ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 4314 จากทั้งหมด 81091 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
รายงานสาระสำคัญ การพัฒนาและการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนการสอน ระดับประถมศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนอาเวมารีอา จังหวัดอุบลราชธานี / กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ

โดย กรมวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 372.0785 ก344รก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2545ชื่อเรื่องอื่น: การพัฒนาและการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนการสอน ระดับประถมศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนอาเวมารีอา จังหวัดอุบลราชธานี.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.0785 ก344รก] (1).

รายงานสาระสำคัญ การพัฒนาและการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนการสอน ระดับประถมศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลระยอง จังหวัดระยอง / กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ

โดย กรมวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 372.0785 ก344รก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2545ชื่อเรื่องอื่น: การพัฒนาและการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนการสอน ระดับประถมศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลระยอง จังหวัดระยอง.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.0785 ก344รก] (1).

รายงานสาระสำคัญ การพัฒนาและการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนการสอน ระดับประถมศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จังหวัดลำปาง / กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ

โดย กรมวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 372.0785 ก344รก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2545ชื่อเรื่องอื่น: การพัฒนาและการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนการสอน ระดับประถมศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จังหวัดลำปาง.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.0785 ก344รก] (1).

รายงานสาระสำคัญ การพัฒนาและการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนการสอน ระดับประถมศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนเทพมิตรศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี / กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ

โดย กรมวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 372.0785 ก344รก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2545ชื่อเรื่องอื่น: การพัฒนาและการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนการสอน ระดับประถมศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนเทพมิตรศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.0785 ก344รก] (1).

โครงการศึกษาแผนปฏิบัติการพัฒนาการทาองเที่ยว เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน : รายงานการวิจัย / อุดม เกิดพิบูลย์...[และคนอื่นๆ]

โดย อุดม เกิดพิบูลย์.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ค916 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เชียงราย : โครงการศึกษาวิจัยการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546สถานะ: Items available for loan: [Call number: 915.93 ค916] (2).

การวิเคราะห์ปริมาณไนเทรตและไนไทรต์ในแฮมและเบคอน : รายงานการวิจัย = Quantitative analysis of Nitrate and Nitrite in Ham and Bacon / วรรณา วัฒนา

โดย วรรณา วัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 545 ว267ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2545ชื่อเรื่องอื่น: Quantitative analysis of Nitrate and Nitrite in Ham and Bacon.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 545 ว267ก] (1).

การเตรียมครีมสมุนไพรจาก กระเทียม ข่า และทองพันช่าง เพื่อรักษาโรคเกลื้อน : รายงานการวิจัย = Cream production of garlic galanga and tongpanshang for liver spots treatment / พงศ์ศักดิ์ ภูเวียง

โดย พงศ์ศักดิ์ ภูเวียง.

เลขเรียกหนังสือ: 615.321 พ137ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2545ชื่อเรื่องอื่น: Cream production of garlic galanga and tongpanshang for liver spots treatment.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 615.321 พ137ก] (1).

รายงานการวิจัยเรื่อง ความต้องการข้อมูล และสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชน / สำเริง สมไทย

โดย สำเริง สมไทย | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน.

เลขเรียกหนังสือ: 379.593 ส573รค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กองนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน, 2546ชื่อเรื่องอื่น: ความต้องการข้อมูล และสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชน.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 379.593 ส573รค] (1).

รายงานการวิจัยประกอบการร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.... ประเด็นการกระจายอำนาจการบริหารการศึกษา / พิณสุดา สิริธรังศรี

โดย พิณสุดา สิริธรังศรี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 370.7 พ661รก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2541ชื่อเรื่องอื่น: กระจายอำนาจการบริหารการศึกษา.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 370.7 พ661รก] (1).

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร รายงานการศึกษาวิจัยความได้เปรียบเชิงแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยในภาคการค้า : รายงานการวิจัย / บริษัทเอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด

โดย บริษัทเอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด.

เลขเรียกหนังสือ: 658.87 บ227บ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์, 2544ชื่อเรื่องอื่น: ความได้เปรียบเชิงแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยในภาคการค้า.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 658.87 บ227บ] (1).

ภูมิปัญญาชาวบ้านในเรือนพื้นถิ่นไทพวนในประเทศไทย : การนำไปสู่สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นใหม่บนฐานของภูมิปัญญาและเทคโนโลยีท้องถิ่น = The Local wisdom in Tai-Puan vernacular houses : transition to new vernacular architecture on local wisdom and technology based / อรศิริ ปาณินท์

โดย อรศิริ ปาณินท์.

