัยครู.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.102 ส739ป] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง เศรษฐกิจน้ำตาลทรายในจังหวัดกาญจนบุรี / มณฑล คงแถวทอง

โดย มณฑล คงแถวทอง.

เลขเรียกหนังสือ: 330.9 ม122ศ. ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมการฝึกหัดครู, 2529ชื่อเรื่องอื่น: เศรษฐกิจน้ำตาลทรายในจังหวัดกาญจนบุรี.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 330.9 ม122ศ.] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง ประสิทธิภาพของการมัธยมศึกษา (ฉบับสรุป) / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 373.685 ส636ป ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2531ชื่อเรื่องอื่น: ประสิทธิภาพของการมัธยมศึกษา (ฉบับสรุป).สถานะ: Items available for loan: [Call number: 373.685 ส636ป] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง สถานภาพในการประกอบวิชาชีพครู / สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

โดย สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา.

เลขเรียกหนังสือ: 371.104 ส636ส. ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2528ชื่อเรื่องอื่น: สถานภาพในการประกอบวิชาชีพครู.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.104 ส636ส.] (2).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th