ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 2021 จากทั้งหมด 80977 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
กลยุทธ์การจัดการสวนชมพู่ของเกษตรกรเพื่อควบคุมโรคผลเน่า : วิทยานิพนธ์ = Orchard Management Strategies of Phet Rose - Apple by Farmers for Controlling Fruit Rot Diseases / วรพล เสียงสนั่น

โดย วรพล เสียงสนั่น.

เลขเรียกหนังสือ: 634.15 ว228ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี , 2547หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2547 ชื่อเรื่องอื่น: Orchard Management Strategies of Phet Rose - Apple by Farmers for Controlling Fruit Rot Diseases.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 634.15 ว228ก] (4).

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับของวิสัยทัศน์ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพชรบุรี : วิทยานิพนธ์ = Factors to the Vision of the Primary School PRinicipals under the Office of Phetchaburi Educational Service Area / บุญเลิศ โสภณ

โดย บุญเลิศ โสภณ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.02 บ563ป ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี , 2547หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. บริหารการศึกษา) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2547 ชื่อเรื่องอื่น: Factors to the Vision of the Primary School PRinicipals under the Office of Phetchaburi Educational Service Area.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.2 บ563ป] (2).

การวิจัยและพัฒนาเทคนิควิธีการปลูกหญ้าแฝกในการปรับปรุงดินที่แข็งเป็นดาน เพื่อการปลูกพืชในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี : วิทยานิพนธ์ = A Research and Development of vetiver Grass Planting Techniques for Compact Soil Improvement at Huay Sai Royal Development Study Center, SAmphaya Sabdistrict, Amphur Cha-am, Phetchaburi Province / อารี สุวรรณจินดา

โดย อารี สุวรรณจินดา.

เลขเรียกหนังสือ: 633.2 อ658ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี , 2546หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2546 ชื่อเรื่องอื่น: A Research and Development of vetiver Grass Planting Techniques for Compact Soil Improvement at Huay Sai Royal Development Study Center, SAmphaya Sabdistrict, Amphur Cha-am, Phetchaburi Province.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 633.2 อ658ก] (4).

การวิจัยตรวจสอบยุทธศาสตร์การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องการเขียนสะกดคำโดยใช้เกม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด (บ้านหนองแก) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ : วิทยานิพนธ์= A Researt for Verification of teaching Strategy of thai Spelling by Using Games for Prathom I students in Samroiyed Kindergartent School ( Ban Nongkea) Prachuabkirikhan / ยุพิน หลีหลาย

โดย ยุพิน หลีหลาย.

เลขเรียกหนังสือ: 371.39 ย385ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี , 2547หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2547 ชื่อเรื่องอื่น: A Researt for Verification of teaching Strategy of thai Spelling by Using Games for Prathom I students in Samroiyed Kindergartent School ( Ban Nongkea) Prachuabkirikha.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.39 ย385ก] (2).

การวิจัยและพัฒนารูปแบบการเต้นแอโรบิกแบบแรงกระแทกต่ำเสริมด้วยการบริหารลมปราณ = A Research and Development of model in Low Impact Aerobic Exercise with Life Breath / รจิตร ศรีเอียง

โดย รจิตร ศรีเอียง.

เลขเรียกหนังสือ: 613.715 ร121ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี , 2546หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏราชภัฏเพชรบุรี ชื่อเรื่องอื่น: A Research and Development of model in Low Impact Aerobic Exercise with Life Breath.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 613.715 ร121ก] (3).

การวิจัยถ่ายโอนยุทธศาสตร์การบริหารแบบหลอมรวมเพื่อนำไปสู่การปฏิรูปการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี ไปยังสถานศึกษาเครือข่ายโรงเรียนบ้านแหลมวิทยา : วิทยานิพนธ์= Experiment on Transfer of the Integratea Administretor of Benchamatheputhit Phetchaburi School to Networking School:a case-study of Banteawittaya School / วสรรณ์ น้อยภาษี และ ส่วน ทิมจิตร

โดย วสรรณ์ น้อยภาษี | ส่วน ทิมจิตร.

