ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 768 จากทั้งหมด 80852 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
การสนับสนุนเพื่อขยายผล ต่อยอด และสร้างมูลค่า แก่งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ / โดย สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ

โดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ, 2553ชื่อเรื่องอื่น: รายงานการวิจัยการสนับสนุนเพื่อขยายผล ต่อยอด และสร้างมูลค่าแก่งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: วจ 016.3 ก523] (2).

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการท่องเที่ยว จังหวัดสุพรรณบุรี : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Application of Geo-informatics to support the tourism management in Suphanburi province / อารยา เกียรติก้อง, กมลศักดิ์ วงศ์ศรีแก้ว, ปิยวัฒน์ เกียรติก้อง

โดย อารยา เกียรติก้อง | กมลศักดิ์ วงศ์ศรีแก้ว | ปิยวัฒน์ เกียรติก้อง.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2560ชื่อเรื่องอื่น: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการท่องเที่ยว จังหวัดสุพรรณบุรี | Application of Geo-informatics to support the tourism management in Suphanburi province.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: วจ 005.74 อ653ก 2560] (1).

การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางด้านศิลปะสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ = The development of tourism resources about art, architecture, folk culture in Samut Prakan province / สุวรรณี เครือปาน

โดย สุวรรณี เครือปาน | มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2557ชื่อเรื่องอื่น: The development of tourism resources about art, architecture, folk culture in Samut Prakan province.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: วจ 915.93 ส875กพ 2557] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาสถานภาพปัจจุบันของการฝึกหัดครูพิเศษ / ทบวงมหาวิทยาลัย

โดย ทบวงมหาวิทยาลัย.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ทบวงมหาวิทยาลัย, 2529ชื่อเรื่องอื่น: การศึกษาสถานภาพปัจจุบันของการฝึกหัดครูพิเศษ.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 370.7 ม335ก.] (1).

ภาษาและวัฒนธรรมไทยทรงดำ / วิลาวัลย์ ปานทอง...[และคนอื่นๆ]

โดย วิลาวัลย์ ปานทอง | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: วจ 390.09593 ภ483] (1).

การวิจัย [วารสาร]

โดย สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์.

ประเภทของทรัพยากร: serial Continuing resource; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: ม.ป.ท. : ม.ป.พ. , ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: Journal of research.สามารถยืมได้: No items available

สภาวะการขาดแคลนครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ชุดรายงานการวิจัย / [บรรณาธิการ เรืองรัตน์ วงศ์ปราโมทย์]

โดย เรืองรัตน์ วงศ์ปราโมทย์ [บรรณาธิการ] | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. สำนักนโยบายและแผนการศึกษา.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กลุ่มนโยบายเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2548ชื่อเรื่องอื่น: ชุดรายงานการวิจัยสภาวะการขาดแคลนครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน | รายงานการวิจัยสภาวะการขาดแคลนครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของประเทศสหรัฐอเมริกา (ล. 2) | รายงานการวิจัยสภาวะการขาดแคลนครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศออสเตรเลีย (ล. 3) | รายงานการวิจัยสภาวะการขาดแคลนครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศสหราชอาณาจักร (ล. 4) | รายงานการวิจัยสภาวะการขาดแคลนครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศแคนาดา (ล. 5) | รายงานการวิจัยสภาวะการขาดแคลนครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศมาเลเซีย (ล. 6) | รายงานการวิจัยสภาวะการขาดแคลนครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย (ล. 7).สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 371.1 ส227] (6).

การสังเคราะห์วิธีการสอนวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา : รายงานการวิจัย / พิกุล สีหาพงษ์ และพุทธชาต ทองกร

โดย พิกุล สีหาพงษ์ | พุทธชาต ทองกร.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ , 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 371.3 พ631ก] (2).

อิทธิพลของภาษาต่อการคิดเชิงเหตุผลในเด็กไทย : การวิจัยเชิงทดลอง / จำนง วิบูลย์ศรี

โดย จำนง วิบูลย์ศรี.

ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 153.42072 จ343อ] (7).

โครงการวิจัยเสริมหลักสูตร เรื่อง การเขียนบทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวัน / มาลี บุญศิริพันธ์

โดย มาลี บุญศิริพันธ์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2527ชื่อเรื่องอื่น: การเขียนบทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวัน.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 070.172 ม511ค] (5).

