ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 2021 จากทั้งหมด 80853 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
ลีลาเสียดสีในวรรณกรรมของลาว คำหอม : วิทยานิพนธ์ = The style of satire in Lao Khamhom's literary works / มารศรี สอทิพย์

โดย มารศรี สอทิพย์ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาภาษาไทย.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542 ชื่อเรื่องอื่น: The style of satire in Lao Khamhom's literary works.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 895.917 ม468ล] (1).

กลวิธีการทำภาษาให้สุภาพในภาษาไทย : วิทยานิพนธ์ = A study of polite mechanism in Thai / เยาวลักษณ์ กระแสร์สินธุ์

โดย เยาวลักษณ์ กระแสร์สินธุ์ | มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2529หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์และภาษาเอเชียอาคเนย์))--มหาวิทยาลัยมหิดล, 2529 ชื่อเรื่องอื่น: A study of polite mechanism in Thai.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 495.918 ย547ก] (1).

การศึกษาเปรียบเทียบบทเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณสำหรับพระนครกับฉบับสำนวนอื่น : วิทยานิพนธ์ / ชุมสาย สุวรรณชมภู

โดย ชุมสาย สุวรรณชมภู | มหาวิทยาลัยศิลปากร. สาขาวิชาภาษาไทย.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2534หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (อ.ม. (ภาษาไทย)) - มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2534 สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 895.911 ช633ก] (1).

ภาพสะท้อนวิถีชีวิตชาวจีนในวรรณกรรมของ หยก บูรพา : ปริญญานิพนธ์ / ธานีวัตน์ บุญโต

โดย ธานีวัตน์ บุญโต.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 801.959 ธ518ภ] (1).

นวนิยายไทยที่เสนอภาพสังคมชาวจีนในเมืองไทย : วิทยานิพนธ์ = Thai novels depicting Chinese society in Thailand / พัชรี วราศรัย

โดย พัชรี วราศรัย | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. หน่วยวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537 ชื่อเรื่องอื่น: Thai novels depicting Chinese society in Thailand.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 801.959 พ524น] (1).

ปัญหาสังคมเกี่ยวกับยาเสพติดในนวนิยายของสุวรรณี สุคนธา : วิทยานิพนธ์ = Social problems concerning drug abuse in novels by suwanee sukhontha / จินตนา ดิษฐแย้ม

โดย จินตนา ดิษฐแย้ม | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. หน่วยวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (อ.ม.) -- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527 ชื่อเรื่องอื่น: Social problems concerning drug abuse in novels by suwanee sukhontha.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 801.959 จ428ป] (1).

การศึกษาตัวอย่างคำพูดในสถานการณ์ธรรมชาติของเด็กที่มีอายุระหว่าง 5 ปีถึง 5 ปี 11 เดือน : วิทยานิพนธ์ = A Study of Speech samples in a naturalistic context in children aged 5 years to 5 years 11 months / สิริมา ณ นคร

โดย สิริมา ณ นคร.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2537ชื่อเรื่องอื่น: A Study of Speech samples in a naturalistic context in children aged 5 years to 5 years 11 months.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 495.9115 ส732ก] (1).

การศึกษาเรื่อง มหาชาติเมืองเพชรสำนวนวัดเกาะ : วิทยานิพนธ์ / ผ่องศรี ยอดสกุล

โดย ผ่องศรี ยอดสกุล | มหาวิทยาลัยศิลปากร. สาขาวิชาภาษาไทย.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2531หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (อ.ม. (ภาษาไทย)) - มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2531 สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 895.919 ผ227ก] (1).

ความพึ่งพอใจต่อการเปลี่ยนองค์กรจากการสื่อสารแห่งประเทศไทยเป็นบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ของพนักงานและผู้ใช้บริการ = The Satisfaction among Officers and Customers on Privatization of the Communication Authority of Thailand into Cattelecom Public Company Limited / รุ่งโรจน์ คสรประเสริฐ

โดย รุ่งโรจน์ ควรประเสริฐ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภฏเพชรบุรี, 2548หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) -- มหาวิทยาลัยเพชรบุรี, 2548 ชื่อเรื่องอื่น: The Satisfaction among Officers and Customers on Privatization of the Communication Authority of Thailand into Cattelecom Public Company Limited.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 351.0092 ร636ค] (1).

แนวทางการพัฒนาการจัดการฟาร์มในจังหวัดเพชรบุรี = Guideline for Development of the Broiler Farn Management in Phetchaburi Province / นงลักษณ์ ขวัญเมือง

โดย นงลักษณ์ ขวัญเมือง.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพรชบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี , 2548หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2548 ชื่อเรื่องอื่น: Guideline for Development of the Broiler Farn Management in Phetchaburi Province.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: วพ 636.5 น148น] (2).