เลขเรียกหนังสือ: 371.201 ว358ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2546หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ ( ค.ม. บริหารการศึกษา) สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2546 ชื่อเรื่องอื่น: Experiment on Transfer of the Integratea Administretor of Benchamatheputhit Phetchaburi School to Networking School:a case-study of Banteawittaya School.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.201 ว358ก] (2).

การวิจัยถ่ายโอนยุทธศาสตร์การบริหารแบบหลวมรวมเพื่อนำไปสู่การปฏิรูปการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีไปยังสถานศึกษาเครือข่ายโรงเรียนวชิรธรรมโศภิต : วิทยานิพนธ์ = Experiment Transfer of the Integrated Administration Strategy for Learning Reform of the Prototypical School Administrater of benchamatheputhit Phetchaburi School to Networking School : a Case-study of Vachirathumsopit School / ปราโมทย์ โมลี และเพื่อม เกิดแก้ว

โดย ปราโมทย์ โมลี | เพื่อม เกิดแก้ว.

เลขเรียกหนังสือ: 371.202 ป451ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี , 2546หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. การบริหารการศึกษา) -- สถาบันราชภัฎเพชรบุรี, 2546 ชื่อเรื่องอื่น: Experiment Transfer of the Integrated Administration Strategy for Learning Reform of the Prototypical School Administrater of benchamatheputhit Phetchaburi School to Networking School : a Case-study of Vachirathumsopit School.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.202 ป451ก] (3).

การวิจัยและพัฒนายุทธศาสตร์การมีส่วนรวมในการบริหารและปกครองตนเองของข้าราชการตำรวจผู้พักอาศัยภายในบ้านพักของข้าราชการในสังกัดกองกำกับการสนับสนุนทางอากาศตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดเพชรบุรี : วิทยานิพนธ์= Research and development on Participative Strategy in Administration and Self-Goverming for Residents Living in Public Housing of the police airdorne reinforcenent sub-division berdor batrol police bureau of cha-am district, Phetchaburi province/ รณรงค์ เชื้อนาค

โดย รณรงค์ เชื้อนาค.

เลขเรียกหนังสือ: 352.1408835 ร111ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี , 2547หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2547 ชื่อเรื่องอื่น: Research and development on Participative Strategy in Administration and Self-Goverming for Residents Living in Public Housing of the police airdorne reinforcenent sub-division berdor batrol police bureau of cha-am district, Phetchaburi province.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 352.1408835 ร111ก] (2).

การวิจัยถ่ายโอนยุทธศาสตร์การบริหารแบบหลอมรวมเพื่อนำไปสู่การปฏิรูปการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี ไปยังสถานศึกษาเครือข่ายโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ : วิทยานิพนธ์= Experiment on Transfer of the Integrated administration strategy for learning reform of the prototypical school admisitration of benchamatheputhit psetchaburi school to networking schools : a Case-study of huaysaiprachasam school/ กุศล น่วมมะโน และอมร พัฒน์ทอง

โดย กุศล น่วมมะโน | อมร พัฒน์ทอง.

เลขเรียกหนังสือ: 371.201 ก729ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2546หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. บริหารการศึกษา) -- สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2546 ชื่อเรื่องอื่น: Experiment on Transfer of the Integrated administration strategy for learning reform of the prototypical school admisitration of benchamatheputhit psetchaburi school to networking schools : a Case-study of huaysaiprachasam school.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.201 ก729ก] (3).

การวิจัยปรับใช้ยุทธศาสตร์การบริหารแบบหลอมรวมเพื่อนำไปสู่การปฏิรูปการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีในโรงเรียนเทศบาล 6 บ้านห้วยทรายเหนือ (ราชวิทยุตาคาร) : วิทยานิพนธ์= An Experiment on Adaptation of the integrated administration strategy for learning reform of the prototypical school administrator of benchamatheputhit phetchaburi school in the municipal school VI banhuaysainua (rajawittayutakarn)/ มงคล คล้ำนุช และอภินันท์ กัณฑภา

โดย มงคล คล้ำนุช | อภินันท์ กัณฑภา.