รายงานการวิจัย เรื่อง การเปรียบเทียบสภาพแวดล้อมทางโรงเรียนและสภาพแวดล้อมทางบ้านระหว่างนักเรียนโรงรียนมัธยมศึกษาเอกชนที่มีประสิทธิภาพสูงและนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนที่มีประสิทธิภาพต่ำในกรุงเทพมหานคร / สมหวัง พิธิยานุวัฒน์, วลัย พานิช และสุชาวดี เอี่ยมอรพรรณ

โดย สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ | วลัย พานิช | สุชาวดี เอี่ยมอรพรรณ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2532ชื่อเรื่องอื่น: การเปรียบเทียบสภาพแวดล้อมทางโรงเรียนและสภาพแวดล้อมทางบ้านระหว่างนักเรียนโรงรียนมัธยมศึกษาเอกชนที่มีประสิทธิภาพสูงและนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนที่มีประสิทธิภาพต่ำในกรุงเทพมหานคร.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 370.7 ส289ก] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง ปัญหาการติดยาเสพติดของเยาวชนในจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองคายตามทัศนะของข้าราชการและประชาชน / โส พัฒนสระคู

โดย โส พัฒนสระคู.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: อุดรธานี : ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะวิชาครุศาสตร์ สถาบันราชภัฎอุดรธานี, ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: ปัญหาการติดยาเสพติดของเยาวชนในจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองคายตามทัศนะของข้าราชการและประชาชน.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 615.9 ส971ป] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง การสอนพูดให้นักเรียนหูตึงในประเทศไทยโดยประยุกต์ใช้หลักเกณฑ์ทางภาษาศาสตร์ / กรมการฝึกหัดครู

โดย กรมการฝึกหัดครู.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมการฝึกหัดครู, 2522ชื่อเรื่องอื่น: การสอนพูดให้นักเรียนหูตึงในประเทศไทยโดยประยุกต์ใช้หลักเกณฑ์ทางภาษาศาสตร์.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 371.91 ก492ร] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง การสำรวจข้อมูลพื้นฐานและทัศนะของประชาชนในจัง หวัดชายแดนภาคใต้ที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ / สุรเชษฐ ม่าเหร็ม

โดย สุรเชษฐ ม่าเหร็ม.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ยะลา : คณะวิชาครุศาสตร์ วิทยาลัยครูยะลา, 2536ชื่อเรื่องอื่น: การสำรวจข้อมูลพื้นฐานและทัศนะของประชาชนในจัง หวัดชายแดนภาคใต้ที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 351.818 ส763ก.] (1).

การวิจัยและพัฒนาศักยภาพของเด็กไทย : รายงานการวิจัย / พันธณีย์ วิหคโต

โดย พันธณีย์ วิหคโต.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 370.593 พ112ก] (2).

รายงานการวิจัย เรื่อง การใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านของประชาชนชนบท = Using the locial eisdom of people in rural areas / สมจิตร พรหมเทพ

โดย สมจิตร พรหมเทพ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏเชียงใหม่, 2543ชื่อเรื่องอื่น: การใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านของประชาชนชนบท | Using the locial eisdom of people in rural areas.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 307.72 ส236ก] (3).

รายงานการวิจัย เรื่อง รายงานผลการคาดคะเนจำนวนประชากรที่มีความบกพร่องทางร่างกายและปัญญาในประเทศไทย / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กองวิจัยการศึกษา, ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: รายงานผลการคาดคะเนจำนวนประชากรที่มีความบกพร่องทางร่างกายและปัญญาในประเทศไทย | การคาดคะเนจำนวนประชากรที่มีความบกพร่องทางร่างกายและปัญญาในประเทศไทย.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 312 ส636ก.] (2).

รายงานการวิจัยการแสดงพื้นบ้านอีสานใต้ เขตการศึกษา 11 / วิมาน วรรณคำ ... [และคนอื่นๆ]

โดย วิมาน วรรณคำ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2538ชื่อเรื่องอื่น: การแสดงพื้นบ้านอีสานใต้ เขตการศึกษา 11.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 792.593 ร451] (2).

กรณีศึกษาโรงพยาบาลชุมชน 12 แห่ง เพื่อกำหนดภาพลักษณ์และกลยุทธ์การพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนในสองทศวรรษหน้า : รายงานการวิจัย / อำพล จินดาวัฒนะ...[และคนอื่นๆ]

โดย อำพล จินดาวัฒนะ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 610.7343 ก153] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th