ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 2021 จากทั้งหมด 80977 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
ความต้องการของนักท่องเที่ยวต่อการบริหารจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวหัวหิน = The Requirements of Tourists for Developing Management of Hua-Hin Tourism Industry. / ชนะการณ์ ออสุวรรณ

โดย ชนะการณ์ ออสุวรรณ.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4791 ช141ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2548หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2548. ชื่อเรื่องอื่น: The Requirements of Tourists for Developing Management of Hua-Hin Tourism Industry..สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 338.4791 ช141ค] (2).

คุณลักษณะที่จําเป็นของผู้ประกอบการอู่ซ่อมรถยนต์ในเขตจังหวัดเพชรบุรี = The Essential Characteristics of Garage Entrepreneurs in Phetchaburi. / ธนะสิทธิ์ ทรัพย์แสนล้าน

โดย ธนะสิทธิ์ ทรัพย์แสนล้าน.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4094 ธ166ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2548หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2548. ชื่อเรื่องอื่น: The Essential Characteristics of Garage Entrepreneurs in Phetchaburi..สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 658.4094 ธ166ค] (2).

การวิจัยและพัฒนาระบบการบริการของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี : วิทยานิพนธ์ = A Research and Development on Service System of Social Security Office Phetchaburi Province / ขวัญจิต บุนยงค์

โดย ขวัญจิต บุนยงค์.

เลขเรียกหนังสือ: 368.4 ข257ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2548หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2548 ชื่อเรื่องอื่น: A Research and Development on Service System of Social Security Office Phetchaburi Province.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 368.4 ข257ก] (2).

การวิจัยและพัฒนายุทธศาสตร์ลานเยาวชนเพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ และคุณค่าแห่งตนของเยาวชนนอกโรงเรียน : วิทยานิพนธ์ = Research and Development of Youth-Activity Strategy on Developing the Emotional Intelligence and Self-Esteem of Out-of-School Youths / นิพนธ์ วงศ์โกศล

โดย นิพนธ์ วงศ์โกศล.

เลขเรียกหนังสือ: 155 น616ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2546หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา) -- สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2546 ชื่อเรื่องอื่น: Research and Development of Youth-Activity Strategy on Developing the Emotional Intelligence and Self-Esteem of Out-of-School Youths.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 155 น616ก] (1).

การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม : กรณีศึกษาหมู่บ้านห้วยโป่งผาลาด อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย : รายงานการวิจัย / ภูสวัสดิ์ สุขเลี้ยง

โดย ภูสวัสดิ์ สุขเลี้ยง.

เลขเรียกหนังสือ: 915.9361 ภ418ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 915.9361 ภ418ก] (1).

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สอนวิชาคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปี่ที่ 4 : ภาคนิพนธ์ = ComputerTechnology for Teaching Prathomsuksa IV Mathematics / สมชัย พุทธคุณรักษา

โดย สมชัย พุทธคุณรักษา.

เลขเรียกหนังสือ: 371.334 ส238ท ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2549หมายเหตุ: ภาคนิพนธ์ (วท.ม. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2549 ชื่อเรื่องอื่น: ComputerTechnology for Teaching Prathomsuksa IV Mathematics.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ | กดที่นี่เพื่ออ่านแบบออนไลน์ สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.334 ส238ท] (2).

บรรยากาศองค์การในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5 = Organizational climate in basic education institutes under the jurisdication of nakhon ratchasima educational service area 5 / จันทนา ชุมทัพ

โดย จันทนา ชุมทัพ.

เลขเรียกหนังสือ: 370.111 จ246บ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. การบริหารการศึกษา) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548 ชื่อเรื่องอื่น: Organizational climate in basic education institutes under the jurisdication of nakhon ratchasima educational service area 5.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 370.111 จ246บ] (1).

ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อขนมหวานเมืองเพชร / อารี น้อยสำราญ

โดย อารี น้อยสำราญ.

เลขเรียกหนังสือ: 640.41 อ658ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2548หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. คหกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมขน) -- มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2548 สถานะ: Items available for loan: [Call number: 640.41 อ658ค] (1).

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตบางกะปิ / พัชรินทร์ วงศ์ศุภเลิศ

โดย พัชรินทร์ วงศ์ศุภเลิศ.

เลขเรียกหนังสือ: 372.6521 พ523ป ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2547หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม. การวิจัยการศึกษา) -- มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2547 สถานะ: Items available for loan: [Call number: 372.6521 พ523ป] (1).

การศึกษาสภาพการปฎิบัติงานและเจตคติต่อการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริงของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร / พรประภา เพชรนิล

โดย พรประภา เพชรนิล.

เลขเรียกหนังสือ: 371.26 พ245ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2546หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม. การวัดและประเมินผลการศึกษา) -- มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2546 สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.26 พ245ก] (1).

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและประเมินผลผู้สำเร็จการศึกษาสถาบันราชภัฎยะลา = Development of Information System for Survey and Evaluation of Graduates at Rajabhat Institute Yala / ปรีชา พังสุบรรณ

โดย ปรีชา พังสุบรรณ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ.