เลขเรียกหนังสือ: 371.201 ม114ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2546หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. การบริหารการศึกษา) -- สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2546 ชื่อเรื่องอื่น: An Experiment on Adaptation of the integrated administration strategy for learning reform of the prototypical school administrator of benchamatheputhit phetchaburi school in the municipal school VI banhuaysainua (rajawittayutakarn).สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.201 ม114ก] (3).

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่สอนโดยใช้บทบาทสมมติ และสอนโดยการแบ่งกลุ่มทำงาน : วิทยานิพนธ์ = A comparison of the Thai language learning achievement of mathayom suksa five students taught by using role-playing and by task group / วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา

โดย วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชามัธยมศึกษา.

เลขเรียกหนังสือ: 371.395 ว689ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530 ชื่อเรื่องอื่น: A comparison of the Thai language learning achievement of mathayom suksa five students taught by using role-playing and by task group.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.395 ว689ก] (1).

การทดสอบสอนภาษาไทยแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนตามหลักพหูสูต : วิทยานิพนธ์ = An expertment on teaching Thai to pratho suksa six students by using learning process according to the bhaussvta principle / วิไลวรรณ จันณรงค์

โดย วิไลวรรณ จันณรงค์ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาประถมศึกษา.

เลขเรียกหนังสือ: 372.6 ว735ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530 ชื่อเรื่องอื่น: An expertment on teaching Thai to pratho suksa six students by using learning process according to the bhaussvta principle.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.6 ว735ก] (1).

วิทยานิพนธ์ เรื่อง การวิเคราะห์เนื้อหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาภาษาไทย ซึ่งปรากฎในรายการโทรทัศน์เพื่อการสอนภาษาไทย = An analysis of content related to the Thai language subject appeared in television program for the Thai language teaching / สุกิจ จันทบาล

โดย สุกิจ จันทบาล | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. สาขาการสอนภาษาไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 495.91014 ส741วก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2539หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (ศึกษาศาสตร์-การสอน))--มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2539 ชื่อเรื่องอื่น: An analysis of content related to the Thai language subject appeared in television program for the Thai language teaching | การวิเคราะห์เนื้อหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาภาษาไทย ซึ่งปรากฎในรายการโทรทัศน์เพื่อการสอนภาษาไทย.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 495.91014 ส741วก] (1).

การแปรตามวัจนลีลาของ (ร) และ (ล) ในพยัญชนะควบกล้ำในภาษาไทยกรุงเทพฯ ของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมปีที่ 4 โรงเรียนศรีอยุธยา : วิทยานิพนธ์ = Stylistic variation of (r) and (l) in Bangkok Thai consonant clusters among mathayom IV girl students at Sriayudhya school / สุธิดา พูลทรัพย์

โดย สุธิดา พูลทรัพย์ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาภาษาศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.911 ส785ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537 ชื่อเรื่องอื่น: Stylistic variation of (r) and (l) in Bangkok Thai consonant clusters among mathayom IV girl students at Sriayudhya school.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 495.911 ส785ก] (1).

ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจการเขียนความเรียงและการแต่งคำประพันธ์ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร : วิทยานิพนธ์ = Relationships among abilities in reading comprehension, composition writing and poetry writing in Thai language of mathayom suksa five students in schools under the Jurisdiction of the Department of General Education, Bangkok Metropolis / เย็นจิตต์ ศรีใจงาม

โดย เย็นจิตต์ ศรีใจงาม | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชามัธยมศึกษา.

เลขเรียกหนังสือ: 808 ย514ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540 ชื่อเรื่องอื่น: Relationships among abilities in reading comprehension, composition writing and poetry writing in Thai language of mathayom suksa five students in schools under the Jurisdiction of the Department of General Education, Bangkok Metropolis.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 808 ย514ค] (1).

