ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 2022 จากทั้งหมด 81075 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของมหาวิทยาลัยสงฆ์ตามความคิดเห็นของบุคคลากร = The Performance-Based Budgeting Management of The Buddhist Universities According to The Opinion of The Personnel / มนต์ชัย ทองสม

โดย มนต์ชัย ทองสม.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 378.106 ม144ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2549หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. สาขาการบริหารการศึกษา)--มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2549 ชื่อเรื่องอื่น: The Performance-Based Budgeting Management of The Buddhist Universities According to The Opinion of The Personnel.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 378.106 ม144ก] (1).

การศึกษาแหล่งการเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย ในเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม = A Study of Thai Wisdom in Resources in The Communities of Nakhon Pathom Educational Service Area Office 1 / ปัญญา ธนเตชาภัทร์

โดย ปัญญา ธนเตชาภัทร์.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 390.09593 ป524ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2550หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม. สาขาหลักสูตรและการสอน)--มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2550 ชื่อเรื่องอื่น: A Study of Thai Wisdom in Resources in The Communities of Nakhon Pathom Educational Service Area Office 1.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 390.09593 ป524ก] (1).

ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการของบริษัท อัซูซุตั้งเซียฮวดนครปฐม จำกัด = Satisfaction of Customers on Services Provided by Isuzu Tang Sia Huad NaKhon Pathom Limited Company / สมชาย พงษ์ประพันธ์

โดย สมชาย พงษ์ประพันธ์.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 658.834 ส239ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2550หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (บธ.ม. สาขาการจัดการทั่วไป)--มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2550 ชื่อเรื่องอื่น: Satisfaction of Customers on Services Provided by Isuzu Tang Sia Huad NaKhon Pathom Limited Company.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 658.834 ส239ค] (1).

การศึกษาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม = A Study of Morality and Ethics Among Students of The Demonstration School of Nakhon Pathom Rajabhat University / ฐิตินันท์ ภควัตตระการ

โดย ฐิตินันท์ ภควัตตระการ.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 153.4 ฐ335ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2550หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา)--มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2550 ชื่อเรื่องอื่น: A Study of Morality and Ethics Among Students of The Demonstration School of Nakhon Pathom Rajabhat University.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 153.4 ฐ335ก] (1).

องค์ประกอบประสิทธิผลองค์การมหาวิทยาลัยราชภัฏ : วิทยานิพนธ์ = The Organizational Effectiveness Factors of Rajabhat Universities / อัญชนา พานิช

โดย อัญชนา พานิช | มหาวิทยาลัยศิลปากร. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 378.1 อ524อ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550หมายเหตุ: วิทบานิพนธ์ (ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)--มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550 ชื่อเรื่องอื่น: The Organizational Effectiveness Factors of Rajabhat Universities.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 378.1 อ524อ] (2).

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวสำหรับตำรวจภูธร จังหวัดเพชรบุรี : วิทยานิพนธ์ = The Development of Training Program on English for Tourism for Local Police in Phetchaburi Province / คนึงนิจ ศรีโตกลิ่น

โดย คนึงนิจ ศรีโตกลิ่น | มหาวิทยาลัยศิลปากร. สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 428.3495911 ค144ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ)--มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549 ชื่อเรื่องอื่น: The Development of Training Program on English for Tourism for Local Police in Phetchaburi Province.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 428.3495911 ค144ก] (1).

องค์ประกอบทางเคมีของใบสิบสองราศี : วิทยานิพนธ์ = Chemical constituent from the leaves of Launaea sarmentosa / อรวิชญ์ ทองมาก

โดย อรวิชญ์ ทองมาก.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 547.0454 อ375อ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2552หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2552 ชื่อเรื่องอื่น: Chemical constituent from the leaves of Launaea sarmentosa.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 547.0454 อ375อ] (2).

การพัฒนาการลี้ยงปลาดุกทะเลในกระชังด้วยอาหารสำเร็จรูป : วิทยานิพนธ์ / บัญญัติ ศิริธนาวงศ์

โดย บัญญัติ ศิริธนาวงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 639.3 บ255ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 2552หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ปร.ด)--มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 2552 สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 639.3 บ255ก] (3).

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนวิชา ระบบโทรคมนาคม : วิทยานิพนธ์ = The development of computer instruction package on the telecomunication system / วิชิตา แนบถนอม

โดย วิชิตา แนบถนอม.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 371.334 ว555ก 2550 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2550หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์(ค.อ.ม. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)-- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2550 ชื่อเรื่องอื่น: The development of computer instruction package on the telecomunication system.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 371.334 ว555ก 2550] (1).

