ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 2021 จากทั้งหมด 80977 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
การวิจัยและพัฒนารูปแบบเครือข่ายผลิตภัณฑ์น้ำดื่มว่านหางจระเข้ เพื่อเพิ่มปริมาณการจำหน่ายน้ำดื่มว่านหางจระเข้ของกลุ่มอาชีพบ้านป่าเสลา-เขานกกระจิบ หมู่ที่ 8 ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังกวัดประจวบคีรีขันธ์ = A Resrarch and Developement of Alovera Beverage Product Network for Increasing the Sale Volum of the Alovera Beverage Product of Ban Pa Salao Khao Nokkrajib Career Group, Moo 8, Tab Thi Sub-district, Hua Hin District, prachuab Khirikhan Province. / มาลี ใจตรง

โดย มาลี ใจตรง.

เลขเรียกหนังสือ: 658.84 ม511ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2548หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2548. ชื่อเรื่องอื่น: A Resrarch and Developement of Alovera Beverage Product Network for Increasing the Sale Volum of the Alovera Beverage Product of Ban Pa Salao Khao Nokkrajib Career Group, Moo 8, Tab Thi Sub-district, Hua Hin District, prachuab Khirikhan Province..สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 658.84 ม511ก] (2).

การวิจัยและพัฒนารูปแบบการบริการเพื่อเพิ่มผลประกอบการของร้านพิริยะการพิมพ์ ชุมชนตาลเดี่ยว อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ = A Research and Development of A Service Model for Increasing Income of Piriya Printing Shop, Tan-Deaw Community, Hua-Hin District, Prachuabkhirikhan Province. / จักรพันธ์ พิริยะศุภกิจ

โดย จักรพันธ์ พิริยะศุภกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.57 จ225ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2548หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2548 ชื่อเรื่องอื่น: A Research and Development of A Service Model for Increasing Income of Piriya Printing Shop, Tan-Deaw Community, Hua-Hin District, Prachuabkhirikhan Province..สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 658.57 จ225ก] (3).

การจัดสารสนเทศของการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 : วิทยานิพนธ์ = Information Management in Educational Quality Assurance Systems of the Schools under the Office of Prachuapkhirikhan Educational Service Area 1. / ชฎาพร ธรรมเนียม

โดย ชฎาพร ธรรมเนียม.

เลขเรียกหนังสือ: 371.2 ช114ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2548หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. การบริหารการศึกษา) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2548. ชื่อเรื่องอื่น: Information Management in Educational Quality Assurance Systems of the Schools under the Office of Prachuapkhirikhan Educational Service Area 1..สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.2 ช114ก] (2).

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหัวหน้างานตามทัศนะของผู้จัดการฝ่ายบุคคลของโรงแรมในจังหวัดเพชรบุรี = Ideal Qualification for the Project Manager in the point of view of HR Manager of the hotels in Phetchaburi. / ชิษณุพงศ์ อนันต์วรปัญญา

โดย ชิษณุพงศ์ อนันต์วรปัญญา.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4094 ช576ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2548หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2548. ชื่อเรื่องอื่น: Ideal Qualification for the Project Manager in the point of view of HR Manager of the hotels in Phetchaburi..สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 658.4094 ช576ค] (2).

ลักษณะการให้บริการของช่างเทคนิค บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) ที่ผู้ใช้บริการพึงพอใจ : กรณีศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ = Satisfaction for Characteristics of Technician Services of TT&T Public Company Limited : Case Study of Prachuabkirikhan Province. / ผดุงเดช เนียมจำเริญ

โดย ผดุงเดช เนียมจำเริญ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.834 ผ179ล ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2548หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2548. ชื่อเรื่องอื่น: Satisfaction for Characteristics of Technician Services of TT&T Public Company Limited : Case Study of Prachuabkirikhan Province..สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 658.834 ผ179ล] (1).

สภาพการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 : วิทยานิพนธ์ = Management Information System for Academic Administration in the Schools under the Office of Prachuapkhirikhan Educational Service Area 1 / วันวิสาข์ อินพิรุด

โดย วันวิสาข์ อินพิรุด.

เลขเรียกหนังสือ: 371.2 ว436ส ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2548หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. การบริหารการศึกษา) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2548. ชื่อเรื่องอื่น: Management Information System for Academic Administration in the Schools under the Office of Prachuapkhirikhan Educational Service Area 1.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.2 ว436ส] (2).

การปฏิบัติจริงตามบทบาทหน้าที่ของบุคลากรในโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 : วิทยานิพนธ์ = The Actual Practices in Accordance with Roles and Responsibilities of the Administrative and Academic Staff in the Juristic PersonโAdministrated Schools under the Office of Prachuapkhirikhan Educational Service Area 2. / สมควร รัชตวิมล

โดย สมควร รัชตวิมล.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 371.201 ส233ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2548หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2548 ชื่อเรื่องอื่น: The Actual Practices in Accordance with Roles and Responsibilities of the Administrative and Academic Staff in the Juristic PersonโAdministrated Schools under the Office of Prachuapkhirikhan Educational Service Area 2..สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 371.201 ส233ก] (3).

พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2 = Decision-Making Behavior of School Administrators under the Office Phetchaburi Educational Service Area 2. / สุนทร พงษ์ใหญ่

โดย สุนทร พงษ์ใหญ่.

เลขเรียกหนังสือ: 371.201 ส788พ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2548หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. การบริหารการศึกษา) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2548. ชื่อเรื่องอื่น: Decision-Making Behavior of School Administrators under the Office Phetchaburi Educational Service Area 2..สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.201 ส788พ] (2).

สภาพการดําเนินงานและแนวทางพัฒนาการผลิตรายการโทรทัศน์การเรียนการสอนสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนวังไกลกังวล อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ = The Condition of Operation and the Development of Program Production of Distance Learning via Satellite Television Station at Wangklaikangwon School Hua - Hin District Prachuapkhirikhan Province / เสริมศักดิ์ ธรรมปรก

โดย เสริมศักดิ์ ธรรมปรก.

เลขเรียกหนังสือ: 371.335 ส925ส ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2548หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2548. ชื่อเรื่องอื่น: The Condition of Operation and the Development of Program Production of Distance Learning via Satellite Television Station at Wangklaikangwon School Hua - Hin District Prachuapkhirikhan Province.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.335 ส925ส] (2).

การวิจัยและพัฒนา การสร้างเครื่องมือตัดกะลามะพร้าวเพื่อเพิ่มผลผลิตภัณฑ์หัตถกรรมกะลามะพร้าว ของกลุ่มมะพร้าวประจวบคีรีขันธ์ : วิทยานิพนธ์ = A Research and Development on Coconut Shell Cutting Machine for Increasing Productivity of Prachuap Khiri Khan Coconut Shell Crafts Group / อรุณ กำบัง

โดย อรุณ กำบัง.

เลขเรียกหนังสือ: 658.5 อ399ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: : เพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2548หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2548 ชื่อเรื่องอื่น: A Research and Development on Coconut Shell Cutting Machine for Increasing Productivity of Prachuap Khiri Khan Coconut Shell Crafts Group.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 658.5 อ399ก] (2).

การบริหารคุณภาพโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ : วิทยานิพนธ์ = Quality Administration on the Standard Accredited Schools under the Offices of Educational Service Areas, Prachubkhirikhan / ชมภู จันทร์เจริญ

โดย ชมภู จันทร์เจริญ.

เลขเรียกหนังสือ: 371.2 ช173ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2546หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. การบริหารการศึกษา) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2546 ชื่อเรื่องอื่น: Quality Administration on the Standard Accredited Schools under the Offices of Educational Service Areas, Prachubkhirikhan.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.2 ช173ก] (2).

การทดลองใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและทักษะการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี : วิทยานิพนธ์ = An Experiment on Creation of the Strategy of Using Reading and Writing Skill Practice Book of Irregular Spelling words in Thai Language Substantive Group for Prathomsuksa 5, Phetchaburi Welfare School Phetchaburi Province / ศิริวรรณ คงรอด

โดย ศิริวรรณ คงรอด.

เลขเรียกหนังสือ: 495.918 ศ486ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2548หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2548 ชื่อเรื่องอื่น: An Experiment on Creation of the Strategy of Using Reading and Writing Skill Practice Book of Irregular Spelling words in Thai Language Substantive Group for Prathomsuksa 5, Phetchaburi Welfare School Phetchaburi Province.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 495.918 ศ486ก] (2).

การวิจัยและพัฒนายุทธศาสตร์การบริการหลังการขายกระแสไฟฟ้า ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ : วิทยานิพนธ์ = A Research and Development on the Strategy of After-sale Service of the Provincial Electricity Authority in Thapsakac District, Prachuap Khiri Khan Province ไพรัช ทิพย์มูสิก

โดย ไพรัช ทิพย์มูสิก.

เลขเรียกหนังสือ: 354.49 พ987ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2548หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2548 ชื่อเรื่องอื่น: A Research and Development on the Strategy of After-sale Service of the Provincial Electricity Authority in Thapsakac District, Prachuap Khiri Khan Province.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 354.49 พ987ก] (2).

การวิจัยและพัฒนายุทธศาสตร์การทำงานแบบเรียนรู้ร่วมกันในการให้บริการทางรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี : วิทยานิพนธ์ = A Research and Development on Co-operative Team Learning Strategy in Service of Diagnostic Radiology Department Prachomklao Hospital Phetchaburi Province / วรรณา ราญไพร

โดย วรรณา ราญไพร.