การเปรียบเทียบกลวิธีการอ่านตีความบทร้อยกรองภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีความสามารถในการอ่านแตกต่างกัน : วิทยานิพนธ์ = A Comparison of Thai poetry interpretative reading strategies of mathayom suksa six students with different reading competence / พรรณทิพย์ ต้นเถา

โดย พรรณทิพย์ ต้นเถา | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชามัธยมศึกษา.

เลขเรียกหนังสือ: 495.9184 พ262ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539 ชื่อเรื่องอื่น: การเปรียบเทียบกลวิธีการอ่านตีความบทร้อยกรองภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีความสามารถในการอ่านแตกต่างกัน : วิทยานิพนธ์ | A Comparison of Thai poetry interpretative reading strategies of mathayom suksa six students with different reading competence.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 495.9184 พ262ก] (1).

ความสัมพันธ์ระหว่างความสนใจในการอ่านเพื่อความเพลิดเพลิน ความสามารถในการเขียนความเรียง และผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร : วิทยานิพนธ์ = Relationships among reading interest for pleasure, expository writing ability and learning achievement in Thai language of mathayom suksa three students in school under the Jurisdiction of the Department of General Education, Bangkok Metropolis / สิริชัย เอี่ยมสอาด

โดย สิริชัย เอี่ยมสอาด | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สาขาวิชาการสอนภาษาไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 495.9184 ส731ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541 ชื่อเรื่องอื่น: Relationships among reading interest for pleasure, expository writing ability and learning achievement in Thai language of mathayom suksa three students in school under the Jurisdiction of the Department of General Education, Bangkok Metropolis.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 495.9184 ส731ค] (1).

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความเชื่อมั่นในตนเองในการเรียนวิชาวรรณกรรมท้องถิ่นของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากการสอนแบบนาฏการและการสอนแบบบรรยาย : วิทยานิพนธ์ = A Comparison of Achievement and Self-confidence in Local Literary Work of Matayom Suksa Five Students Learning Through Dramatization and Lecture Methods / อัจฉรา ทองดี

โดย อัจฉรา ทองดี.

เลขเรียกหนังสือ: 371.396 อ622ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2538หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอน))- -มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2538 ชื่อเรื่องอื่น: A Comparison of Achievement and Self-confidence in Local Literary Work of Matayom Suksa Five Students Learning Through Dramatization and Lecture Methods.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.396 อ622ก] (1).

นวนิยายแนวผจญภัย : จากคิง โซโลมอนส์ ไมนส์ ล่องไพร ถึงเพชรพระอุมา (ภาคหนึ่ง) : วิทยานิพนธ์ = The adventure novel : from King Solomon's Mines, Long Prai to Petch Pra Uma (part one) / สุภารัตน์ ศุภภัคว์รุจา

โดย สุภารัตน์ ศุภภัคว์รุจา | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ.

เลขเรียกหนังสือ: 801.959 ส837น ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541 ชื่อเรื่องอื่น: นวนิยายแนวผจญภัย : จากคิง โซโลมอนส์ ไมนส์ ล่องไพร ถึงเพชรพระอุมา (ภาคหนึ่ง) | The adventure novel : from King Solomon's Mines, Long Prai to Petch Pra Uma (part one).สถานะ: Items available for loan: [Call number: 801.959 ส837น] (1).

ผลของการฝึกการถอดความที่มีต่อความสามารถในการพูด และการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 : วิทยานิพนธ์ = Effects of paraphrasing practice on speaking and writing abilities in Thai language of mathayom suksa three students / อำไพ บุญสร้าง

โดย อำไพ บุญสร้าง | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชามัธยมศึกษา.

เลขเรียกหนังสือ: 495.911 อ695ผ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539 ชื่อเรื่องอื่น: Effects of paraphrasing practice on speaking and writing abilities in Thai language of mathayom suksa three students.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 495.911 อ695ผ] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th