เลขเรียกหนังสือ: 728.3709593 อ379ภ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546ชื่อเรื่องอื่น: The Local wisdom in Tai-Puan vernacular houses : transition to new vernacular architecture on local wisdom and technology based.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 728.3709593 อ379ภ] (1).

ไย้ ไต และเกาลาน: กลุ่มชาติพันธุ์ไทในเวียดนามเหนือ / สุมิตร ปิติพันธ์ ... [และคนอื่นๆ]

โดย สุมิตร ปิติพัฒน์.

เลขเรียกหนังสือ: 305.89591 ย931 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546สถานะ: Items available for loan: [Call number: 305.89591 ย931] (1).

ขบวนการฟื้นฟูภาษา ความเชื่อและพิธีกรรมของไทอาหมในรัฐอัสสัม ประเทศอินเดีย / สุมิตร ปิติพัฒน์, ดำรงพล อินทร์จันทร์

โดย สุมิตร ปิติพัฒน์ | ดำรงพล อินทร์จันทร์.

เลขเรียกหนังสือ: 305.895919 ส843ข ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นติ้งเฮ้าส์, 2546สถานะ: Items available for loan: [Call number: 305.895919 ส843ข] (1).

รายงานการวิจัย การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การขาดจริยธรรมทางธุรกิจของผู้ประกอบการกับระดับความเครียด / โดย ธีระศักดิ์ กำบรรณารักษ์, เทพฤทธิ์ วิชญศิริ

โดย ธีระศักดิ์ กำบรรณารักษ์ | เทพฤทธิ์ วิชญศิริ.

เลขเรียกหนังสือ: 158.72 ธ677รก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ปทุมธานี : สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การขาดจริยธรรมทางธุรกิจของผู้ประกอบการกับระดับความเครียด.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 158.72 ธ677รก] (1).

รายงานการวิจัยเรื่อง ศาลเจ้า คน และก๋ง : การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนและเทพเจ้าผ่านพิธีกรรมกินเจศาลเจ้าไหหลำบ้านปากกะแดะ / สรัญ เพชรรักษ์

โดย สรัญ เพชรรักษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 235.3 ส328รศ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: สุราษฎร์ธานี : สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี, 2543ชื่อเรื่องอื่น: ศาลเจ้า คน และก๋ง : การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนและเทพเจ้าผ่านพิธีกรรมกินเจศาลเจ้าไหหลำบ้านปากกะแดะ.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 235.3 ส328รศ] (1).

ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญของยีสต์ในการหมักไวน์ละมุด : รายงานการวิจัย / นิภา นกแก้ว

โดย นิภา นกแก้ว.

เลขเรียกหนังสือ: 663.1 น623ป ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2546สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรรานุกรม | ภาคผนวก สถานะ: Items available for loan: [Call number: 663.1 น623ป] (1).

วัฒนธรรมข้าวในสังคมไทย : การคงอยู่และการเปลี่ยนแปลง : รายงานการวิจัย / งามพิศ สัตย์สงวน

โดย งามพิศ สัตย์สงวน | ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 390.09593 ง341ว ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: 390.09593 ง341ว] (2).

การศึกษาสภาพความรู้ ความเข้าใจ และวิธีพัฒนาเกี่ยวกับการประกอบอาชีพของผู้เรียน : รายงานการวิจัย / กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ

โดย กรมวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.425 ว322ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ , 2544สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.425 ว322ก] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง การมีส่วนร่วมเพื่อคุณภาพชีวิตของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน : กรณีศึกษาการแก้ปัญหาสารพิษในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด / พาลาภ สิงหเสนี...[และคนอื่นๆ]

โดย พาลาภ สิงหเสนี | สถาบันพระปกเกล้า.

เลขเรียกหนังสือ: 363.17 ร451 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2545สถานะ: Items available for loan: [Call number: 363.17 ร451] (1).

ทวารวดีครั้งที่ 4 การนำเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย์ นักศึกษา นักวิชาการท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก 16- 17 กรกฎาคม 2547/ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก

เลขเรียกหนังสือ: 001.42 ท177 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก, 2547สถานะ: Items available for loan: [Call number: 001.42 ท177] (2).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th