เลขเรียกหนังสือ: 378.198 ป467ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2547หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (คอ.ม. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) -- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2547 ชื่อเรื่องอื่น: Development of Information System for Survey and Evaluation of Graduates at Rajabhat Institute Yala.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 378.198 ป467ก] (1).

การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นตรงของประสิทธิผลภาวะผู้นำของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน = The structural equation modeling of administrators' leadership effectiveness in influencing on the school effectiveness / วาโร เพ็งสวัสดิ์

โดย วาโร เพ็งสวัสดิ์ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น. บัณฑิตวิทยาลัย. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา.

เลขเรียกหนังสือ: 371.201 ว484ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2549หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศษ.ด. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)-- มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2549 ชื่อเรื่องอื่น: The structural equation modeling of administrators' leadership effectiveness in influencing on the school effectiveness.สถานะ: Items available for loan: [Call number: 371.201 ว484ก] (1).

ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการมหาวิทยาลัยศิลปากร = Factors Affecting Work Efficiency Among Silpakorn University Officials / นภารัตน์ ด่านกลาง

โดย นภารัตน์ ด่านกลาง.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 331.2 น196ป ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2550หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (บธ.ม. สาขาการจัดการทั่วไป)--มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2550 ชื่อเรื่องอื่น: Factors Affecting Work Efficiency Among Silpakorn University Officials.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 331.2 น196ป] (1).

การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าตามความคิดเห็นของพนักงานธนาคารนครหลวงไทย สำนักงานเขต 9 = Customer Relationship Management According to Opinions of Employees of Siam City Banks, Zone 9 / นพวรรณ ทองนพคุณ

โดย นพวรรณ ทองนพคุณ.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 658.812 น188ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2550หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (บธ.ม. สาขาการจัดการทั่วไป)--มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2550 ชื่อเรื่องอื่น: Customer Relationship Management According to Opinions of Employees of Siam City Banks, Zone 9.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 658.812 น188ก] (1).

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยและการเปิดโคมไฟหน้ารถของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในจังหวัดนครปฐม = Factors Relating to Waring Helmet and Turning on Headlight Behaviors of Motorcycle Drivers in Nakhon Pathom Province / พนิดา พุทธิจุล

โดย พนิดา พุทธิจุล.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 363.125 พ199ป ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2549หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา)--มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2549 ชื่อเรื่องอื่น: Factors Relating to Waring Helmet and Turning on Headlight Behaviors of Motorcycle Drivers in Nakhon Pathom Province.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 363.125 พ199ป] (1).

การบริหารงานเทศบาลตามทัศนะของพนักงานเทศบาล อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร = Municipality Management Viewed by Employees of Municipalities in Ban Phaew District, Samut Sakhon Province / อังคกุล ไทยเที่ยง

โดย อังคกุล ไทยเที่ยง.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 352.1409593 อ487ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2550หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา)--มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2550 ชื่อเรื่องอื่น: Municipality Management Viewed by Employees of Municipalities in Ban Phaew District, Samut Sakhon Province.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 352.1409593 อ487ก] (1).

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท เอส อิเลคตริค ซิตี้ จำกัด = Factors Affecting Job Satisfaction of Employees of s.Electricity Company Limited / สุทธิสุด กรุงกาญจนา

โดย สุทธิสุด กรุงกาญจนา.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 658.31 ส773ป ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2550หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (บธ.ม. สาขาการจัดการทั่วไป)--มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2550 ชื่อเรื่องอื่น: Factors Affecting Job Satisfaction of Employees of s.Electricity Company Limited.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 658.31 ส773ป] (1).

บทบาทขององค์กรเอกชนกับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของจังหวัดนครปฐม = The Roles of Private Sectors in Collaborating with The Management of Basic Education in Nakhon Pathom Province / นฤมล สระทองพลอย

โดย นฤมล สระทองพลอย.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 371.19 น276บ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2549หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. สาขาการบริหารการศึกษา)--มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2549 ชื่อเรื่องอื่น: The Roles of Private Sectors in Collaborating with The Management of Basic Education in Nakhon Pathom Province.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 371.19 น276บ] (1).

การพัฒนาบทเรียนไฮเปอร์มีเดียแบบมีปฏิสัมพันธ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลการเรียนสำหรับวิชาฤิสิกส์ เรื่อง "ไฟฟ้ากระแสตรง" = The Development of The Interactive Hypermedia Lessons to Improve The Effectiveness of Physics Studying on Direct Current Electricity / มงคล แปลงกาย

โดย มงคล แปลงกาย.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 378.1734 ม114ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2550หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (วท.ม. สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา)--มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2550 ชื่อเรื่องอื่น: The Development of The Interactive Hypermedia Lessons to Improve The Effectiveness of Physics Studying on Direct Current Electricity.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 378.1734 ม114ก] (1).

ประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ = The Efficiency of Personnel Administration in Schools under The Patronage of The Royal Thai Army / ผดุงศักดิ์ ภัตติชาติ

โดย ผดุงศักดิ์ ภัตติชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 371.201 ผ180ป ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2549หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. สาขาการบริหารการศึกษา)--มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2549 ชื่อเรื่องอื่น: The Efficiency of Personnel Administration in Schools under The Patronage of The Royal Thai Army.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 371.201 ผ180ป] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th