ความพึงพอใจในการปฎิบัติงานของพนักงานบริษัท แม่กลองฟู้ดส์ จำกัด = Job Satisfaction of Employees of Maeklong Foods Company Limited / เอมอร วิหารพรหม

โดย เอมอร วิหารพรหม.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2548หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) -- มหาวิทยาลัยเพชรบุรี, 2548 ชื่อเรื่องอื่น: Job Satisfaction of Employees of Maeklong Foods Company Limited.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 658.314 อ911ค] (2).

ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวไทย ต่อผลการจัดการสิ่งแวดล้อมบริเวณชายหาดพัทยา จังหวัดชลบุรี : วิทยานิพนธ์ = Thai tourists's satisfaction toward the environmental management at pattaya beaches, chonburi province / ภาวิดา จีนะวัฒน์

โดย ภาวิดา จีนะวัฒน์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.(สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา))- -มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548 ชื่อเรื่องอื่น: Thai tourists's satisfaction toward the environmental management at pattaya beaches, chonburi province.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 910.921 ภ478ค] (1).

บทบาทของคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอในจังหวัดนครปฐม : วิทยานิพนธ์ = The roles of district cultural council committees in nakhon pathom province / วันแรม สมบูรณ์สาร

โดย วันแรม สมบูรณ์สาร.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.(สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา))- -มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548 ชื่อเรื่องอื่น: The roles of district cultural council committees in nakhon pathom province.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 306 ว436บ] (1).

ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียน สังกัดเทศบาลจังหวัดสมุทรสาคร : วิทยานิพนธ์ = Parents satisfaction for early childhood educational management in samut sakhon municipal schools / สุพจน์ ศรนารายณ์

โดย สุพจน์ ศรนารายณ์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม.(การบริหารการศึกษา))- -มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548 ชื่อเรื่องอื่น: Parents satisfaction for early childhood educational management in samut sakhon municipal schools.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 372.218 ส826ค] (1).

ความพึงใจในการทำงานและพฤติกรรมการให้บริการของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการธนาคารออมสิน ภาค 12 : วิทยานิพนธ์ = Job satisfaction and serving performance of operational officials of the government savings banks in section 12 / วันทนา อภิรักษ์ขิต

โดย วันทนา อภิรักษ์ขิต.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.(สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา))- -มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548 ชื่อเรื่องอื่น: Job satisfaction and serving performance of operational officials of the government savings banks in section 12.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 332.21 ว431ค] (1).

ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบของสภาวะมลพิษทางน้ำของประชาชน บริเวณสองฝั่งแม่น้ำนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม = The perception on the effects of water pollution of the people living along the nakhon chai si river, nakhon pathom / วันเพ็ญ ยืนนาน

โดย วันเพ็ญ ยืนนาน.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.(สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา))- -มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548 ชื่อเรื่องอื่น: The perception on the effects of water pollution of the people living along the nakhon chai si river, nakhon pathom.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 363.7394 ว345ค] (1).

ปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของครูระดับประถมศึกษา ของ โรงเรียนเอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรี : วิทยานิพนธ์ = Affecting motivations on job performance of teachers in private primary schools in suphan buri province / กฤษณ์ เสร็จกิจดี

โดย กฤษณ์ เสร็จกิจดี.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม.(การบริหารการศึกษา))- -มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548 ชื่อเรื่องอื่น: Affecting motivations on job performance of teachers in private primary schools in suphan buri province.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 371.02 ก281ป] (1).

บทบาทด้านสิ่งแวดล้อมของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดสมุทรสาคร : วิทยานิพนธ์ = Roles on environment of sub-district administrative organization administrators and council members in samut sakhon province / สุรียา แก้วนารายณ์

โดย สุรียา แก้วนารายณ์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.(สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา))- -มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548 ชื่อเรื่องอื่น: Roles on environment of sub-district administrative organization administrators and council members in samut sakhon province.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 320.84 ส867บ] (1).

การจัดสวัสดิการสังคมด้านการพัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดนครปฐม : วิทยานิพนธ์ = The social welfare management for children's development of tambon administrative organizations in nakhon pathom province / วันทนา ขันเทศ

โดย วันทนา ขันเทศ.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.(สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา))- -มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548 ชื่อเรื่องอื่น: The social welfare management for children's development of tambon administrative organizations in nakhon pathom province.สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 362.73 ว431ก] (1).

การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ = The Administration of the Early Childhood Curriculum of the Schools in Prachuapkhirikhan Educational Service Area 1 / ไตรนาถ ศรีจันทร์

โดย ไตรนาถ ศรีจันทร์.

ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2548หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม.การบริหารการศึกษา) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2548 ชื่อเรื่องอื่น: The Administration of the Early Childhood Curriculum of the Schools in Prachuapkhirikhan Educational Service Area 1.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สามารถยืมได้: Items available for loan: [Call number: 372.21 ต911ก] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th