ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 4270 จากทั้งหมด 80853 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
รายงานการวิจัย เรื่อง ประสิทธิภาพการสอนนิเทศศาสตร์ของอาจารย์ในวิทยาลัยครู / สุกัญญา บูรณเดชาชัย

โดย สุกัญญา บูรณเดชาชัย.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมการฝึกหัดครู, 2535ชื่อเรื่องอื่น: ประสิทธิภาพการสอนนิเทศศาสตร์ของอาจารย์ในวิทยาลัยครู.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 371.102 ส739ป] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง เศรษฐกิจน้ำตาลทรายในจังหวัดกาญจนบุรี / มณฑล คงแถวทอง

โดย มณฑล คงแถวทอง.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมการฝึกหัดครู, 2529ชื่อเรื่องอื่น: เศรษฐกิจน้ำตาลทรายในจังหวัดกาญจนบุรี.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 330.9 ม122ศ.] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง อาชีพสำหรับนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ / กองกาญจน์ วิเศษสุข

โดย กองกาญจน์ วิเศษสุข.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ราชบุรี : วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง, 2527ชื่อเรื่องอื่น: อาชีพสำหรับนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 371.425 ก346อ] (3).

รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษากลยุทธของการเรียนเพื่อรอบรู้ในการสอนวิชาสถิติธุรกิจสำหรับนักศึกษา ป.กศ.สูง วิชาเอกสหกรณ์ วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ / กอบกุล สังขะมัลลิก

โดย กอบกุล สังขะมัลลิก.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมการฝึกหัดครู, 2528ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษากลยุทธของการเรียนเพื่อรอบรู้ในการสอนวิชาสถิติธุรกิจสำหรับนักศึกษา ป.กศ.สูง วิชาเอกสหกรณ์ วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 310 ก358ก] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง ทัศนคติของประธานกรรมการสภาตำบลที่มีต่อการปฏิบัติงานของพัฒนากร / กิ่งแก้ว อินหว่าง

โดย กิ่งแก้ว อินหว่าง.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงมหาดไทย, 2530ชื่อเรื่องอื่น: ทัศนคติของประธานกรรมการสภาตำบลที่มีต่อการปฏิบัติงานของพัฒนากร.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: วจ 351.818 ก632ท.] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง ประเมินผลโครงการเสริมบทบาทผู้นำท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชนบทยากจน ปีงบประมาณ 2528 / กรมการฝึกหัดครู

โดย กรมการฝึกหัดครู.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมการฝึกหัดครู, 2528ชื่อเรื่องอื่น: ประเมินผลโครงการเสริมบทบาทผู้นำท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชนบทยากจน ปีงบประมาณ 2528.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 351.818 ก492ป.] (2).

รายงานการวิจัย เรื่อง ประสิทธิภาพโรงเรียนประถมศึกษาสัมฤทธิผลของครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2519ชื่อเรื่องอื่น: ประสิทธิภาพโรงเรียนประถมศึกษาสัมฤทธิผลของครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 371.41 ส636ป] (1).

รายงานการวิจัยสภาพการมัธยมแบบประสมในประเทศไทย เรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะและพฤติกรรมบางประการของนักเรียนและทัศนะของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2520ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะและพฤติกรรมบางประการของนักเรียนและทัศนะของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 371.81 ส636ร] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาในบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2533ชื่อเรื่องอื่น: แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาในบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 370 ส636น.] (2).

รายงานการวิจัย เรื่อง ค่าใช้จ่ายและผลตอบแทนจากการลงทุนทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2532ชื่อเรื่องอื่น: ค่าใช้จ่ายและผลตอบแทนจากการลงทุนทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 336.3 ส636ค.] (2).

รายงานการวิจัย เรื่อง ประสิทธิภาพของการมัธยมศึกษา (ฉบับสรุป) / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2531ชื่อเรื่องอื่น: ประสิทธิภาพของการมัธยมศึกษา (ฉบับสรุป).สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 373.685 ส636ป] (1).

ดัชนีตัวชี้นำและแผนภาพทางการศึกษา ชุดที่ 5 เรื่อง สภาพการจัดการประถมศึกษาในเขตการศึกษา 1-6 / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งช่ติ

โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2527ชื่อเรื่องอื่น: สภาพการจัดการประถมศึกษาในเขตการศึกษา 1-6.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 371.2 ส636ด] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง สถานภาพในการประกอบวิชาชีพครู / สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

โดย สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2528ชื่อเรื่องอื่น: สถานภาพในการประกอบวิชาชีพครู.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 371.104 ส636ส.] (2).

รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาอาชีพและการมีงานทำ / กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ

โดย กรมวิชาการ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2533ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาอาชีพและการมีงานทำ.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 371.4 ก252ก] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ประสานงานการศึกษาการศาสนา และการวัฒนธรรม ระดับตำบล / สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

โดย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2531ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ประสานงานการศึกษาการศาสนา และการวัฒนธรรม ระดับตำบล.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 370.78 ส636ก] (1).

รายงารผลการค้นคว้าวิจัยปี 2526 ข้าวโพดข้าวฟ่าง พืชเส้นใย / กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โดย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการเกษตร, 2527สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 306.349 ก246ร] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง การสอนพูดให้นักเรียนหูตึงในประเทศไทยโดยประยุกต์ใช้หลักเกณฑ์ทางภาษาศาสตร์ / กรมการฝึกหัดครู

โดย กรมการฝึกหัดครู.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมการฝึกหัดครู, 2522ชื่อเรื่องอื่น: การสอนพูดให้นักเรียนหูตึงในประเทศไทยโดยประยุกต์ใช้หลักเกณฑ์ทางภาษาศาสตร์.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 371.91 ก492ร] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง แนวโน้มการเข้าทำงานของเยาวชนไทย / เฉลียว บุรีภักดี

โดย เฉลียว บุรีภักดี.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์พัฒนาศึกษาแห่งชาติของประเทศไทย ณ ทบวงมหาวิทยาลัย และสมาคมอาเซียน, 2527ชื่อเรื่องอื่น: แนวโน้มการเข้าทำงานของเยาวชนไทย.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 312.24 ฉ448น.] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง รูปแบบการพัฒนาครูช่างอุตสาหกรรมของประเทศไทย / วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา

โดย วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา, 2531ชื่อเรื่องอื่น: รูปแบบการพัฒนาครูช่างอุตสาหกรรมของประเทศไทย.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 371.12 ว563ร.] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจัดประสบการณ์วิชาชีพครูแบบเต็มภาคเรียนกับการจัดแบบครึ่งภาคเรียนของนักเรียนวิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา / วีระ ประเสริฐศิลป์.

โดย วีระ ประเสริฐศิลป์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ฉะเชิงเทรา : วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา, 2528ชื่อเรื่องอื่น: การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจัดประสบการณ์วิชาชีพครูแบบเต็มภาคเรียนกับการจัดแบบครึ่งภาคเรียนของนักเรียนวิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 378 ว841ก.] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th