ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 2025 จากทั้งหมด 81097 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
การวิเคราะห์การสร้างคำในหนังสือเรียนทักษสัมพันธ์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น : วิทยานิพนธ์ = An analysis of word formation in Dhaksasampan textbooks at the lower secondary education level / ไฟร์เดย์ ประมวลรัตน์

โดย ไฟร์เดย์ ประมวลรัตน์ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชามัธยมศึกษา.

เลขเรียกหนังสือ: 495.91 ฟ914ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533 ชื่อเรื่องอื่น: An analysis of word formation in Dhaksasampan textbooks at the lower secondary education level.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 495.91 ฟ914ก] (1).

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนเรื่อง พื้นฐานทักษะภาษาไทยสำหรับเด็กออทิสติก ก่อนวัยเรียน : วิทยานิพนธ์ = The Development of computer instruction package on teaching a basic-skill in Thai for autistic, pre-nursery school students / รัตนพร หีบจันทร์กรี

โดย รัตนพร หีบจันทร์กรี.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 372.21 ร373ก 2550 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2550หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์(ค.อ.ม. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)--มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2550 ชื่อเรื่องอื่น: The Development of computer instruction package on teaching a basic-skill in Thai for autistic, pre-nursery school students.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 372.21 ร373ก 2550] (1).

วัฒนธรรมทางการเมืองที่มีอิทธิพลต่อการเลือกตั้งผู้นำท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรี : วิทยานิพนธ์ = Political cultural influences to elections local leaders phetchaburi province / ศุภเสฏฐ์ ปานคง

โดย ศุภเสฏฐ์ ปานคง.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 320.9593 ศ735ว 2559 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2559หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (รป.ม.)--มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2559 ชื่อเรื่องอื่น: Political cultural influences to elections local leaders phetchaburi province.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 320.9593 ศ735ว 2559] (2).

บทคัดย่อวิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปีการศึกษา 2525 / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โดย ธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 029.4 ธ361ว ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2529สถานะ: Items available for loan: [Call number: 029.4 ธ361ว] (1).

ภาพสะท้อนวิถีชีวิตชาวจีนในวรรณกรรมของ หยก บูรพา : ปริญญานิพนธ์ / ธานีวัตน์ บุญโต

โดย ธานีวัตน์ บุญโต.

เลขเรียกหนังสือ: 801.959 ธ518ภ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2542สถานะ: Items available for loan: [Call number: 801.959 ธ518ภ] (1).

การศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อการใช้บริการบัตรเครดิต กรณีศึกษา ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี : วิทยานิพนธ์ = The study of credit card users' opinions towards credit card services kasikorn (public) company limited and Aeon Thana Sinsap (Thailand) public company limited in mueang district, Phetchaburi province / สันติ โชิติเรืองนภา

โดย สันติ โชิติเรืองนภา.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 332.76 ส581ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สาขาวิชาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2552หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยราชภัฏนเพชรบุรี, 2552 ชื่อเรื่องอื่น: The study of credit card users' opinions towards credit card services kasikorn (public) company limited and Aeon Thana Sinsap (Thailand) public company limited in mueang district, Phetchaburi province.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 332.76 ส581ก] (4).

การเปรียบเทียบทัศนคติต่อวิชาชีพครูของคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีฐานะชั้นปีต่างกัน : วิทยานิพนธ์ = A Comparison of the tttitudes toward teaching profession among Chulalongkorn University faculty of education students with different tears of study / วิภา แตงเจริญ

โดย วิภา แตงเจริญ.

เลขเรียกหนังสือ: 370.71 ว645ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530ชื่อเรื่องอื่น: A Comparison of the tttitudes toward teaching profession among Chulalongkorn University faculty of education students with different tears of study.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 370.71 ว645ก] (1).

สมรรถภาพทางการนิเทศของผู้บริหารโรงเรียน ที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี : วิทยานิพนธ์ = Supervisory performance of school administrators affecting academic works of primary schools in Phetchaburi Province / อธิป อังคสุทธิพงษ์

โดย อธิป อังคสุทธิพงษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 371.203 อ144ส ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545ชื่อเรื่องอื่น: Supervisory performance of school administrators affecting academic works of primary schools in Phetchaburi Province.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.203 อ144ส] (1).

การวิจัยและพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแบบมีส่วนร่วมในการจัดทำร่างข้อบังคับตำบลว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย : กรณีศึกษา อบต.บางคนที อบต.บางยี่รงค์ และอบต.บางสะแก : วิทยานิพนธ์ / ปราโมทย์ สำเภาเงิน

โดย ปราโมทย์ สำเภาเงิน.

เลขเรียกหนังสือ: 320.8 ป451ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2545หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.บ. ยุทธศาสตร์การพัฒนา) -- สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2545. ชื่อเรื่องอื่น: Research and Development of Strategy for Participatory Tambol Administration Organization in Financial Regulation Drafting : Case Studies in Bangkhontee TAO, Bangyirong TAO and Bangsakae TAO..สารสนเทศออนไลน์: หน้าปก/บทคัดย่อ/กิติกรรมประกาศ/สารบัญ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก | ประวัติผู้เขียน สถานะ: Items available for loan: [Call number: 320.8 ป451ก] (3).

ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริหารกับการนิเทศภายในโรงเรียนของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี : วิทยานิพนธ์ = Relationship between administrative behavior for supervision performances in elementary schools under the jurisdiction of the primary education office of Phetchaburi province / อิ้น ขำทวี

โดย อิ้น ขำทวี.

เลขเรียกหนังสือ: 372.1203 อ732ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, [2545]หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. การบริหารการศึกษา) -- สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2545. ชื่อเรื่องอื่น: Relationship between administrative behavior for supervision performances in elementary schools under the jurisdiction of the primary education office of Phetchaburi province.สารสนเทศออนไลน์: หน้าปก/กิติกรรมประกาศ/สารบัญ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ประวัติผู้เขียน สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.1203 อ732ค] (2).

ปัจจัยการบริหารการจัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดเพชรบุรี : วิทยานิพนธ์ = Administrative factors and problems of the environmental activities in the extended educational opportunity schools under the office of Phetchaburi province / ทบ กรกุม

โดย ทบ กรกุม.

เลขเรียกหนังสือ: 372.16 ท119ป ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สถาบันราชภัฏเพชรบุรี , 2546ชื่อเรื่องอื่น: Administrative factors and problems of the environmental activities in the extended educational opportunity schools under the office of Phetchaburi province.สารสนเทศออนไลน์: หน้าปก/บทคัดย่อ/กิติกรรมประกาศ/สารบัญ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก | ประวัติผู้เขียน สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.16 ท119ป] (2).

การทดลองยุทธศาสตร์ กิจกรรมสาธิตภูมิปัญญาหัตถกรรมใบตาล เพื่อสร้างคุณลักษณะใฝ่รู้ของนักเรัยนระดับประถมศึกษา : วิทยานิพนธ์ = An experiment on strategy of palm leaves craftwork demonstration for enhancing inquiry character of primary students / ณัฐชยา นราธิปานันท์

โดย ณัฐชยา นราธิปานันท์.

เลขเรียกหนังสือ: 745 ณ328ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, [2545]หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา) -- สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2545. ชื่อเรื่องอื่น: An experiment on strategy of palm leaves craftwork demonstration for enhancing inquiry character of primary students.สารสนเทศออนไลน์: หน้าปก/บทคัดย่อ/กิติกรรมประกาศ/สารบัญ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก | ประวัติผู้เขียน สถานะ: Items available for loan: [Call number: 745 ณ328ก] (2).

พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียน กับบรรยากาศองค์การในโรงเรียนประถมศึกษา : วิทยานิพนธ์ = Decision-Making behavior of administrators and organizational climate in the primary schools / อุทุมพร เดชคง

โดย อุทุมพร เดชคง.

เลขเรียกหนังสือ: 372.1201 อ825พ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, [2545]หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. การบริหารการศึกษา) -- สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2545. ชื่อเรื่องอื่น: Decision-Making behavior of administrators and organizational climate in the primary schools.สารสนเทศออนไลน์: หน้าปก/บทคัดย่อ/กิติกรรมประกาศ/สารบัญ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก | ประวัติผู้เขียน สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.1201 อ825พ] (2).