เลขเรียกหนังสือ: 616.0757 ว267ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2548หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2548 ชื่อเรื่องอื่น: A Research and Development on Co-operative Team Learning Strategy in Service of Diagnostic Radiology Department Prachomklao Hospital Phetchaburi Province.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 616.0757 ว267ก] (2).

สภาพที่เป็นจริงและความคาดหวังในการบริหารงบประมาณ ตามกระบวนการรื้อปรับระบบของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 : วิทยานิพนธ์ = The Actual States and the Expectations of School Budget Management Based on Reengineering System in the Schools under the Office of Nakhanpathom Education Region 1 / โสมภัทร แก้วสุจริต

โดย โสมภัทร แก้วสุจริต.

เลขเรียกหนังสือ: 371.206 ส991ส ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2548หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. การบริหารการศึกษา) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2548 ชื่อเรื่องอื่น: The Actual States and the Expectations of School Budget Management Based on Reengineering System in the Schools under the Office of Nakhanpathom Education Region 1.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.206 ส991ส] (2).

การวิจัยและพัฒนางานป้องกันการติดเชื้อของสถานีอนามัยในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ : วิทยานิพนธ์ = A Research and Development of Infection Control in Primary Health Care Unit of Kuiburi District Health Office, Prachaubkhirikhan Province / คมสัน ไชยวรรณ์

โดย คมสัน ไชยวรรณ์.

เลขเรียกหนังสือ: 613 ค152ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2548หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2548 ชื่อเรื่องอื่น: A Research and Development of Infection Control in Primary Health Care Unit of Kuiburi District Health Office, Prachaubkhirikhan Province.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 613 ค152ก] (2).

สภาพและปัญหาการใช้เครื่องจักรกลของผู้ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ : วิทยานิพนธ์ = Conditions and Problems in Using the Construction Machines of the Contractors in Phetchaburi anr Prachuabkhirikhan Provinces / สุกัญญา อินทวาด

โดย สุกัญญา อินทวาด.

เลขเรียกหนังสือ: 650 ส739ส ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2548หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2548 ชื่อเรื่องอื่น: Conditions and Problems in Using the Construction Machines of the Contractors in Phetchaburi anr Prachuabkhirikhan Provinces.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 650 ส739ส] (2).

การวิจัยสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองทุนหมู่บ้าน โดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ และสมาชิกกองทุนหมู่บ้านหนองปุหลก หมู่ 9 ตำบลบ่อนอก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ : วิทยานิพนธ์ = An Experiment on the Creation of the Strategy For Developing Strategic Plan for Village Fund Development by the Participation of the Committee and Members of the Bannongpulok Village Fund Moo 9, Bonok Sub-district Muang District, Prachuap Khiri Khan Province / จันทิมา ทับทอง

โดย จันทิมา ทับทอง.

เลขเรียกหนังสือ: 352.14 จ285ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2548หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2548 ชื่อเรื่องอื่น: An Experiment on the Creation of the Strategy For Developing Strategic Plan for Village Fund Development by the Participation of the Committee and Members of the Bannongpulok Village Fund Moo 9, Bonok Sub-district Muang District, Prachuap Khiri Khan Province.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 352.14 จ285ก] (2).

การทดลองยุทธศาสตร์การผสมผสานระหว่าง 4 C'S และ 5ส ในบริษัทบางปะกงการโยธา จำกัด ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ : วิทยานิพนธ์ = An Experiment on Mixed Strategy of 4 C's and 5 S's in Bangpakong Khanyotha Company Limited Maerumpheung Sub-district, Bangsaphan district, Prachuap Khiri Khan Province / สมใจ เจิมสุวรรณ

โดย สมใจ เจิมสุวรรณ.

เลขเรียกหนังสือ: 353.6 ส237ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2548หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2548 ชื่อเรื่องอื่น: An Experiment on Mixed Strategy of 4 C's and 5 S's in Bangpakong Khanyotha Company Limited Maerumpheung Sub-district, Bangsaphan district, Prachuap Khiri Khan Province.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 353.6 ส237ก] (2).

การวิจัยและพัฒนายุทธศาสตร์การเพิ่มความขาวของเกลือ โดยการอัดพื้นผิวนาเกลือ : กรณีศึกษา ตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี : วิทยานิพนธ์ = A Research and Development of the Salf Whitening Strategy by Ground Surface Pressing of Salt Field : the Case Study of Bangkhunsai Sub-district, Banlaem District, Phetchaburi Province / โสฬส โตสุวรรณ์

โดย โสฬส โตสุวรรณ์.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 546.34 ส993ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2548หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.)--มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2548 ชื่อเรื่องอื่น: A Research and Development of the Salf Whitening Strategy by Ground Surface Pressing of Salt Field : the Case Study of Bangkhunsai Sub-district, Banlaem District, Phetchaburi Province.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 546.34 ส993ก] (3).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th