ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 4314 จากทั้งหมด 81091 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
รายงานวิจัย ผัก และ สมุนไพร : การป้องกันการทำลายของอนุมูลอิสระ = Vegetables and herbs : Protective effect on oxidation by free radicals / วาริน แสงกิติโกมล

โดย วาริน แสงกิติโกมล.

เลขเรียกหนังสือ: 615.321 ว483รผ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545ชื่อเรื่องอื่น: ผัก และ สมุนไพร : การป้องกันการทำลายของอนุมูลอิสระ | Vegetables and herbs : Protective effect on oxidation by free radicals.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 615.321 ว483รผ] (1).

การวินิจฉัยการติดเชื้อ cytomegalovirus อย่างง่ายและประหยัด : รายงานการวิจัย = Simplified and low cost diagnosis of cytomegalovirus / สุรางค์ ตันติวนิช

โดย สุรางค์ ตันติวนิช.

เลขเรียกหนังสือ: 618.3 ส858คก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ม.ป.ท. : มหาวิทยาลัยมหิดล, ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: Simplified and low cost diagnosis of cytomegalovirus.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 618.3 ส858คก] (2).

รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการวิจัยบูรณาการนำร่อง ประจำปี 2547 / สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ

โดย สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 607.3 ส691ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ, 2547สถานะ: Items available for loan: [Call number: 607.3 ส691ร] (1).

ฝ่ายตุลาการ / โสภารัตน์ จารุสมบัติ ผู้รับผิดชอบโครงการ, ฟ้ารุ่ง ศรีขาว ผู้ช่วยวิจัย

โดย โสภารัตน์ จารุสมบัติ | ฟ้ารุ่ง ศรีขาว | สถาบันพระปกเกล้า.

เลขเรียกหนังสือ: 347.041 ฝ211 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2547สถานะ: Items available for loan: [Call number: 347.041 ฝ211] (2).

รายงานวิจัยธุรกิจเรื่อง กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจการให้บริการของร้านเปิ้ลโมบาย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี / เชิดชัย ธุระแพง...(และคณะ)

โดย เชิดชัย ธุระแพง.

เลขเรียกหนังสือ: 658.041 ช748รก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2547ชื่อเรื่องอื่น: กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจการให้บริการของร้านเปิ้ลโมบาย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม | กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม | กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม | กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม | กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม | กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม | กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม | กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม | กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม สถานะ: Items available for loan: [Call number: 658.041 ช748รก] (1).

ความพึงพอใจของลูกค้าต่อสินค้าและบริการของบริษัท ชะอำพีรพัฒน์ เคมีคอล จำกัด : รายงานการวิจัย / จามรี แฝงตุ่น...(และคนอื่นๆ)

โดย จามรี แฝงตุ่น | นักศึกษาห้อง 4433-31/1.

เลขเรียกหนังสือ: 658.5 ค181 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2548สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก | ประวัติผู้เขียน สถานะ: Items available for loan: [Call number: 658.5 ค181] (1).

แผนที่และฐานข้อมูลศักยภาพแสงสว่างธรรมชาติจากภาพถ่ายดาวเทียมสำหรับประเทศไทย : รายงานการวิจัย = Development of daylight potential maps and database from satellite data for thailand / กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ร่วมกับภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

โดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน | เสริม จันทร์ฉาย | มหาวิทยาลัยศิลปากร. ภาควิชาฟิสิกส์.

เลขเรียกหนังสือ: 621.3827 ก151ผ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน, 2547ชื่อเรื่องอื่น: Development of daylight potential maps and database from satellite data for thailand.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 621.3827 ก151ผ] (1).

การศึกษารวบรวมลวดลายไม้ฉลุแบบขนมปังขิงสกุลช่างจันทบุรี : รายงานการวิจัย = A Study of the Gingerbread Motifs of Chanthaburi School / ภรดี พันธุภากร และ เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์

โดย ภรดี พันธุภากร | เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์.

เลขเรียกหนังสือ: 736.4 ภ195ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา, 2547ชื่อเรื่องอื่น: A Study of the Gingerbread Motifs of Chanthaburi School.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 736.4 ภ195ก] (1).

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยห้องสมุดมีชีวิต การพัฒนาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เป็นห้องสมุดมีชีวิต ของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร / สุวิทย์ วงษ์บุญมาก ... [และคนอื่นๆ]

โดย สุวิทย์ วงษ์บุญมาก.

เลขเรียกหนังสือ: 025.04 รค451 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กำแพงเพชร : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, 2547ชื่อเรื่องอื่น: โครงการวิจัยห้องสมุดมีชีวิต การพัฒนาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เป็นห้องสมุดมีชีวิต ของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร | การพัฒนาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เป็นห้องสมุดมีชีวิต ของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 025.04 รค451] (1).