ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 4289 จากทั้งหมด 80993 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
รายงานผลการวิจัยเพื่อจัดตั้งศูนย์วิชาการสู่ชนบทในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ 2522-2524 / ฉวีลักษณ์ บุณยะกาญจน ... [และคนอื่น ๆ]

โดย ฉวีลักษณ์ บุณยะกาญจน | ฉวีลักษณ์ บุณยะกาญจน.

เลขเรียกหนังสือ: 370 ฉ174ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ม.ป.ปสถานะ: Items available for loan: [Call number: 370 ฉ174ร] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง การสร้างแบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการผลิตครูวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรี สำหรับสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา / งามนิตย์ ธาตุทอง

โดย งามนิตย์ ธาตุทอง.

เลขเรียกหนังสือ: 370.78 ง336ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย, 2524ชื่อเรื่องอื่น: การสร้างแบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการผลิตครูวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรี สำหรับสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 370.78 ง336ก] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง รูปแบบเสนอการจัดการสอนซ่อมนักเรียนที่เรียนช้าในระดับประถมศึกษา / สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โดย สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์.

เลขเรียกหนังสือ: 370.044 ส636ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: ประจวบคีรีขันธ์ : สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, 2530ชื่อเรื่องอื่น: รูปแบบเสนอการจัดการสอนซ่อมนักเรียนที่เรียนช้าในระดับประถมศึกษา.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 370.044 ส636ร] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง การวิจัยและการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ / สมพร บัวทอง

โดย สมพร บัวทอง.

เลขเรียกหนังสือ: 001.43 ส265ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : วิทยาลัยครูนครปฐม, 2530ชื่อเรื่องอื่น: การวิจัยและการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 001.43 ส265ก] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง โครงการทดลองจัดรถรับ-ส่งนักเรียนประถมศึกษา จากโรงเรียนขนาดเล็กไปเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2525 / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.87 ส636ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, กรุงเทพฯ : 2526ชื่อเรื่องอื่น: โครงการทดลองจัดรถรับ-ส่งนักเรียนประถมศึกษา จากโรงเรียนขนาดเล็กไปเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2525.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.87 ส636ค] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง รูปแบบที่ควรจะเป็นของห้องสมุดของเล่นโรงเรียนอนุบาลในเขตกรุงเทพมหานคร / กุลวนิดา มาสุปรีดิ์

โดย กุลวนิดา มาสุปรีดิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 027.625 ก728ร. ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูรำไพพรรณี, 2529ชื่อเรื่องอื่น: รูปแบบที่ควรจะเป็นของห้องสมุดของเล่นโรงเรียนอนุบาลในเขตกรุงเทพมหานคร.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 027.625 ก728ร.] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง รายงานผลการคาดคะเนจำนวนประชากรที่มีความบกพร่องทางร่างกายและปัญญาในประเทศไทย / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 312 ส636ก. ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กองวิจัยการศึกษา, ม.ป.ปชื่อเรื่องอื่น: รายงานผลการคาดคะเนจำนวนประชากรที่มีความบกพร่องทางร่างกายและปัญญาในประเทศไทย | การคาดคะเนจำนวนประชากรที่มีความบกพร่องทางร่างกายและปัญญาในประเทศไทย.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 312 ส636ก.] (2).

รายงานการวิจัยและประเมินผลโครงการนำร่องการจัดชั้นเด็กเล็กในพื้นที่ที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจ (2525-2527) / สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

โดย สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 370.194 ส636ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2528สถานะ: Items available for loan: [Call number: 370.194 ส636ร] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง สภาพและความต้องการทำงานวิจัยของอาจารย์สหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์ / ชื่นอารมณ์ ภาระพฤติ

โดย ชื่นอารมณ์ ภาระพฤติ.

เลขเรียกหนังสือ: 370.73 ช591ส. ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยครูสวนดุสิต, 2533ชื่อเรื่องอื่น: สภาพและความต้องการทำงานวิจัยของอาจารย์สหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 370.73 ช591ส.] (1).

รายงานการวิจัยการแสดงพื้นบ้านอีสานใต้ เขตการศึกษา 11 / วิมาน วรรณคำ ... [และคนอื่นๆ]

โดย วิมาน วรรณคำ.

เลขเรียกหนังสือ: 792.593 ร451 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2538ชื่อเรื่องอื่น: การแสดงพื้นบ้านอีสานใต้ เขตการศึกษา 11.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 792.593 ร451] (2).

รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาขีดความสามารถทางการเรียนของเด็กดาวน์ซินโครมระดับปฐมวัย โดยการจัดให้เรียนร่วมในชั้นปกติ / อรอนงค์ เย็นอุทก

โดย อรอนงค์ เย็นอุทก.

เลขเรียกหนังสือ: 362.3 อ383ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, 2538ชื่อเรื่องอื่น: การพัฒนาขีดความสามารถทางการเรียนของเด็กดาวน์ซินโดรมระดับปฐมวัย โดยการจัดให้เรียนร่วมในชั้นปกติ.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 362.3 อ383ก] (1).

กรณีศึกษาโรงพยาบาลชุมชน 12 แห่ง เพื่อกำหนดภาพลักษณ์และกลยุทธ์การพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนในสองทศวรรษหน้า : รายงานการวิจัย / อำพล จินดาวัฒนะ...[และคนอื่นๆ]

โดย อำพล จินดาวัฒนะ.

เลขเรียกหนังสือ: 610.7343 ก153 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2543สถานะ: Items available for loan: [Call number: 610.7343 ก153] (1).

รายงานวิจัยประจำปี ... = Research report ... / คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

โดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวิศวกรรมศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 620.072 ม246ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต, [2544?]-ชื่อเรื่องอื่น: Research report ....สถานะ: Items available for loan: [Call number: 620.072 ม246ร] (1).

รายงานการวิจัย เรื่อง ผลกระทบของการพัฒนาสตรีต่อการวางแผนครอบครัวและภาวะเจริญพันธุ์ / นิวัติ กลิ่นงาม และวันทนา กลิ่นงาม

โดย นิวัติ กลิ่นงาม | วันทนา กลิ่นงาม.

เลขเรียกหนังสือ: 301.42 น674ผ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : วิทยาลัยครูเพชรบุรี, 2527ชื่อเรื่องอื่น: ผลกระทบของการพัฒนาสตรีต่อการวางแผนครอบครัวและภาวะเจริญพันธุ์.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 301.42 น674ผ] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th