ความพึงพอใจของครูที่มีต่อพฤติกรรมการบริหารแบบประชาธิปไตย ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี : วิทยานิพนธ์ = The Teachers' satisfaction with the democratic administrative behavior of secondary school administrators in Phetchaburi / เยาวเรศ ผิวนิ่ม

โดย เยาวเรศ ผิวนิ่ม.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 373.1 ย546ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2545หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2545 ชื่อเรื่องอื่น: The Teachers' satisfaction with the democratic administrative behavior of secondary school administrators in Phetchaburi.สารสนเทศออนไลน์: หน้าปก/บทคัดย่อ/กิติกรรมประกาศ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก | ประวัติผู้เขียน สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 373.1 ย546ค] (2).
Special Status (1).

ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร กับความพึงพอใจของครูในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สังกัดกองการศึกษาสงเคราะห์ กรมสามัญศึกษา : วิทยานิพนธ์ = Relationship between behaviors administration of directors and levels of satisfaction perceived by teacher in welfare education school, department of general education / ธีรชัย ใสยจิตต์

โดย ธีรชัย ใสยจิตต์.

เลขเรียกหนังสือ: 371.2 ธ622ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2545ชื่อเรื่องอื่น: Relationship between behaviors administration of directors and levels of satisfaction perceived by teacher in welfare education school, department of general education.สารสนเทศออนไลน์: หน้าปก/บทคัดย่อ/กิติกรรมประกาศ/สารบัญ | ประวัติผู้เขียน | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.2 ธ622ค] (2).

การวิจัยตรวจสอบยุทธศาสตร์เชิงผสมเพื่อเพิ่มจำนวนลูกค้าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่นของสถานีบริการน้ำมัน : วิทยานิพนธ์ = Research of examining the multiple strategles to increase the customers who used the lubricant changing service of a gas station / จิรนันท์ พงศ์สำราญ

โดย จิรนันท์ พงศ์สำราญ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.812 จ496ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2545หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา) -- สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2545. ชื่อเรื่องอื่น: Research of examining the multiple strategles to increase the customers who used the lubricant changing service of a gas station.สารสนเทศออนไลน์: ปก/บทคัดย่อ/กิติกรรมประกาศ/สารบัญ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก (แบบสอบถาม) | ประวัติผู้เขียน สถานะ: Items available for loan: [Call number: 658.812 จ496ก] (2).

การวิจัยปรับใช้ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 : วิทยานิพนธ์ = A research on adaptation of the strategy of scientific process skill development in Prathomsuksa six students / สมนึก ชูปานกลีบ

โดย สมนึก ชูปานกลีบ.

เลขเรียกหนังสือ: 372.35 ส253ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2545หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา) -- สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2545. ชื่อเรื่องอื่น: A research on adaptation of the strategy of scientific process skill development in Prathomsuksa six students.สารสนเทศออนไลน์: หน้าปก/บทคัดย่อ/กิติกรรมประกาศ/สารบัญ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก | ประวัติผู้เขียน สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.35 ส253ก] (2).

ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และวิสัยทัศน์ของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาล เขตการศึกษา 5 : วิทยานิพนธ์ = The Relationship between the achievement motive and visions of the municipallty school administrators in the education region 5 / ประทีป โกลาวัลย์

โดย ประทีป โกลาวัลย์.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 371.2 ป277ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2545หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2545 ชื่อเรื่องอื่น: The Relationship between the achievement motive and visions of the municipallty school administrators in the education region 5.สารสนเทศออนไลน์: หน้าปก/บทคัดย่อ/กิติกรรมประกาศ/สารบัญ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก | ประวัติผู้เขียน สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 371.2 ป277ค] (3).

การวิจัยและพัฒนาประสิทธิภาพการใช้เอ็นตกปลาเย็บแผล : วิทยานิพนธ์ = A research and development of the efficiency by using monofilament fushing line for wound closure / จินตรา ประภาสะโนบล

โดย จินตรา ประภาสะโนบล.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 617.917 จ486ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2545หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.)--สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2545 ชื่อเรื่องอื่น: A research and development of the efficiency by using monofilament fushing line for wound closure.สารสนเทศออนไลน์: หน้าปก/บทคัดย่อ/กิติกรรมประกาศ/สารบัญ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก | ประวัติผู้เขียน สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 617.917 จ486ก] (3).

ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการอ่านกับการเขียนคำกล้ำของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย : วิทยานิพนธ์ / โสภา วิรยศิริ และจิตต์นิภา ศรีไสย์

โดย โสภา วิรยศิริ | จิตต์นิภา ศรีไสย์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.9107 ส984ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523สถานะ: Items available for loan: [Call number: 495.9107 ส984ค] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th