ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 4270 จากทั้งหมด 80853 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
รายงานการวิจัย เรื่อง สถานภาพการวิจัยสาขาจิตวิทยาในประเทศไทย ระหว่าง พ.ศ. 2516-2535 / จรรจา สุวรรณทัต, ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร, ประณต เค้าฉิม และทัศนา ทองภักดี

โดย จรรจา สุวรรณทัต | จรรจา สุวรรณทัต.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, 2538ชื่อเรื่องอื่น: สถานภาพการวิจัยสาขาจิตวิทยาในประเทศไทย ระหว่าง พ.ศ. 2516-2535.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 150.7 จ146ส] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง การขุดค้นแหล่งโบราณคดียุคโลหะตอนปลายในจังหวัดนครราชสีมา = ARCHAEOLOGICAL EXCAVATION AT THE LATE METAL AGE SITES IN CHANGWAT NAKHON RATCHASIMA / ปรีชา กาญจนาคม

โดย ปรีชา กาญจนาคม.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2539ชื่อเรื่องอื่น: การขุดค้นแหล่งโบราณคดียุคโลหะตอนปลายในจังหวัดนครราชสีมา | ARCHAEOLOGICAL EXCAVATION AT THE LATE METAL AGE SITES IN CHANGWAT NAKHON RATCHASIMA.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 930.1 ป467ก] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง หนังสืออ่านสำหรับเยาวชน / นิศา ชูโต และพินิจ ศุภมัสดุอังกูร

โดย นิศา ชูโต | พินิจ ศุภมัสดุอังกูร.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ, 2528ชื่อเรื่องอื่น: หนังสืออ่านสำหรับเยาวชน.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 028.8 น687ห] (3).

รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ติดยาเสพติดที่สมัครใจเข้ารับการบำบัดรักษาในรอบปีงบประมาณ 2523 / สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

โดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : หอรัตนชัยการพิมพ์, 2525สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 351.765 ส636ร] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการจัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา / กรมวิชาการ

โดย กรมวิชาการ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, 2539ชื่อเรื่องอื่น: ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการจัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 370.7 ก445ภ.] (1).

การหาปริมาณสารอาหารในขนมหม้อแกง : รายงานการวิจัย / นิตยา ไพศาลธรรม

โดย นิตยา ไพศาลธรรม.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : โครงการฝึกหัดการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 664.07 น577ก] (2).

ปริมาณสารหนูในอาหารทะเลบางชนิด จังหวัดเพชรบุรี / อังคณา ฝั้นหมื่น

โดย อังคณา ฝั้นหมื่น.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2540สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 664.07 อ491ป] (2).

การสกัดแทนนินจากเปลือกลูกตาล / อัญมณี ปิณฑะบุตร

โดย อัญมณี ปิณฑะบุตร.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2540สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 664.07 อ695ก] (2).

รายงานการวิจัย เรื่อง ปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจที่มีความสัมพันธ์ต่อความมีวินัยของประชาชนจังหวัดชลบุรี / สุรีย์ กาญจนวงศ์...[และคนอื่น ๆ]

โดย สุรีย์ กาญจนวงศ์ | สุรีย์ กาญจนวงศ์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กองวิจัยและวางแผน, ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: ปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจที่มีความสัมพันธ์ต่อความมีวินัยของประชาชนชาวไทย.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 301.21 ส867ป] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง ปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจที่มีความสัมพันธ์ต่อความมีวินัยของประชาชนชาวไทย / สุรีย์ กาญจนวงศ์... (และคนอื่นๆ)

โดย สุรีย์ กาญจนวงศ์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กองวิจัยและวางแผน, ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: ปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจที่มีความสัมพันธ์ต่อความมีวินัยของประชาชนชาวไทย.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 301.21 ส867ร] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง การติดตามผลบัณฑิตครูประจำการที่สำเร็จหลักสูตรปริญญาตรี วิชาเอกการบริหารโรงเรียนของวิทยาลัยครูกำแพงเพชร / ปิ่นวดี ธนธานี

โดย ปิ่นวดี ธนธานี.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมการฝึกหัดครู, 2536ชื่อเรื่องอื่น: การติดตามผลบัณฑิตครูประจำการที่สำเร็จหลักสูตรปริญญาตรี วิชาเอกการบริหารโรงเรียนของวิทยาลัยครูกำแพงเพชร.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 370.78 ป619ก] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาเพื่อแสวงหาแนวทางการจัดการศึกษาสำหรับชาวไทยต่างวัฒนธรรม / สำนักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ

โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ, 2531ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาเพื่อแสวงหาแนวทางการจัดการศึกษาสำหรับชาวไทยต่างวัฒนธรรม.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 370.19 ส636ก.] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง การกระจายด้านบริการและทรัพยากรทางการศึกษาของการศึกษาเอกชน / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2531ชื่อเรื่องอื่น: การกระจายด้านบริการและทรัพยากรทางการศึกษาของการศึกษาเอกชน.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 370.7 ส636ก.] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาความต้องการและความคาดหวัง ของกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ที่มีต่อวิทยาลัยครู / กลุ่มวิทยาลัยครูภาคตะวันตก

โดย กลุ่มวิทยาลัยครูภาคตะวันตก.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมการฝึกหัดครู, ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาความต้องการและความคาดหวัง ของกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ที่มีต่อวิทยาลัยครู.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 370 ก247ก.] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาศักยภาพของเด็กไทย ระยะที่ 1 (พ.ศ.2540) / กลุ่มวิจัยพัฒนาการเรียนรู้

โดย กลุ่มวิจัยพัฒนาการเรียนรู้.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2540ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาศักยภาพของเด็กไทย ระยะที่ 1 (พ.ศ.2540).สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 371.3 ก474ก] (2).

รายงานการวิจัย เรื่อง การสร้างแบบวัดสมรรถภาพด้านวิชาครูของครูวิทยาศาสตร์ / ฉวีวรรณ นาระคล...[และคนอื่น ๆ]

โดย ฉวีวรรณ นาระคล | ฉวีวรรณ นาระคล.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ทบวงมหาวิทยาลัย, 2524ชื่อเรื่องอื่น: การสร้างแบบวัดสมรรถภาพด้านวิชาครูของครูวิทยาศาสตร์.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 371.26 ฉ179ก] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง การทดลองใช้นวัตกรรมทางการศึกษาในโรงเรียนครูไม่ครบชั้นเรียน / ไสว แสงอาจหาญ... (และคนอื่นๆ)

โดย ไสว แสงอาจหาญ | ไสว แสงอาจหาญ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ขอนแก่น : ขอนแก่นการพิมพ์, ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: การทดลองใช้นวัตกรรมทางการศึกษาในโรงเรียนครูไม่ครบชั้นเรียน.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 371.3 ส955ก.] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาปัจจัยบางประการที่มีผลกระทบต่ออัตราการมาเรียนของนักเรียนประถมศึกษา / รังสรรค์ ทิมพันธุ์พงษ์

โดย รังสรรค์ ทิมพันธุ์พงษ์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฟันนี่พลับบลิชชิ่ง, 2527ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาปัจจัยบางประการที่มีผลกระทบต่ออัตราการมาเรียนของนักเรียนประถมศึกษา.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 372 ร314ก] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่ออัตราการเลื่อนชั้นของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 5 / ประเสริฐ ทองประเจียด และสมชาย หลั่งหมอยา

โดย ประเสริฐ ทองประเจียด | สมชาย หลั่งหมอยา.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2528ชื่อเรื่องอื่น: องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่ออัตราการเลื่อนชั้นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 371.422 ป418อ] (2).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th