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนวิชา ออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี : วิทยานิพนธ์ = The development of computer instruction package on OpAmp and Linear IC's / สุริยัน บุพศิริ

โดย สุริยัน บุพศิริ.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 621.395 ส866ก 2549 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2549หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์(ค.อ.ม. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)--มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2549 ชื่อเรื่องอื่น: The development of computer instruction package on OpAmp and Linear IC's.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 621.395 ส866ก 2549] (1).

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนวิชา คณิตศาสตร์ เรื่องฟังก์ชั่น : วิทยานิพนธ์ = The development of computer instruction package on the mathematics of functions / อดิศร แสงส่องฟ้า

โดย อดิศร แสงส่องฟ้า.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 511.326 อ128ก 2550 ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี, 2550หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์(ค.อ.ม. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)--มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี, 2550 ชื่อเรื่องอื่น: The development of computer instruction package on the mathematics of functions.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 511.326 อ128ก 2550] (1).

ประสิทธิภาพในการบริหารโรงเรียนกีฬาตามแนวปฏิรูปการศึกษา : วิทยานิพนธ์ = The Efficiency of administrating sports schools according to the education reform / ฐปนพรรษ ฤกษ์เปลี่ยน

โดย ฐปนพรรษ ฤกษ์เปลี่ยน.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 371.59 ฐ139ป ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548 ชื่อเรื่องอื่น: The Efficiency of administrating sports schools according to the education reform.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 371.59 ฐ139ป] (1).

การศึกษาความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดสมุทรสาคร : วิทยานิพนธ์ = A study of reaidness in providing basic education of subdistrict aadministrative organization Samut Sakorn province/ โพธิ์ทอง ไผ่ตง

โดย โพธิ์ทอง ไผ่ตง.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 370.111 พ969ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2549หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2549 ชื่อเรื่องอื่น: A study of reaidness in providing basic education of subdistrict aadministrative organization Samut Sakorn province.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 370.111 พ969ก] (1).

การประยุกต์เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ภาษาซี : วิทยานิพนธ์ = The application of internet technology for c language learning / วรุตม์ บุญเลี่ยม

โดย วรุตม์ บุญเลี่ยม.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 005.133 ว337ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2552หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2552 สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 005.133 ว337ก] (2).

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สอนหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเรื่องกาลระดับเบื้องต้น : วิทยานิพนธ์ = Computer technology for teaching english grammar on tensc at basic level / เพ็ญธิดา หงษ์ยนต์

โดย เพ็ญธิดา หงษ์ยนต์.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 371.334 พ886ท ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2552หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2552 ชื่อเรื่องอื่น: Computer technology for teaching english grammar on tensc at basic level.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 371.334 พ886ท] (1).

เทคโนโลยีสื่อผสมสอนฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ : วิทยานิพนธ์ = Multimedai technology for teaching computer hardware / ชูชีพ ขาวเจริญ

โดย ชูชีพ ขาวเจริญ.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 371.334 ช651ท ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2553หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2553 ชื่อเรื่องอื่น: Multimedai technology for teaching computer hardware.สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 371.334 ช651ท] (2).

การพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ของอาจารย์ในศูนย์เรียนรู้โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต / ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน

โดย ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 378 ช145ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ปร.ด.)--มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553 สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 378 ช145ก] (1).

รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ :วิทยานิพนธ์ ชุมภู เมืองคลี่

โดย ชุมภู เมืองคลี่.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 027.7593 ข629ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพ : สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2554หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.)--มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2554 สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 027.7593 ข629ร] (1).

ทุนทางสังคมในการพัฒนาโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ; วิทยานิพนธ์ = Social capital in police cadet academy development ชัชรียา หล่อเจริญ

โดย ชัชรียา หล่อเจริญ.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 306.28 ช357ท ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2553หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (รป.ม.)--มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2553 ชื่อเรื่องอื่น: Social capital in police cadet academy development.สารสนเทศออนไลน์: กดที่นี่เพื่ออ่านฉบับเต็ม สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 306.28 ช357ท] (2).

แนวทางการพัฒนาพรรคการเมืองไทยไปสู่การเป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชน : ศึกษากรณีพรรคประชาธิปัตย์เปรียบเทียบพรรคชาติไทย : วิทยานิพนธ์ / สำราญ ทองแพง

โดย สำราญ ทองแพง.

เลขเรียกหนังสือ: วพ 320.9 ส698น ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; Nature of contents: biography; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ร.ม.)--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552 สถานะ: Items available for loan: [Call number: วพ 320.9 ส698น] (1).

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th